تأثیر سطوح مختلف اسید بوتیریک در جیره غذایی بر برخی عملکرد رشد، ایمنی و فعالیت آنزیم‌های گوارشی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر؛ گروه شیلات، دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر

3 پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف اسید بوتیریک جیره غذایی بر عملکرد رشد، ایمنی و فعالیت آنزیم­های گوارشی بچه ماهیان شانک زرد باله (33/0 ± 59/8 گرم) در مدت 60 روز انجام شد. پس از دو هفته سازگاری، ماهیان در 12 حوضچه­ با تراکم 10 قطعه در هر مخزن در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و تکرار ذخیره­سازی شدند. ماهیان با چهار سطح از اسید بوتیریک شامل صفر (گروه شاهد)، 5/2 (T1)، 5 (T2) و 10 (T3) گرم در هر کیلوگرم جیره دو بار در روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که سطوح مختلف اسید بوتیریک جیره غذایی در مقایسه با شاهد تأثیر معنی­داری بر عملکرد رشد و شاخص­های تغذیه دارد (05/0>p). با وجود این، شاخص ارزش تولید پروتئین در ماهیان تغذیه شده در سطح g/kg 5/2 اسید بوتیریک (T1) با گروه شاهد اختلاف معنی­دار نشان نداد (05/0<p). کارایی غذا در ماهیان تغذیه شده با تگروه شاهد به طور معنی­دار نسبت به دیگر تیمارهای آزمایشی بالاتر بود (05/0>p). شاخص­های ایمنی غیراختصاصی، فعالیت لایزوزیم و عامل کمپلمان در تیمار T3 به صورت معنی­داری بالاتر از دیگر تیمارها بود (05/0>p). فعالیت آنزیم پروتئاز در تیمار T3 و آمیلاز در تیمارهای T2  و T3 در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی­دار داشت (05/0>p)، در حالی که فعالیت آنزیم لیپاز اختلاف معنی­داری را نشان نداد (05/0<p). در مجموع، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که غنی­سازی جیره­های غذایی با اسید بوتیریک به­خصوص در سطح g/kg 10 تأثیر مثبت بر شاخص­های رشد، ایمنی و فعالیت آنزیم­های گوارشی ماهی شانک زرد باله دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of dietary butyric acid on some growth performance, immunity and digestive enzymes activity of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782)

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Badzohreh 1
 • Shirin Zarei 2
 • Reza Davoodi 1
 • Mahmoud Nafisi Bahabadi 1
 • Farzad Salehi 1
 • Vahid Morshedi 3
 • Ebrahim Sotoudeh 1
1 Department of Fisheries and Aquaculture, Agricultural and Natural Resources College, Persian Gulf University, Bushehr, Iran; Department of Fisheries, Faculty of Nano and Bioscience and Technology, Persian Gulf University,
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Persian Gulf University, Bushehr, Bushehr, Iran
3 Department of Fisheries and Biology, Persian Gulf Research Institute, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of different dietary levels of butyric acid on growth performance, immunity and digestive enzyme activities in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) (8.59 ± 0.33 g) at the period of 60 days. After 2-week adaptation, 120 fish with a density of 10 fish/tank in a completely randomized design were distributed to 12 tanks. Fish were fed with 4 levels of butyric acid including zero (control), 2.5 (T1), 5 (T2) and 10 g/kg (T3) of diet 2 times per day. The results showed that different levels of butyric acid in diet had significant effects on growth performance and nutritional indices compared to the control (p<0.05). However, protein productive value of T1 and control exhibited no significant difference (p>0.05). The food conversion ratio in control group was significantly higher than in the other treatments (p<0.05). Nonspecific immune responses, lysozyme activity and ACH50 in T3 were also significantly higher than in the other treatments (p<0.05). Protease activity in T3 and also amylase in T2 and T3 were significantly increased compared to the control (p<0.05), whereas lipase activity did not exhibit any significant difference (p>0.05). In conclusion, butyric acid, especially at the level of 10 g/kg of diet, displayed positive effects on the growth, immune indices and enzyme activities in yellowfin seabream.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Butyrate
 • Organic acid
 • Yellowfin seabream Enzyme
 • Non-specific immunity