تأثیر لیزوفسفولیپید بر استفاده از منابع و سطوح مختلف کربوهیدرات در جیره قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، مازندران

2 دانشکده علوم دامی و شیلات، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،مازندران، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، مازندران

4 گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، بابل، مازندران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر استفاده از لیزوفسفولیپید بر سطوح مختلف منابع کربوهیدراتی (چاودار و ذرت) بر رشد، فراسنجه­های خونی و سرمی قزل­آلای رنگین­کمان بود. 480 قطعه بچه­ماهی (99/0 ± 7/26 گرم) با جیره­های آزمایشی شامل ذرت 100، ذرت 250، ذرت 100 + لیزو، ذرت 250 + لیزو، چاودار 100، چاودار 250، چاودار 100+ لیزو و چاودار 250+  لیزو در سه تکرار تغذیه شدند. آنالیز 2 × 2 × 2 فاکتوریل برای تعیین اثرات متقابل منبع کربوهیدرات، سطح و لیزوفسفولیپید استفاده شد. نتیجه رشد نشان داد وزن نهایی، نرخ رشد ویژه و غذای مصرف­شده در تیمارهای تغذیه­شده با 100 گرم ذرت و چاودار با افزودن لیزوفسفولیپید افزایش پیدا کردند، اما برعکس افزودن لیزوفسفولیپید در جیره­های حاوی 250 گرم از این کربوهیدرات­ها سبب کاهش این مقادیر شد (05/0p<). تعداد گلبول قرمز و هماتوکریت اثرات متقابلی را بین جیره × لیزو و لیزو × سطح نشان دادند (05/0p<). در سطح 100 ذرت تعداد گلبول قرمز و هماتوکریت با افزودن لیزو افزایش یافت (05/0p<). همچنین، اثر متقابلی بین جیره × لیزو در شاخص کلسترول مشاهده شد (05/0p<). مقادیر کلسترول با افزودن لیزو به سطوح مختلف چاودار و ذرت کاهش یافت و در جیره­های فاقد لیزوفسفولیپید در جیره­های حاوی 100 گرم منابع کربوهیدرات بالاتر از سطح 250 گرم بود (05/0p<). به نظر می­رسد قزل­آلای قابلیت استفاده از 250 گرم چاودار و ذرت را در جیره حاوی پودر چربی بدون لیزوفسفولیپید داشته باشد و لیزوفسفولیپید اثر منفی در این سطح دارد، در حالی که در سطح 100 گرم ذرت و چاودار به افزایش رشد و تحریک خون­سازی کمک کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of lysophospholipid on utilizing different sources and levels of carbohydrate in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) diet

نویسندگان [English]

  • Batoul Adhami 1
  • Abdolsamad Keramat Amirkolaie 2
  • Hosein Oraji 1
  • Mohammad Kazemifard 3
  • Soleiman Mahjoub 4
1 Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, Iran
3 Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources, University Sari, Mazandaran, Iran
4 Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effects of dietary lysophospholipid and carbohydrates (rye and corn meal) on growth performance, blood and biochemical parameters in rainbow trout. So, 480 fish (6.70 ± 0.99 g in weight) were fed with experimental diets containing 100 g/kg corn, 250 g/kg corn, 100 g/kg corn + 9 g/kg lysophospholipid, 250 g/kg corn + 9 g/kg lysophospholipid, 100 g/kg rye, 250 g/kg rye, 100 g/kg rye + 9 g/kg lysophospholipid and 250 g/kg rye + 9 g/kg lysophospholipid in triplicate. The experimental design was a 2 × 2 × 2 factorial arrangement. Results of growth performance demonstrated elevating in final weight, specific growth rate and feed intake in Tcorn100+lyso and Tray100+lyso, whereas Tcorn250+lyso and Tray250+lyso contrarily led to lower growth performance (p<0.05). Also, RBC and hematocrit indicated interaction effects between diet × lysophospholipid and lysophospholipid × carbohydrate level (p<0.05). RBC and hematocrit were elevated in Tcorn100+lyso and Tray100+lyso (p<0.05). Comparative results of biochemical parameters showed reaction effects of cholesterol between diet × lysophospholipid (p<0.05). Cholesterol values reduced by adding lysophospholipid to different levels of rye and corn and also higher value was observed in Tcorn100+lyso and Tray100+lyso compared to Tcorn250+lyso and Tray250+lyso (p<0.05). It seems that rainbow trout has potency of using 250 g rye and corn in diet containing fat powder without lysophospholipid, while lysophospholipid negatively affects this level of carbohydrates. However, lysophospholipid helps enhancing growth and erythropoiesis in the levels of 100 g rye and corn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbohydrate
  • Rye Corn
  • Rainbow trout Lysophospholipid
  • Beta glucagun