اثرات جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی با سطوح مختلف روغن گیاهی کانولا بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، مازندران، ایران

2 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، گیلان، ایران

چکیده

بررسی حاضر به منظور ارزیابی تأثیر جایگزینی روغن ماهی کیلکا با سطوح مختلف روغن کانولا بر شاخص‏های رشد و بازماندگی بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) در طی یک دوره 60 روزه طراحی و انجام شد. تعداد 180 قطعه بچه ماهی (23/0  ±6/4 گرم) با تراکم 15 قطعه در حوضچه‏های 300 لیتری توزیع و با 4 تیمار غذایی هر یک با سه تکرار شامل جیره­های حاوی 100% روغن ماهی (T1)، %100 روغن کانولا (T2)، %50 روغن ماهی و 50% روغن کانولا (T3) و %70 روغن ماهی و 30% روغن کانولا (T4) با سطوح پروتئین و چربی یکسان به ترتیب 43% و 14% تغذیه شدند. بیشترین میزان میانگین وزن (46/26 گرم)، طول نهایی (46/13 سانتی­متر) و نرخ رشد ویژه (97/2 درصد در روز) را ماهیان تغذیه شده با تیمار 50% روغن ماهی و 50% روغن کانولا (T3) به خود اختصاص دادند که دارای اختلاف معنی‏دار با دیگر تیمارها بودند (05/0p≤). همچنین، پایین­ترین مقدار ضریب تبدیل غذایی (41/1) و بالاترین میزان فاکتور وضعیت (08/0 ± 17/1) در تیمار 3 مشاهده شد. بالاترین نرخ کارایی پروتئین مربوطه به تیمار 4 بود که اختلاف معنی‏داری را با دیگر تیمارها نشان داد (05/0p≤). میزان درصد بازماندگی در بین تمامی تیمارها 100% بود. بر اساس نتایج حاصل شده، جایگزینی بخشی از روغن کانولا با روغن ماهی (50% روغن ماهی با 50% روغن کانولا) در جیره نه تنها تأثیر منفی بر شاخص­های رشد و بازماندگی بچه ماهی آزاد دریای خزر ندارد، بلکه بهبود این شاخص­ها را نیز به­همراه خواهد داشت و با کاهش طول دوره پرورش، موجب کاهش هزینه ­­ها می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Replacement of fish oil with canola vegetable oil-based diets on growth and survival rate of Caspian trout, Salmo caspius fry

نویسندگان [English]

  • Abbas Sajed Khanian 1
  • Mehrnoush Norouzi 1
  • Mahmoud Mohseni 2
1 Department of Marine Biology and Fisheries Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Mazandaran, Iran
2 International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Guilan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of different levels of canola oil on growth performance and survival rate of Caspian trout (Salmo caspius) fry during replacement with canola oil over a period of 60 days. 180 pieces of fish fry (4.6 ± 0.23 g in weight) with a density of 15 individuals were placed in 300-liter fiberglass tanks. Four treatments each with 3 replicates were fed with diets including 100% fish oil (T1), 100% canola oil (T2), 50% fish oil and 50% canola oil (T3), 70% fish oil and 30% canola oil (T4) with the same protein and fat levels of 43% and 14%, respectively. The results showed that the highest weight (26.46 g), final length (13.46 cm) and specific growth rate (2.97%/day) belonged to T3 exhibiting a significant difference with other treatments (p≤0.05). Moreover, the lowest value of feed conversion ratio (1.41) and the highest amount of condition factor (1.17 ± 0.08) were also found in T3. However, these differences were not statistically significant (p>0.05). The highest protein efficiency coefficient of 2.37 was found in T4, exhibiting a significant difference with other treatments (p≤0.05). The survival rate among all treatments was 100% (with no mortality). Based on the results, it can be concluded that the partialy replacement of fish oil with canola oil (50% fish oil with 50% canola oil) in the diet of Caspian trout not only has no negative impact on growth indices and survival rate, but also can enhance these indices and decrease costs by reducing the length of the culture period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian salmon
  • Salmo trutta caspius
  • Canola oil
  • Fish oil
  • Growth performance
  • survival