تاثیر نانوذرات کیتوزان حاوی اسید فولیک جیره بر شاخص های رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

چکیده
هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر نانوذرات کیتوزان حاوی اسید فولیک در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss)  بر شاخص­های رشد و بقا بود. به این منظور ماهیان قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 2 ± 30 گرم در پنج تیمار آزمایشی شاهد، 1/0، 25/0، 5/0 و 1 میلی­گرم نانوذرات کیتوزان-اسید فولیک بر کیلوگرم غذا تقسیم شدند. هر تیمار حاوی 25 قطعه بچه ماهی، در 3 تکرار و 15 مخزن 500 لیتری در یک سیستم پرورش مدار بسته طراحی شد. پس از ساخت جیره دستی و سازگاری ماهیان با شرایط جدید؛ به مدت 8 هفته مورد تغذیه آزمایشی قرار گرفتند. پس از اتمام دوره پژوهش شاخص­های رشد و بقا مورد ارزیابی قرار گرفت. بیشترین افزایش وزن بدن در تیمار 1 میلی­گرم بر کیلوگرم غذا به میزان 34/4 ± 23/69 گرم ثبت شد. با افزایش سطح نانوذرات کیتوزان-اسید فولیک در رژیم های غذایی فرموله شده ضریب تبدیل غذا به طور خطی کاهش یافته که در ماهی­های تغذیه شده با 1 میلی­گرم در کیلوگرم رژیم غذایی مکمل نانوذرات کیتوزان-اسید فولیک به کمترین مقدار به میزان 08/0 ± 29/1 رسید (05/0>p). از طرفی درصد بقا در تمام تیمارها یکسان بود. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش سطح نانوذرات کیتوزان-اسید فولیک در رژیم های غذایی فرموله شده باعث افزایش نرخ رشد خواهد شد و تاثیر مثبت روی شاخص­های رشد داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of chitosan nanoparticles coated with folic acid to feed on growth parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings

نویسندگان [English]

  • Sahar Farahnak Roudsari 1
  • Seyed Abdolmajid Mousavi 2
  • Houman Rajabi Islami 1
  • Mehdi Shamsaei Mehrgan 1
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Animal Science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effect of chitosan nanoparticles containing folic acid in the diet of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss on growth and survival indices. For this purpose, rainbow trout with an average weight of 30 ± 2 g were divided into five experimental treatments: 0, 0.1, 0.25, 0.5 and 1 mg of chitosan/folic acid nanoparticles per kg of diet. Each treatment containing 25 fish in 3 repetitions in 15 tanks (500 liter) was designed into a closed-circuit breeding system. After making a manual diet and adapting the fish to the new conditions they were fed for 8 weeks. At the end of the experiment period, growth and survival indices were evaluated. The highest growth rate was recorded in the treatment of 1 mg/kg of chitosan/folic acid nanoparticles at the rate of 69.23 ± 4.34 g. With increasing Ch/FA nanoparticles levels in the formulated diets, the feed conversion ratio decreased linearly, which in fish fed with 1 mg/kg diet supplemented with chitosan / folic acid nanoparticles reached to 1.29 ± 0.08 (p < 0.05). On the other hand, the survival rate was the same in all treatments, but at the end of the period, losses were clearly observed in the control. The results showed that increasing the level of chitosan/folic acid nanoparticles in formulated diets will increase the growth rate and have a positive effect on growth index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Nano chitosan
  • Folic acid
  • Growth performance