استفاده از پاروپای Acanthocyclops trajani در تغذیه آغازین نوزاد فیل ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، ساری، مازندران

2 دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران

3 مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید رجایی، اداره کل شیلات مازندران، ساری، مازندران

چکیده

این مطالعه بر تأثیر استفاده از غذای زنده سیکلوپوئید پاروپای  Acanthocyclops trajani در تغذیه آغازین نوزاد فیل ماهی (Huso huso) انجام شد. رژیم های غذایی مورد آزمون شامل ترکیب Artemia naupli و Daphnia magna (گروه شاهد) و ترکیبArtemia naupli ، Daphnia magna و A. trajani (تیمار ترکیبی) بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که طول، وزن بدن و میانگین سرعت رشد ویژه در گروه شاهد و تیمار ترکیبی تفاوت معنی­داری نداشتند. A. trajani به عنوان یک مکمل رژیم غذایی، با وجود تفاوت معنی­دار در میزان اسیدهای چرب n-3 در مقایسه با دیگر موجودات زنده در این مطالعه، تأثیر بیشتری بر میزان بقای نوزادان (80%) نشان داد. علاوه بر این، تفاوت معنی­داری در اسید چرب ضروری DHA در نوزادان تغذیه شده از رژیم ترکیبی در مقایسه با رژیم شاهد وجود داشت. این مطالعه نشان داد که پاروپای آب شیرین به عنوان یک غذای زنده مکمل، قابلیت افزایش ارزش غذایی را به لحاظ داشتن اسیدهای چرب ضروری و بالا بردن درصد بقا در نوزاد ماهیان با ارزشی چون فیل ماهی دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of dietary copepod, Acanthocyclops trajani in the first feeding of beluga larvae (Huso huso)

نویسندگان [English]

  • Rahimeh Rahmati 1
  • Abolghasem Esmaeili Fereidouni 2
  • Hoseinali Nouri 3
1 Caspian Sea Ecology Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO) Sari, Mazandaran, Iran
2 Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, Iran
3 Reconstruction and Conservation of Genetic Aquatic Resources Center of Shahid Rajaei, Sari, Mazandaran Fisheries, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

This study was carried out regarding the effects of cyclopoid copepod Acanthocyclops trajani on first feeding of beluga larvae (Huso huso). The treatments comprised a control diet containing Artemia naupli and Daphnia magna and a combined diet containing Artemia naupli, Daphnia magna and A. trajani. The results of this study indicated that the average length, body weight and specific growth rate in larvae of control and combined diets were not significantly different. In spite of the fact that, A. trajani was significantly different in the amount of n-3 fatty acids in comparison with the other live feeds in this study, but indicated more effectiveness in survival rates (80%) of beluga larvae, as a supplement. Furthermore, the combined diet was significantly different in DHA, in comparison with control diet. This study indicated that freshwater copepod is potential supplemental live food, to increase nutritional value from the point of view in terms of essential fatty acids and survival rate of valuable fish larvae such as beluga.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty acid
  • Copepod
  • Huso huso
  • DHA