تأثیر جیره غذایی حاوی پروبیوتیک اختصاصی بر برخی از شاخص های رشد، ایمنی، آنزیم های کبدی و فلور باکتریایی روده بچه تاسماهی پرورشی ایرانی Acipenser persicus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، گیلان، ایران

2 گروه آبزی پروری، مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، گیلان، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور افزایش راندمان تولید بچه تاسماهی ایرانی در راستای برنامه­های بازسازی ذخایر و توسعه پرورش آنها در کشور انجام شد. برای انجام این آزمایش، 600 قطعه بچه­ تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در قالب چهار تیمار (با سه تکرار) به ترتیب (74/0 ± 76/10 گرم و 70/0 ± 49/14 سانتی­متر) به 12 مخزن فایبرگلاس با حجم 300 لیتر معرفی شدند. بچه­ماهیان به مدت 60 روز پرورش یافتند. غذای بچه­ماهیان با 150، 300 و 450 میلی­گرم از پودر حاوی 4 سویه باکتری Lactococcus lactis، Pediococcus pentosaceus، Weissella cibaria و Enterococcus faecalis برای ساخت غلظت­های مشخص 109 × 5/1 (تیمار 2)، 109 × 3 (تیمار 3) و 109 × 5/4 پرگنه باکتری در گرم (تیمار 4) به ازای هر کیلوگرم غذا تهیه شد. جیره گروه شاهد (تیمار 1) نیز بدون باکتری­های پروبیوتیک بود. نتایج نشان داد که در تیمارهای مختلف اختلاف معنی­داری در شاخص­های رشد وجود نداشت (05/0<p). با وجود این، بیشینه و کمینه میانگین وزن نهایی به ترتیب در ماهیان جوان تیمارهای 2 و 1 مشاهده شد. نتایـج شاخص­های آنزیمی کبد و LDH، ایمونوگلوبولین M، فعالیت لیزوزیم و فلور باکتریایی روده نشان داد که کمینه و بیشینه مقدار این شاخص­ها با اختلاف معنی­دار به ترتیب در تیمارهای 2 و 1 مشاهده شدند (05/0>p). بیشینه تعداد باکتری­های پروبیوتیک روده در تیمار 2 و کمینه آن در تیمار 4 با اختلاف معنی­دار (05/0>p) رخ داد. اگرچه جیره دارای پروبیوتیک نتوانست در بچه تاسماهی ایرانی در بازه وزنی 60-10 گرم در شاخص­های رشد تأثیر معنی­دار ایجاد کند، اما جیره حاوی پروبیوتیک با غلظت 109 × 5/1 کلنی باکتری در گرم (تیمار 2) به طور معنی­دار سبب بهبود شاخص­های ایمنی، آنزیمی و فلور باکتریایی روده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary specific probiotics on some growth and immunity indices, hepatic enzymes and intestinal bacterial flora of reared Persian sturgeon Acipenser persicus fingerlings

نویسندگان [English]

 • Rezvanollah Kazemi 1
 • Mahtab Yarmohammadi 1
 • Alireza Shenavar Masouleh 1
 • Ali Hallajian 1
 • Babak Tizkar 2
 • Hooshang Yegane 1
 • Jalil Jalilpoor 1
 • Mehdi Alizadeh 1
1 International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Guilan, Iran
2 Aquaculture Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Guilan, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to increase production efficiency of Persian sturgeon Acipenser persicus fingerlings. In this experiment, 600 pieces of Persian sturgeonfingerlings (10.76 ± 0.74 g in weight and 14.49 ± 0.7 cm in total length) in four treatments were introduced into twelve fiberglass tanks with 300-L water capacity for 60 days. The treatments were fed with diets containing 0, 150, 300 and 450 mg of four bacterial strains including  Lactococcus lactis, Pediococcus pentosaceus, Weissella cibaria and Enterococcus faecalis powder per kg pelleted diets to make certain concentrations including 0 (T1),  1.5 × 109 (T2), 3 × 109 (T3) and 4.5 × 109 CFU/g (T4). The results showed that there was no significant difference in growth indices in different treatments (p>0.05). However, the maximum and minimum mean final weights were observed in T2 and T1, respectively. The  minimum and maximum values of liver enzymatic indices, LDH, IgM, lysozyme activity and the number of colonial intestine bacterial flora were observed in T2 and T1, respectively, significantly different from the other treatments (p<0.05). The maximum and minimum number of intestinal lactic acid (probiotic) bacteria were also found in T2 and T4, respectively, significantly different from the others (p<0.05). In spite of the fact that a probiotic-supplemented diet could not exhibit a significant effect on growth indices of the Persian sturgeon fingerlings at the weight range of 10-60 g, however, those containing 1.5 × 109 CFU/g (T2), significantly enhanced the immunity, enzymatic and bacterial flora of the intestine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Persian sturgeon
 • Probiotic
 • Growth and immunity
 • Liver enzymes
 • Bacterial flora