تأثیر سطوح مختلف پروتئین بر شاخص‌های رشد بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم پرورش متراکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، گیلان

2 بخش شیلات، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، گیلان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر شاخص‌های رشد بچه ماهی کپور معمولی در کارگاه پرورش متراکم و در 15 حوضچه مربع شکل فایبرگلاس (ابعاد 2 × 2 × 5/0 متر) در 5 تیمار و سه تکرار بر اساس محتوای 29/22، 33/24، 15/26، 32/28 و 31/30% پروتئین خام جیره طی 60 روز در دامنه دمای آب 31-22 درجه سانتی‌گراد و دامنه اکسیژن محلول 3/1-7/5 میلی‌گرم بر لیتر انجام شد تا عملکرد بهینه رشد برای بهترین جیره معین شود. هر حوضچه با 250 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن بدن 66/0 ± 4 گرم ماهی­دار شدند. نتایج نشان داد بچه ماهیانی که از جیره­های با سطوح پروتئینی 15/26 و 32/28% تغذیه شدند، دارای بالاترین افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن و بازده پروتئینی بودند (05/0>p). همچنین، میزان ضریب تبدیل این دو جیره نیز نسبت به دیگر جیره­ها کاهش معنی­داری داشت (05/0>p). میزان ضریب چاقی و درصد بازماندگی در تمامی تیمارها یکسان بود (05/0<p). در نهایت، این تحقیق نشان داد که افزایش پروتئین جیره تا میزان 15/28% باعث افزایش ضرایب رشد بچه ماهیان کپور شده و بیشتر از آن تأثیری در افزایش رشد نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different protein levels on growth indices of common carp (Cyprinus carpio) fingerling in the intensive culture system

نویسندگان [English]

  • Mehri Samaii 1
  • Babak Tizkar 2
  • Mehrdad Maleki 2
  • Naereh Besharati 2
1 Graduated from the Research and Training Center for Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Guilan, Iran
2 Aquaculture Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Guilan, Iran
چکیده [English]


The present study examined the effects of different protein concentrations  on growth of juvenile common carp kept in 15 fiberglass ponds (0.5 × 2 × 2 m) under intensive culture system involving 5 treatments and 3 replications, based on the following raw protein contents  (24.22, 26.15, 28.32, 30.31, 33.29%) included in the fish diet for a period of 60 days and with a water temperature ranging 22-31oC, and dissolve oxygen level of 5.1-7.3 mg/L to determine diet formulation ensuring an optimum growth performance. Each rearing pond was introduced with 250 pieces of juvenile fish (4 ± 0.66 g) amounting to an average of 1 kg fish biomass. The results indicated that juveniles receiving protein levels of 28.32% and 26.15% had the highest body weight, specific growth rate, weight gain percentage and protein yields (p≤0.05). In addition, the feed conversion ratio related to these two diets showed significant decline (p≤0.05). The condition factor and survival rate remained the same across all treatments (p≥0.05). The study revealed that the protein increment ratio of up to 28.15% in the diet contributed to the increased growth indices among juvenile common carp and concentrations beyond that did not lead to any effective increase in fish growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intensive culture
  • Fiberglass tank
  • Protein levels
  • Common carp