اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه تورین در جیره بر رنگ پذیری ماهی رزی بارب (Pethia conchonius)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران

چکیده

چکیده
تورین (2 آمینو اتان سولفونیک اسید)، جزء آمینواسید­های نیمه­ضروری و محصول نهایی سوخت و ساز آمینواسیدهای گوگردی است. هدف از این مطالعه، بهبود رنگ­پذیری ماهی رزی­بارب (Pethia conchonius) بود. به این منظور بچه­ماهیان (میانگین وزن اولیه 7 ± 32 میلی­گرم و طول 82/1 ± 83/12 میلی­متر) در پنج تیمار مختلف شامل گروه شاهد (جیره پایه بدون تورین و آستاگزانتین) و چهار سطح مختلف تورین شامل صفر، 100، 250 و 500 (میلی­گرم بر کیلوگرم جیره) به همراه میزان ثابت آستاگزانتین (100 میلی­گرم بر کیلوگرم) به مدت 60 روز مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج شاخص­های رنگ­پذیری پوست به روش تصویربرداری دیجیتالی و سنجش محتوای کاروتنوئید عضله نشان داد که بیشترین میزان رنگ­پذیری در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 100 + 250 (میلی­گرم بر کیلوگرم جیره) به ترتیب از آستاگزانتین و تورین مشاهده شد. افزودن تورین تا سطح 250 (میلی­گرم بر کیلوگرم جیره) منجر به افزایش میزان چربی کل، تری­گلیسرید، کلسترول، LDL و HDL لاشه در ماهیان در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0>p). به نظر می­رسد که افزودن تورین به جیره حاوی آستاگزانتین می­تواند سبب تاثیر بر متابولیسم چربی و درنتیجه بهبود جذب استاگزانتین جیره و شدت رنگ­پذیری در ماهی رزی­بارب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of dietary taurine amino acid on Rosy Barb (Pethia conchonius) pigmentation

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Nejatizadegan 1
  • Fatemeh Paykan Heyrati 1
  • Salar Dorafshan 1
  • Vahid Morshedi 2
1 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Department of Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Taurine (2 amino ethane sulfonic acid), is a semi-essential amino acid and an end product of the sulfur amino acid metabolism. The aim of this study was improving Rosy barb (Pethia conchonius) pigmentation. The fish (average weight 32 ± 7 mg and length 12.83 ± 1.82 mm) were divided into five different groups including control (basic diet without taurine and astaxanthin) and four different levels of taurine (0, 100, 250 & 500 mg/kg diet) with constant amount of astaxanthin (100 mg/kg diet) and fed for 60 days. The pigmentation analysis was done using digital camera photography and whole body biochemical carotenoid analysis and showed that the fish fed on 100 + 250 mg/kg of astaxanthin & taurine respectively had the highest levels of pigmentation. Adding taurine up to 250 (mg/kg diet) caused increasing total carcasses lipid, plasma triglyceride, cholesterol, LDL & HDL levels in compression to the fish fed on control diet (p<0.05). It could be concluded that dietary taurine supplementation could affect fish lipid metabolism and improve astaxanthin absorption, which lead to better pigmentation in Rosy barb.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taurine
  • Fat metabolism
  • Pigment
  • Marketability
  • Ornamental fish
  • Colorimetric assay