تأثیر کفیر بر شاخص های رشد، بیوشیمی سرم، پاسخ‌های ایمنی، آسیب‌شناسی بافتی و عفونت با آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L. 1758)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، اصفهان

3 گروه زیست‌شناسی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، اصفهان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر ضدمیکروبی محصول کفیر به عنوان مکمل غذایی بر روی رشد و عفونت ناشی از آئروموناسهیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهیکپور معمولی (Cyprinuscarpio) بود. تعداد 72 قطعه بچه ماهی کپور (15-10  گرم) به 4 گروه تغذیه شده با 3، 5 و 10% کفیر و گروه شاهد (بدون افزودن کفیر) با سه تکرار (شش ماهی در هر تکرار) تقسیم، و روزانه به اندازه  3% وزن بدنشان غذا­دهی شدند. اثر ضدمیکروبی محصول کفیر بر آئروموناس هیدروفیلا به روش انتشار چاهک، و تأثیرات دیگر آن برروی ماهی­های آلوده شده با  آئروموناس هیدروفیلا بررسی شد. مقادیر IgM، ALT، AST، ALP و پروتئین کل در خون ماهی­ها ارزیابی شد. همچنین از بافت کبد، کلیه و طحال ماهی­ها برای بررسی­های بافت­شناسی نمونه­برداری شد. نتایج نشان داد که محصول کفیر 48 ساعته بیشترین اثر ضدمیکروبی بر روی آئروموناس هیدروفیلا را دارد. تغذیه ماهیان با 3% کفیر باعث افزایش معنی­دار درازا و وزن ماهی­های مورد مطالعه شد. از نظر میزان IgM، AST، ALP و پروتئین کل سرمی ماهی­ها، تفاوت معنی­دار آماری بین تیمارها و شاهد مشاهده نشد، در­ حالی که میانگین مقدار ALT در تیمار 3% کفیر به­­طور معنی­دار کمتر از دو گروه دیگر بود. همه گروه­های آزمایش در مواجهه با تیمار آئروموناسهیدروفیلا آسیب بافتی در کبد، کلیه و طحال نشان دادند. با وجود این، آسیب بافتی در تیمار %3 کمتر از دیگر تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of kefir on growth performance, serum biochemistry, immune responses, histopathology and Aeromonas hydrophila infection in common carp (Cyprinus carpio L. 1758)

نویسندگان [English]

  • Kosar Asgarisavadjani 1
  • Maryam Mohammadi-Sichani 2
  • Alireza Nazari 3
1 Department of Microbiology, Falavarjan Branch. Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Department of Microbiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of Biology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the antimicrobial effects of kefir as a dietary supplement on the growth and infection caused by Aeromonas hydrophila in Cyprinus carpio. Totally, 72 juvenile carp weighing approximately 10-15 g were used. The fish were divided into 4 groups fed with 3, 5 and 10% kefir and the control group (without adding kefir) with three replications (six fish per replication) and were fed 3% of their body weight daily. The antimicrobial effect of kefir against A. hydrophila was investigated as well. After two weeks, the levels of IgM, ALT, AST, ALP and total protein in fish serum were evaluated. The liver, kidney and spleen tissues of fish were examined for histological study. The results showed that the 48-h kefir product had the highest antimicrobial effect against A. hydrophila. Feeding the fish with 3% kefir caused significant increases in length and weight of the fish. The statistical analyses revealed that the levels of IgM, AST, ALP and the serum total protein were not significantly different between the four groups, while the average amount of ALT in treatment 3% exhibited significant difference, which was less than the other two groups, while was not significantly different from the control. All experimental groups exposed to A. hydrophila revealed tissue damage in liver, kidney and spleen. However, tissue damage was less in treatment 3%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyprinus carpio
  • Kefir
  • Aeromonas hydrophila
  • Histology
  • Immunity