تأثیر جیره غذایی حاوی پری‌بیوتیک سلماناکس بر کیفیت فیله قزل‌آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، گلستان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کیفی فیله ماهی قزل­آلای رنگین­کمان پس از تغذیه با سطوح مختلف پری­بیوتیک سلماناکس طراحی و اجرا شد. تعداد 780 قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی 2 ± 18 گرم پس از تطبیق با محیط آزمایش به شکل کاملاً تصادفی با تراکم 65 عدد در مخازن با حجم 105 لیتر آب رهاسازی شدند. چهار تیمار شامل سه تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد (هر یک با سه تکرار) در نظر گرفته شد. ماهیان با جیره غذایی حاوی 2، 4 و 6 گرم (T6, T4, T2) در هر کیلوگرم پری‌بیوتیک سلماناکس، به مدت 8 هفته تغذیه شدند. پس از پایان دوره غذادهی، فیله­ها جداسازی، و پس از بسته‌بندی در یخچال (4 درجه سانتی­گراد) نگهداری شدند. فراسنجه­های شیمیایی شامل پراکسید (PV)، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)، میکروبی (شمارش باکتری­­های کل (TVC)، باکتری‌های سرماگرا (PTC) و ارزیابی حسی در روزهای صفر، 3، 6، 9 و 12 پس از نگهداری در یخچال اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش زمان نگهداری میزان PV، BA و TVB-N فیله‌ها به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0>p)، اما این افزایش در تیمارهای حاوی سلماناکس به شکل معنی­داری کمتر بود (05/0>p). میزان بار باکتریایی کل TVC)) و سرماگرا (PTC) نیز در گروه شاهد طی دوره نگهداری بالاتر از تیمارهای حاوی سلماناکس بود. پایین­ترین مقدار این شاخص­ها در T6مشاهده شد (05/0>p). این پژوهش نشان داد که افزایش سطوح مختلف پری‌بیوتیک سلماناکس در جیره غذایی سبب افزایش زمان ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان هنگام نگهداری در یخچال می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of diets containing Celmanax prebiotic on fillet quality of Oncorhynchus mykiss during refrigerated storage

نویسندگان [English]

  • Elmira Naeimi 1
  • Ebrahim Alizadeh Doughikollaee 1
  • Hojatollah Jafaryan 2
  • ٍEhdan Ahmadifar 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Sistan & Baluchistan, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Gonbad-e-Kavous, Gonbad-e-Kavus, Golestan, Iran
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the fillet quality of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss after feeding with different levels of Celmanax prebiotic. A total of 780 trout with an initial body weight of 18 ± 2 g were randomly distributed after adaptation to the experiment environment in tanks filled with 105 L spring water (65 fish per tank). Three experimental groups and control each with three replicates were considered. Trout were fed with diets containing 2 (T2), 4 (T4) and 6 (T6) g/kg prebiotic for eight weeks. Then, the fish were filleted and maintained in the refrigerator. The chemical parameters including TVB-N, PV, TBA, FFA, TVC and PTC were estimated in 0, 3, 6, 9, and 12 days of storage time. No significant differences were observed in experimental groups and control in free fatty acids content in fillet (p>0.05). The amounts of peroxide and thiobarbituric acid in experimental groups were lower than control. The amount of TVB-N increased in experimental groups compared to control. The total viable count and psychrophilic count of bacteria in the control group were higher than the experimental groups (p<0.05). The lowest counts of bacteria belonged to T6 (p<0.05). This study showed that the increased levels of Celmanax prebiotic in trout diet could increase shelf-life of fillet in the refrigerator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celmanax prebiotic
  • Oncorhynchus mykiss
  • Dietary
  • Sensory evaluation