تأثیر خوراکی عصاره پوست لیموترش (Citrus limon) ریزپوشانی شده با نانو ذرات کیتوزان بر فراسنجه‏ های خونی و دستگاه دفاع ضداکسایشی ماهی قزل ‏آلای رنگین‏ کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

این تحقیق برای ارزیابی اثرات سطوح خوراکی عصاره پوست لیمو ریزپوشانی شده با ذرات نانوکیتوزان بر فراسنجه­های خونی و وضعیت ضداکسایشی بچه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان انجام شد. به این منظور، ماهیان (14/0 ± 74/4 گرم) در 12 مخزن فایبرگلاسی با تراکم 20 قطعه ماهی توزیع و طی مدت 8 هفته با تیمارهای مختلف نانوذرات کیتوزان حاوی عصاره پوست لیموترش (صفر (شاهد)، 5/0، 75/0 و 1­% در خوراک) در سه تکرار تغذیه شدند. بالاترین تعداد گلبول قرمز در تیمار 1­% در مقایسه با تیمار 5/0­% و گروه شاهد مشاهده شد (05/0>p). بیشینه غلظت هموگلوبین در تیمارهای 1 و 75/0­% در مقایسه با دیگر گروه‌های آزمایشی یافت شد (05/0>p). همچنین، در بررسی شاخص­های خونی، شاخص هموگلوبین متوسط سلولی افزایش معناداری در تیمارهای 1 و 75/0­% نسبت به دیگر تیمارها مشاهده شد. بیشینه تعداد گلبول­های سفید و لنفوسیت­ها در تیمار 1­% نسبت به دیگر گروه‌هـا مشاهده شد (05/0>p). از آنزیم­های ضد اکسایشی سرم، بیشینه فعالیت کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در تیمار 1­% نسبت به دیگر گروه­­ها دیده شد (05/0>p). همچنین، فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در تیمار 1­% به­طور معنی­دار نسبت به گروه شاهد افزایش یافت (05/0>p)، در حالی­ که تیمارهای 75/0 و 1­% منجر به بهبود معنی­دار در غلظت مالون‌دی‌آلدهید سرم در مقایسه با تیمارهای 5/0­% و شاهد شد (05/0>p). در مجموع، نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن سطوح خوراکی عصاره پوست لیمو پوشش داده شده با ذرات نانوکیتوزان به خصوص در سطح 1% موجب بهبود فراسنجه­های خونی و دفاع ضد اکسایشی ماهی قزل­آلای رنگین­کمان می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dietary effects of lemon Citrus limon peel essential oil encapsulated in chitosan nanoparticles on hematological indices and antioxidant defense system of rainbow trout Oncorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghytasi 1
  • Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi 1
  • Houman Rajabi Islami 1 2
  • Mehdi Shamsaie Mehrgan 1
1 Department of Fisheries Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Fisheries Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of dietary levels of lemon essential oil encapsulated in chitosan nanoparticles on hematological indices and antioxidant status of rainbow trout fry. Accordingly, the fish (4.74 ± 0.14 g in weight) were distributed in 12 fiberglass tanks with 20 fish per tank and were fed with different levels of lemon essential oil loaded in chitosan nanoparticles including control group with no additive (C0%), 0.5% (T0.5%), 0.75% (T0.75%) and 1% (T1%) for 8 weeks in triplicates. The results showed that the highest number of RBC was in T0.75% compared to T0.5% and C0% (p<0.05). The maximum hemoglobin value was observed in T1% and T0.75% compared to the other experimental groups (p<0.05). In addition, in terms of the blood indices, MCH index showed a significant increase in T1% and T0.75% compared to the other treatments. The maximum WBC and lymphocytes were observed in T1% compared to the other experimental groups (p<0.05). Serum antioxidant enzymes showed the highest catalase activity and glutathione peroxidase in T1% compared to the other groups (p<0.05). Furthermore, superoxide dismutase activity elevated significantly only in T1% compared to C0% (p<0.05). However, the oral administration of 0.75% and 1% of lemon peel essential encapsulated with nanochitosan resulted in a significant elevation in the serum malondialdehyde compared to T0.5% and C0% (p<0.05). Overall, the results of this study showed that the addition of lemon essential oil encapsulated in chitosan nanoparticles, especially at 1%, can enhance the hematological indices and antioxidant defense system of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lemon essential oil
  • Chitosan nanoparticles
  • Hematology
  • Antioxidant enzymes