تأثیر جایگزینی چربی پیه گوساله و روغن کانولا به جای بخشی از روغن ماهی جیره بر فراسنجه های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، گلستان

چکیده

به منطور بررسی تأثیر جایگزینی بخشی از روغن ماهی جیره با چربی گوساله و روغن کانولا بر عملکرد رشـد و تـرکیب شـیمیایی مـاهی قـزل­آلای رنـگین­کمان، تـعداد 250 عـدد ماهی با وزن مـتوسط 6/0 ± 2/22 گرم و با تراکم 20 عدد در حوضچه­های 500 لیتری فایبرگلاس توزیع و طی یک دوره 90 روزه تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی (هر کدام 3 تکرار) به شرح زیر بودند: تیمار 1 (شاهد)، تیمار 2: جایگزینی روغن ماهی با  روغن کانولا به میزان 50%، تیمار 3: جایگزینی روغن ماهی با چربی پیه گوساله به میزان 50%، تیمار 4: جایگزینی روغن ماهی با چربی پیه گوساله به میزان 25% و روغن کانولا به میزان 25%. بیشترین میزان افزایش وزن، افزایش زی­توده، نرخ زنده­مانی و کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در  گروه شاهد و تیمار 4 مشاهده شد. کمترین درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، شاخص رشد روزانه و نسبت کارایی غذا، پروتئین و چربی در تیمار 3 اندازه­گیری شد. با توجه به نتایج حاصله، فراسنجه­ ارزش تولید پروتئین و ارزش تولید چربی در تیمار 3 بیشترین مقدار بود (05/0>p). نتایج سنجش ترکیب شیمیایی نشان داد که میزان رطوبت در تیمار 3 کمتر از دیگر تیمارها بود (05/0>p). همچنین، میزان چربی در ماهیان تیمارهای 3 و 4، نسبت به گروه شاهد و تیمار 2 به­طور معنی­دار بیشتر بود. کمترین درصد پروتئین در ماهیان تیمار 2 مشاهده شد. می توان نتیجه گرفت که استفاده از ترکیب چربـی­هـای حیوانـی به همراه روغـن­هـای گیاهـی و روغن ماهی تأثیر بسیار بهتری در مقایسه با استفاده از هر کدام از آنها به تنهایی در کنار روغن ماهی دارد. بنابراین استفاده از تیمار 4 به  لحاظ برتری فراسنجه­های مورد بررسی، پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of partial replacement of fish oil by beef tallow fat and canola oil on growth and feeding parameters and carcass composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Hamid Jafar Nodeh
  • Afshin Ghelichi
  • Sarah Jorjani
  • Reza Akrami
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture Sciences and Natural Resources, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Azadshahr, Golestan, Iran
چکیده [English]

To investigate the effects of partial replacement of calf fat and canola oil instead of dietary fish oil on the growth performance and chemical composition of rainbow trout, 250 fish with an average weight of 22.2 ± 0.6 g and a density of 20 fish per 500-liter fiberglass tank were distributed and fed over a 90-day period. Experimental treatments (3 replicates each) were as follows: Treatment 1 (control = T1): adding 100% fish oil to the diet; Treatment 2 (T2): replacement of fish oil with 50% canola oil; Treatment 3 (T3): replacement of fish oil with 50% beef tallow fat; Treatment 4 (T4): replacement of fish oil with 25% beef tallow fat and 25% canola oil. According to the results, the highest rate of weight gain, biomass increase, survival rate and the lowest feed conversion ratio were observed in the control and T4. The lowest percentage of weight gain, specific growth rate, daily growth index and feed, protein and fat efficiency ratios were measured in T3. According to the results, the protein production and fat production values were the highest in T3, exhibiting significant differences with other experimental treatments. The results showed that the amount of moisture in T3 was significantly lower than in the other treatments. In addition, the amounts of fat in T3 and T4 were significantly higher than in the control and T2. The lowest percentage of protein was observed in T2. In conclusion, using a combination of animal fats with vegetable oils and fish oil has a much better effect compared to using each of them alone with fish oil. Therefore, treatment 4 (replacement of fish oil with 25% beef tallow fat and 25% canola oil) is recommended in terms of the studied parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Beef tallow fat
  • Canola oil
  • Growth and feed parameters
  • Carcass composition