اثر مقادیر مختلف بتاکاروتن کنجاله هویج در جیره غذایی، بر برخی شاخص های خونی بچه ماهی آزاد دریای خزر Salmo caspius (Kessler, 1877)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، تهران

2 گروه علوم دامی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، تهران

چکیده

ماهی آزاد دریای خزر یکی از گونه­ های ارزشمند، تجاری، رودرو و بومی دریای خزر است که توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است. این مطالعه با استفاده از  تعداد 300 عدد بچه ماهی آزاد دریای خزر با وزن متوسط اولیه 1/0 ± 42 گرم به مدت دو ماه انجام شد. در این تحقیق پودر هویج (کاروتنوئید کل) در جیره ماهیان با مقادیر صفر (شاهد)، 50 (تیمار 1)، 100 (تیمار 2)، 150 (تیمار 3)، 200 (تیمار 4)  و 250 (تیمار 5)  میلی گرم بر کیلوگرم غذای ماهی اضافه و تأثیر آن بر رشد و برخی از شاخص ­های خونی بچه ماهی ها شامل لیزوزیم، آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز، آمینوترانسفراز، گلوکز، پروتئین تام و کورتیزول بررسی شد. نتایج این تحقیق اختلاف معنی­ داری ( 05/0>p)  را در مقدار لیزوزیم سرم بین تیمارهای مختلف نشان داد، به­ طوری که تیمار 2 با میانگین 61/3 ± 51 و گروه شاهد 52/2 ± 67/40 واحد در میلی ­لیتر به ترتیب بیشترین و کمترین سطح آنزیم را از خود نشان دادند. نتایج نشان داد اختلاف معنی­ داری (05/0>p) بین سطوح مختلف کورتیزول در تیمارها وجود دارد، به طوری که بیشترین و کمترین مقدار کورتیزول خون به ترتیب در گروه شاهد و تیمار 2 با 7 ± 50 و 04/4 ± 67/26 نانوگرم در میلی­ لیتر مشاهده شد. به طور کلی بر اساس نتایح این تحقیق سطوح مختلف کاروتنوئید جیره غذایی بچه ماهیان آزاد دریای خزر  اثر قابل معنی ­داری ( 05/0>p)  بر شاخص ­های خونی مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different amounts of dietary carrot meal beta-carotene on some blood parameters in Caspian brown trout (Salmo caspius Kessler, 1877) fingerlings

نویسندگان [English]

  • Reza Farahani 1
  • Seyed Abdolmajid Mousavi 2
  • Houman Rajabi Islami 1
  • Mehdi Shamsaie Mehrgan 1
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Animal Science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad university, Varamin, Tehran, Iran
چکیده [English]

Caspian brown trout is one of the valuable, commercial, anadromous, and endemic species of the Caspian Sea, which has noteworthy the attention of many scientists. This study was carried out using Caspian brown trout fingerlings (n = 300) with an initial average weight of 42 g for two months. In this study, different amounts of carrot powder (total carotenoids) were added to fish diets including a control group and five treatments i.e. 0 (control), 50 (T1), 100 (T2), 150 (T3), 200 (T4) and 250 mg/kg (T5). The effects of different amounts of carotenoids were investigated on some blood parameters of fingerlings, including lysozyme, alkaline phosphatase, alanine aminotransferase, aminotransferase, glucose, total protein, and cortisol. According to the results, significant differences (p<0.05) were observed in the amounts of serum lysozyme between different treatments. Treatment 2 by an average of 51 ± 3.61 U/mL and control group by 40.67 ± 2.52 U/mL exhibited the highest and lowest levels of the enzyme, respectively. Based on the results, a significant difference (p<0.05) was observed between different levels of cortisol in the treatments, so that the highest and lowest cortisol levels in the control group and treatment 2 with 50 ± 7 and 26.67 ± 4.04 (ng/mL) was observed. In general, based on the results of this study, it was found that different levels of carotenoids in the diet of salmon brown trout can display a significant effect (p<0.05) on blood indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian brown trout
  • Blood characteristics
  • Carotenoid
  • Safety