تأثیر سطوح مختلف گلوکزامین بر برخی شاخص‌های رشد، ایمنی و بیوشیمیایی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
این مطالعه به­منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف گلوکزامین بر عملکرد رشد، شاخص‌های بیوشیمیایی و ایمنی سرم در بچه تاسماهی سیبری انجام شد. برای این منظور ماهیان (وزن اولیه 4/0 ± 3/9 گرم) در 12 حوضچه فایبرگلاس با تراکم 15 عدد ماهی به صورت تصادفی توزیع و طی مدت 56 روز با سطوح مختلف گلوکزامین شامل: صفر (شاهد)، 250، 750 و 1500 میلی­گرم در کیلوگرم خوراک غذادهی شدند. بر اساس نتایج رشد، بیشترین میزان وزن نهایی (6/1 ± 1/63 گرم)، وزن کسب شده (82/1 ± 14/54 گرم)، افزایش وزن (23/23 ± 28/558 درصد) و نرخ رشد ویژه (08/0 ± 36/3 درصد در روز) در تیمار 1500 میلی­گرم نسبت به دیگر تیمارها دیده شد (05/0p <). نتایج این بررسی نشان داد که اختلاف معناداری در درصد بازماندگی و میزان گلوکز خون بین تیمارهای مختلف آزمایشی وجود ندارد. نتایج بررسی شاخص­های ایمنی سرم نشان داد که بیشترین میزان ایمونوگلوبولین M سرم (5/0 ± 1/38 میلی‌گرم/دسی­لیتر) و اجزای کمپلمان C3 (17/0 ± 2/5 میلی‌گرم/دسی­لیتر) و C4 (0/1 ± 72/20 میلی‌گرم/دسی­لیتر) در تیمار 1500 میلی­گرم مشاهده شد (05/0p <). در نقطه مقابل، با افزایش غلظت گلوکزامین میزان فعالیت آنزیم­های کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفـاتاز کاهش یافت و کمترین میزان آنـها در تیمار 1500 میلی­گرم مشاهده شد (05/0p <). در مجموع، تأثیـر مثبت غلظت­های بالاتر گلوکزامین به­خصوص در سطح 1500 گرم در کیلوگرم خوراک روی شاخص‌های رشد و ایمنی بچه تاسماهی سیبری مثبت ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of dietary glucosamine on some growth performance, serum immune and biochemical indices of Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

نویسندگان [English]

  • Maryam Nazari
  • Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi
  • Mehdi Shamsaie Mehrgan
Department of Fisheries Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was performed to evaluate the effects of different dietary levels of glucosamine on growth performance, serum biochemical and immune indices of Siberian sturgeon. Fish (9.3 ± 0.4 g initial weight) in 12 fiberglass tanks with a density of 15 fish/tank were randomly distributed and fed with different levels of glucosamine including: 0 (control), 250, 750 and 1500 mg per kg of diet (C0, T250, T750 and T1500, respectively) for 56 days. Based on the results, the highest final weight (63.1 ± 1.6 g), weight gain (54.14 ± 1.82 g), body weight increase (558.28 ± 23.23%), and specific growth rate (3.36 ± 0.08%/day) were observed in T1500 compared to the other treatments (p < 0.05). The results of this study showed that there are no significant differences in survival rate and blood glucose levels among the experimental treatments (p>0.05). The results of the serum immune indices exhibited that the highest levels of IgM (38.1 ± 0.5 mg/dL), C3 (5.20 ± 0.17 mg/dL) and C4 (20.72 ± 1.0 mg/dL) were observed in T1500 compared to other experimental treatments (p < 0.05). On the other hand, by increasing glucosamine concentration, the activity of hepatic enzymes including aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, and alkaline phosphatase was decreased and the lowest levels were observed in T1500 (p < 0.05). In conclusion, glucosamine, especially at the level of 1500 mg/kg of diet, displayed positive effects on the growth and immune indices of juvenile Siberian sturgeon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glucosamine
  • Siberian sturgeon
  • Growth
  • Hepatic enzymes
  • Immune system