تأثیر ویتامین‌های E، C و سلنیوم به‌عنوان محرک سیستم ایمنی بر فاکتورهای خونی، رشد و ایمنی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، خوزستان، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران

چکیده

چکیده
این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر محرک سیستم ایمنی آبزیان (ویتامین­های E، C و سلنیوم) بر شاخص­های خونی، ‏بیوشیمیایی و ایمنی سی­باس آسیایی (Lates calcarifer) انجام گرفت. به این منظور، 2 تیمار شاهد (غذای بدون محرک سیستم ایمنی) و تیمار با جیره غذایی حاوی ویتامین­های E، C  و سلنیوم به میزان 2% وزن توده زنده تغذیه شدند. در پایان دوره، وزن نهایی گروه شاهد 8/35 ± 3/761 گرم و گروه تیمار 77/5 ± 850 گرم و نرخ رشد ویژه گروه­های شاهد و تیمار به ترتیب 02/0 ± 3/1 و 01/0 ± 35/1 بود، ولی ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی­داری نشان نداد. تعداد گلبول­های قرمز و مقدار هموگلوبین در تیمارهای حاوی محرک­های ایمنی و دریافت­کننده مکمل افزایشی معنی­داری را نسبت به شاهد نشان دادند (05/0>p) ولی درصد هماتوکریت و تعداد گلبول­های سفید بین تیمارها اختلاف معنی­دار نشان نداد (05/0<p). گلبول­های سفید از 84/2964 ± 41417 در تیمار دریافت کننده مکمل تا 13/683 ± 42500 در تیمار شاهد متغیر بود و تعداد گلبول­های قرمز در تیمار شاهد 74/191763 ± 2810000 و تیمار دریافت کننده مکمل 84/14588 ± 3951667 شمارش گردید. بنابراین مشخص شد که این محرک سیستم ایمنی حاوی ویتامین­های E، C  و سلنیوم می­تواند نقشی را در بهبود شاخص­های رشد، خونی، بیوشیمیایی و ایمنی ماهی سی­باس آسیایی پرورشی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of vitamins E, C and selenium as stimulants of the immune system on blood factors, growth and immunity of Asian cates (Lates calcarifer)

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Mohammadidust 1
 • Mina Ahangarzadeh 1
 • Hossein Houshmand, 1
 • Fatemeh Hekmatpour 1
 • Mohammad Khosravi 2
 • Takavar Mohammadian 3
 • Lefteh Mohseni 1
1 Aquaculture Research Center-South of Iran, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
This study was performed to evaluate the effect of immune system stimulants (vitamins E, C and selenium) on biochemical and immunity indices of Late calcarifer. For this purpose, two treatments were selected. Treatment 1 or control group was fed with food without immune stimulant and treatment 2 with diet containing vitamins E, C and selenium at 2% of the biomass weight. Finally, growth efficiency indices were compared in two treatments. Results showed final weight of the control and treatment groups was 761.33 ± 35.8 g and 850.00 ± 5.77 g, respectively. The specific growth rate of the control and treatment groups was 1.3 ± 0.02 and 1.35 ± 0.01 but the feed conversion ratio did not show a significant difference. Hemoglobin and erythrocytes showed a significant increase compared to the control in treatments containing immune stimulants and supplementation (p < 0.05). White blood cells ranged from 41417 ± 2964.84 in the treatment to 42500 ± 683.13 in the control treatment. The number of red blood cells in the control treatment was 2810000 ± 19.1763 and the recipient treatment was 3951667 ± 14588.84. Immune system stimulants including vitamins E, C and selenium can play a role in improving the growth, blood, biochemical and safety indices of farmed Late calcarifer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Immune system Supplement
 • Asian sea bass Biochemical
 • Vitamin C
 • Vitamin E
 • Selenium