اثرات روغن زیتون و بوتیل هیدروکسی تولوئن جیره بر آنزیم های گوارشی و کبدی و بافت های کبد و روده تاسماهی ایرانی جوان (Acipenser persicus) در آب لب شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

این تحقیق برای تعیین اثرات روغـن زیتون و بوتیل هیدروکسی تولوئن جیره غـذایی بر آنزیم­های اکسیداتیو، آنزیم­های کبدی و بافت­های ­کبد و روده تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) انجام شد. ۳۱۵ عدد تاسماهی ایرانی جوان  (02/0±  ۱۰۸ گرم) در یک طرح کاملاً تصادفی با ۷ تیمار و ۳ تکرار (هر تکرار با ۱۵ ماهی) پس از سازگاری با آب لب شور دریای خزر ذخیره­سازی شدند. غلظت­های ۱، ۳ و ۵% روغن زیتون و غلظت­های ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی­گرم در کیلوگرم بوتیل هیدروکسی تولوئن و یک گروه شاهد در نظر گرفته شدند. در پایان دوره دو ماهه، آنزیم­های اکسیداتیو و کبدی اندازه­گیری و از کبد و روده ماهیان نمونه­برداری شد. نتایج نشان داد بیشترین مقادیر آلکالین فسفاتاز و آمینوترانسفراز در تیمار ۱ و آلانین آمینوترانسفراز در تیمار ۲ مشاهده شد (05/0>p). بیشترین مقادیر کاتالاز در تیمار ۳، گلوتاتیون پراکسیداز در تیمار ۴ و همچنین، سوپراکسید دیسموتاز در تیمار ۳ و گروه شاهد مشاهده شد (05/0>p). بافت کبد و روده ماهیانی که از روغن زیتون استفاده کرده بودند، سالم بود. با وجود این، بافت کبد و روده ماهیانی که از جیره حاوی آنتی­اکسیدان بوتیل هیدروکسی تولوئن تغذیه کرده بودند، عوارضی از قبیل خون­ریزی و پرخونی، تراوش صفراوی، آتروفی سلولی، دژنراسیون، نکروز بافتی و تورم سلولی مشاهده شد که با افزایش غلظت تشدید شد. با توجه به نتایج حاصل، استفاده از آنتی­اکسیدان سنتتیک بوتیل هیدروکسی تولوئن در جیره غذایی تاسماهی ایرانی جوان توصیه نمی­شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary olive oil and butyl hydroxytoluene (BHT) on digestive and hepatic enzymes, liver and intestinal histology in young Persian sturgeon, Acipenser persicus in brackish water

نویسندگان [English]

 • Esmaeal Hosseinnia 1
 • Hossein Khara 1
 • Masoud Farokhroz 1
 • Ayoub Yousefi Jourdehi 2
 • Rezvanollah Kazemi 2
1 Fisheries Department, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan,, Iran
2 International Sturgeon Research Institute of the Caspian Sea, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht,, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to determine the effects of olive oil and dietary butyl hydroxytoluene on digestive and hepatic enzymes along with histology of liver and intestine in Persian sturgeon, Acipenser persicus. 315 pieces of young Persian sturgeon (108 ± 0.02 g in weight) were randomly stocked in 7 treatments with 3 replicates (15 fish in each replicate) after adaptation to the Caspian Sea water. The treatments were fed with 1% (T1), 3% (T2) and 5% (T3) olive oil and 100 (T4), 150 (T5) and 200 mg/kg (T6) butyl hydroxytoluene as well as one control group without any additive. At the end of the period, the levels of digestive and liver enzymes were measured, followed by the liver and intestine histological examinations. The results showed the highest levels of alkaline phosphatase and aminotransferase in T1 and alanine aminotransferase in T2 (p<0.05). The highest levels of catalase were also observed in T3, glutathione peroxidase in T4 and superoxide dismutase in T3 (p<0.05). The liver and intestinal tissues fed with olive oil were normal. However, in the liver and intestinal tissues of fish fed with butyl hydroxytoluene, bleeding and hyperemia, biliary leakage, cell atrophy, degeneration, tissue necrosis and cell swelling were observed. According to the results, adding butyl hydroxytoluene as a synthetic antioxidant to the diet of young Persian sturgeon is not recommended and it is better to replace it with olive oil.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Olive oil
 • Butyl hydroxytoluene
 • Enzyme
 • Histology
 • Liver
 • Intestine
 • Persian sturgeon