تأثیر عصاره خوراکی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر شاخص‌های رشد، خون شناسی و ایمنی ذاتی در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه آزاداسلامی، واحد قائم شهر، قائم شهر، مازندران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر عصاره سرخارگل بر شاخص‌های رشد، خون‌شناسی و ایمنی ذاتی در بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) انجام شد. بدین منظور، 120 قطعه بچه تاسماهی سیبری با میانگین وزنی 08/0 ± 12/53 گرم در چهار گروه با سه تکرار تقسیم شدند. ماهیان به مدت 8 هفته با جیره‌های آزمایشی حاوی صفر، 5/0، 1 و 5/1‌% عصاره سرخارگل تغذیه شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 5/1‌% سرخارگل دارای بیشترین وزن نهایی، درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و شاخص وضعیت بودند (05/0>p). بهترین ضریب تبدیل غذایی نیز در تیمار 5/1‌% سرخارگل مشاهده شد (05/0>p). نتایج خون شناسی نیز بهبود تمامی شاخص-های مورد بررسی مانند تعداد گلبول سفید و قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و شاخص‌های گلبولی را در تیمارهای دریافت‌کننده سرخارگل نشان داد و بهترین نتایج در تیمار 5/1‌% سرخارگل به‌دست آمد (05/0>p). اختلاف معنی‌داری در شاخص‌های ایمنی ذاتی در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده شد (05/0>p)، به طوری که بیشترین میزان لایزوزیم، بالاترین سطح کمپلمان و انفجار تنفسی در تیمار 5/1‌% سرخارگل به‌دست آمد. طبق نتایج به‌دست آمده، سطح 5/1‌% سرخارگل می‌تواند منجر به بهبود برخی شاخص‌های رشد، خون‌شناسی و ایمنی ذاتی تاسماهی سیبری شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of orally-administered Echinacea purpurea on growth indices, hematology and innate immunity in Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

نویسندگان [English]

  • Aliomran khajehpour
  • Rohollah Javadian
Department of Fisheries, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to determine the effects of Echinacea purpurea extract on growth indices, hematological indices and innate immunity of Siberian sturgeon (Acipenser baerii). So, 120 of Siberian sturgeon with an average weight of 53.12 ± 0.08 g were divided into four groups with three replicates. The fish were fed with experimental diets containing 0, 0.5, 1 and 1.5% (T0%, T0.5%, T1% and T1.5%, respectively) E. purpurea extract for eight weeks. The results of this study showed that T1.5% had the highest final weight, weight gain, specific growth rate and condition factor (p < 0.05). The best feed conversion ratio was also observed in T1.5% (p < 0.05). In hematological examinations, results also exhibited enhancement in all indices including white and red blood cells count, hemoglobin, hematocrit and hematological indices in all treatments and the best results were observed in T1.5% (p < 0.05). Significant differences were found in innate immunity indices between the experimental treatments (p < 0.05). The highest levels of lysozyme, complement and respiratory burst activities were found in T1.5%. According to the results, adding 1.5% E. purpurea to fish diet can improve growth rate, hematological indices and innate immunity of Siberian sturgeon

کلیدواژه‌ها [English]

  • Echinacea purpurea
  • Immunity
  • Growth performance
  • Hematology
  • Siberian sturgeon