به کارگیری نسبت های مختلف کربن و نیتروژن ورودی به یک سازگان مدار بسته پرورش کپور معمولی (Cyprinus carpio) بدون تعویض آب و بررسی روند تغییرات کیفی آب و تشکیل رشته های زیستی (Bio-Floc)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، البرز

2 گروه خاکشناسی، دانشکده علوم خاک، دانشگاه تهران، کرج، البرز

چکیده

به­کارگیری فناوری سوسپانسیون فعال متکی بر عملکرد رشته‏های زیستی (Bio-Floc)، عملکرد بهتری را در حذف ترکیبات نیتروژن­دار در سامانه‏های مداربسته دارد. لذا، در یک طرح آماری کاملاً تصادفی شامل سه تیمار با نسبت­های مختلف کربن به نیتروژن (C:N) و نسبت­های 10، 15 و 20 به مخازن پرورشی ماهی کپور، این عملکرد ارزیابی شد. نتایج نشان داد که افزایش وزن انفرادی در تیمار 10 به­طور معنی­دار پایین­تر از تیمارهای 15 و 20 بود (05/0p<). وزن بچه­ماهیان از 70 گرم در تیمارهای 10، 15 و 20 به ترتیب به 8/552، 7/704 و 8/708 گرم رسید. ضریب تبدیل غذایی و مقدار آمونیاک و نیترات در تیمار 10 به طور معنی­دار بالاتر از تیمارهای 15 و 20  بود (05/0>p). مقدار آمونیاک در تیمارهای 10، 15 و 20 به­ترتیب mg/L 78، 9/29 و 9/29 در پایان آزمایش بود. روند کاهشی pH در همه تیمارها تا پایان آزمایش مشاهده شد و در تیمار 20 کمترین مقدار را نشان داد. با شروع آزمایش یک روند  افزایشی در هدایت الکتریکی آب (EC) و تولید فلاک (FV)  تا پایان آزمایش دیده شد و در تیمار 20 بیشتر بودند (05/0>p). در پایان آزمایش، مقدار EC به ترتیب در تیمارهای 10، 15 و 20 به ترتیب  50/1327، 83/1419و 83/1419 میلی­موس بر سانتیمتر، تولید فلاک به ترتیب mL/L 71، 11/143 و 163، مقدار بیوفلاک به ترتیب mL/L 71، 143 و 163 رسید. نتایج این آزمایش نشان داد که در بکارگیری ملاس برای تنظیم نسبت کربن به نیتروژن، نسبت 20 شرایط بهتری را برای رشد ماهی کپور، شرایط کیفی آب و تولید رشته های زیستی در سامانه بدون تعویض آب ایجاد می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the water quality changes and formation of Bio-Floc in a zero-exchange water of common carp (Cyprinus carpio) culture system using different ratios of carbon to nitrogen (C:N)

نویسندگان [English]

  • Rahil Hosseinifar 1
  • Gholamreza Rafiee 1
  • Ahmadali Pourbabaei 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Alborz, Iran
2 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture Engineering and Technology, University of Tehran, Karaj, Alborz, Iran
چکیده [English]

The Bio-Floc has more efficacies compared to fixed Bio-film for removing the nitrogen compounds in water recirculating fish culture system. In this trial, a completely randomized experimental design was run to evaluate the roles of three different ratios of carbon to nitrogen (C:N) including 10 (treatment 10 = T10), 15 (T15) and 20 (T20), into the carp culture systems on growth and water quality. The mean individual weight was significantly higher in T20 compared to the other treatments. At the end of the experiment, the fish attained from 70 to 552.8, 704.7 and 708.8 g in T10, T15 and T20, respectively. The FCR, ammonia and nitrate concentrations were significantly higher in T10 compared to the other treatments (p<0.05). Concentration of ammonia in T10, T15 and T20 were 78, 29.9 and 29.9 mg/L, respectively.  A depletion trend was recorded in pH in all treatments during the experimental period. The electrical conductivity (EC) and Bio-Floc formation rate increased in all treatments and was significantly higher in T20. The EC of water were 1327.5, 1419.83 and 1419.83 mmos/cm in T10, T15 and T20, respectively. The rates of Bio-Floc reached to 71, 143, 163 mL/L in T10, T15 and T20, respectively. The results of this experiment indicated that using molasses to adjust C:N ratio of water at 20, enhances formation of Bio-Floc, carp growth rate and water quality in a zero-exchange water system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • C:N ratio
  • Bio-Floc formation
  • Heterotrophic bacteria
  • Water quality
  • Common carp