بررسی تاثیر کاربرد گیاه عدسک آبی (Lemna minor) در جیره غذایی بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) بر شاخص های رشد، ماندگاری و ترکیب بیوشیمیایی بدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

چکیده

در قالب یک طرح کاملا تصادفی، اثر بکارگیری سطوح مختلف پودر گیاه عدسک آبی (Lemna minor) بر شاخص­های رشد، ترکیب لاشه و کارایی پروتیئن در بچه ماهی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) به مدت 8 هفته بررسی شد. برای این منظور، سطوح مختلف پودر عدسک آبی شامل صفر، 5، 10و 15 درصد، به عنوان تیمارهای آزمایش با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش پودر گیاه عدسک آبی در جیره میزان وزن انفرادی، نرخ رشد ویژه به طور معنی­داری کاهش خواهد داشت و  ضریب تبدیل غذایی در ماهی­ها به طور معنی­داری افزایش می­یابد (05/0>p). شاخص ضریب چاقی متفاوت معنی­داری نداشت (05/0<p). افزایش مصرف عدسک آبی تاثیر معنی­داری روی سطوح پروتئین، چربی و خاکستر لاشه در مقایسه با تیمار شاهد نشان نداد (05/0<p). نتایج نشان داد که جیره حاوی 5 درصد عدسک آبی تاثیری معنی­داری بر شاخص­های رشد ماهی سفید در مقایسه با تیمار شاهد ندارد و با افزایش میزان عدسک آبی به طور معنی­داری رشد ماهی کاهش می­یابد. میزان بقای ماهی با افزایش میزان عدسک آبی در جیره  تغییر معنی­داری نشان نداد ولی در تیمار حاوی 15 درصد بیشتر بود. با توجه به اینکه اختلاف معنی­داری بین شاخص­های رشد در تیمار شاهد و تیمار حاوی 5 درصد عدسک آبی وجود نداشت، این­طور نتیجه گیری شد که می­توان پودر عدسک آبی را تا میزان 5 درصد، در جیره غذایی ماهی سفید بکار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of Duck weed (Lemna minor) meal in Caspian Kutum (Rutilus frisii kutum) diets and its effects on growth indices and carcass composition

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rafiee
  • Somayeh Karimi
  • Seyed Vali Hosseini
Department of Fisheries, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Alborz, Iran
چکیده [English]

In this study, in a completely randomized experimental design, the effects of different levels of duck weed (Lemna minor L.) meal in Caspian kutum diet on growth indices, carcass composition were investigated in an 8- week period. Different replacement levels of 0, 5, 10 and 15% were consisted the treatments in triplicates. Fingerlings with the mean initial weight of 2.02 ± 0.08 g were distributed in the experimental tanks. The results indicated that addition of duck weed powder in kutum diet more than 5% up to 15 caused a significant decrease (p < 0.05) in final body weight, specific growth rate and feed conversion ratio, conversely condition factor (CF) had not significant differences (p>0.05). It was concluded that with increasing the duck weed levels in diet, lipid, protein and ash contents did not show any significant differences in fish carcasses compared to control (p>0.05), however moisture increased with increasing the rates of duck weed in the diet. Getting the same results of growth indices in treatment containing 5% duckweed and control (p>0.05), confirmed that duck weed can be used at the level of 5% in the kutum diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrition
  • Caspian kutum
  • Duck weed
  • Carcass composition Growth indices