تأثیر افزایش مواد معدنی جیره بر شاخص های رشد و پاسخ های خونی - ایمنی در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، اصفهان

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، البرز

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثر افزایش مواد معدنی در جیره غذایی بر شاخص­های رشد، خونی و ایمنی ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) بود. تعداد 180 عدد ماهی تیلاپیا با متوسط وزن 8/3 ± 30 گرم به 9 واحد آزمایشی معرفی شدند (3 واحد آزمایشی برای هر تیمار). تیمارهای آزمایش شامل افزایش سطوح مختلف صفر، 25% و 75% مواد معدنی بر اساس درصد مواد معدنی در محیط کشت کوپر یا هوکلند در جیره غذایی ماهی تیلاپیا بود تا با افزایش ورود مواد معدنی به واحد پرورشی از طریق غذا، شرایط رشد بهتری برای رشد گیاه فرضی ایجاد شود. ماهیان در یک دوره 70 روزه با جیره­های آزمایشی تغذیه شدند و شاخص­های رشد، خون­شناسی و ایمنی بررسی شد. کمترین ضریب تبدیل غذا 15/1 در تیمار 25% به­دست آمد که با گروه شاهد و تیمار بیشینه مواد معدنی (%75) اختلاف معنی­دار داشت. در طول آزمایش EC با یک روند صعودی در تمامی تیمارها افزایش یافت و از مقدار560 میکروزیمنس بر سانتی­متر در شروع آزمایش به میانگین حدود 1630 میکروزیمنس بر سانتی­متر در پایان آزمایش رسید. نتایج به­دست آمده، حاکی از تغییرات معنی­دار (05/0p<) شاخص­های خونی و دستگاه ایمنی در تیمارها در مقایسه با گروه شاهد بود. بهبود شاخص­های خون­شناسی و تقویت دستگاه ایمنی در جیره­های حاوی مواد معدنی نشان داد که با افزایش این مواد در جیره تیلاپیا، شرایط زیستی بهتری برای این ماهی ایجاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of inorganic supplementation in hydroponic system on growth and hemato-immunological responses of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Motaghi 1
  • Gholamreza Rafiee 2
  • Alireza Mirvaghefi 2
  • Bagher Mojazi Amiri 2
  • Eisa Ebrahimi Dorcheh 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Isfahan, Iran
2 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Alborz, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of different levels of inorganic supplements in hydroponic system with the water recycle system on some parameters related to the Nile tilapia health status. So, 180 fish weighing 30 ± 3.8 g was divided into 9 experimental units (3 for each treatment). The treatments included diets supplemented with 25% (T2) and 75% (T3) inorganic minerals in hydroponic system. The control group (T1) fed diet with no supplementation. Following 70 days, blood samples were collected from caudal vein of 5 fish. Results indicated significant alterations in hematological and immunological indices in treatments compared to control (p<0.05). Generally, the intestine epithelium development in addition to the enhanced hematological and immune indices indicates the better health status in Nile tilapia following dietary manipulation by inorganic supplementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tilapia
  • Immune system
  • Hematological factors
  • Diet