اثرات مکمل چندآنزیمی کمین در جیره غذایی بر رشد، ترکیب بدن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی قرمز (Carassius auratus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان

2 مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کهگیلویه و بویراحمد

چکیده

مکمل­های مولتی آنزیم می­توانند اثرات عوامل ضد مغذی را مهار و موجب بهبود رشد آبزیان شوند. هدف از انجام این مطالعه، استفاده از مکمل چندآنزیمی کمین در خوراک ماهی قرمز (Carassius auratus) و ارزیابی اثرات آن بر فراسنجه­های رشد، ترکیب بدن و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون است. این تحقیق به­ صورت یک طرح کاملاً تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار انجام شد. مکمل کمین در 5 سطح صفر، 250، 500، 750 و 1000 میلی­گرم در کیلوگرم به جیره غذایی ماهیان اضافه شد. ماهیان به­ مدت 8 هفته با جیره­­های مختلف تغذیه شدند و شاخص­های رشد شامل وزن نهایی (FW)، درصد افزایش وزن (WGP)، نرخ رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، شاخص وضعیت (CF) و کارایی پروتئین (PER) بررسی شدند. در پایان دوره، ترکیب بدن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون شامل گلوکز، پروتئین کل، آلبومین، تری گلیسرید و کلسترول سنجش و بررسی شدند. نتایج به­دست آمده نشان داد تیمارهای مختلف در CF تفاوت معنی­داری با یکدیگر نداشتند (05/0<p). با وجود این، WGP، SGR، FCR و PER در سطوح آنزیمی 500 و 750 و 1000 میلی­گرم در کیلوگرم با گروه شاهد تفاوت معنی­دار داشت (05/0>p). ترکیب بدن و فاکتورهای بیوشمیایی خون، در سطوح مختلف آنزیمی با گروه شاهد تفاوت معنی­دار نداشتند (05/0<p). با توجه به نتایج کسب شده در این پژوهش به نظر می­رسد استفاده از مکمل چندآنزیمی کمین در جیره غذایی می­تواند سبب بهبود شاخص­های رشد و ضریب تبدیل غذایی در ماهی قرمز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary Kemin multi-enzyme on growth, body composition and some blood biochemical factors of Carassius auratus

نویسندگان [English]

  • Ali Khosravanizadeh 1
  • Abdolali Rahdari 1
  • hossien moradian 2
1 Department of Fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Sistan and Baluchistan, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization, Shahid Motahary Coldwater Fishes Genetic and Breeding Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Yasouj, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, Iran
چکیده [English]

Exogenous multi-enzyme supplementations can eliminate the effects of antinutritional factors and improve the growth performance of aquatic animals. The purpose of this study was to investigate utilizing Kemin multi-enzyme supplementation in the diet and its effects on growth factors, body composition, and some blood biochemical parameters in Carassius auratus gibelio. The experiment was conducted in a completely randomized experimental design with 5 treatments and 3 replications. The Kemin at 4 levels of 0, 250, 500, 750, and 1000 mg/kg was added to the diet and given the experimental diets to fishes for 8 weeks and growth factors, Weight growth percent (WGP), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), Condition factor (CF), Protein efficiency ratio (PER) were studied. Body composition and blood biochemical factors (glucose, total protein, albumin, cholesterol, and triglyceride) were measured and evaluated. Different treatments of CF were not significantly different from each other (P> 0.05). But WGP, SGR, FCR and PER, the enzyme levels of 500, 750, and 1000 mg/kg were significantly different from the control group (P <0.05). Body composition and blood biochemical parameters were not significantly different between enzyme levels (P> 0.05). Based on the results of this study, it seems that Kemin multi-enzyme supplementation diets can improve the growth and FCR in Carassius auratus gibelio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kemin multi-enzyme
  • Goldfish
  • Growth
  • Blood biochemical factors