تأثیر مخلوطی از نانو سلنیوم، ویتامین های C و E جیره بر شاخص‌های رشد، آنزیم‌های کبدی و شاخص‌های دستگاه ایمنی غیر اختصاصی فیل ماهی (Huso huso) جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، گیلان

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان

چکیده

در این تحقیق تأثیر مخلوطی از ریزمغذی‌های نانوسلنیوم، ویتامین­های  Cو E جیره بر شاخص‌های رشد، آنزیم‌های کبدی و دستگاه ایمنی غیر اختصاصی فیل­ماهی (Huso huso) جوان بررسی شد. به این منظور، تعداد 120 عدد بچه فیل­ماهی با میانگین وزن 3/2 ± 77/77 گرم به مدت 10 هفته با چهار جیره شامل تیمار A (به ترتیب حاوی 1/0، 30 و 100 میلی‌گرم در کیلوگرم نانوسلنیوم، ویتامین­های  Cو E)، تیمار B (حاوی 2/0، 60 و 200 میلی‌گرم در کیلوگرم) و تیمارC   (حاوی 3/0، 90 و 300 میلی‌گرم در کیلوگرم) و جیره شاهد (فاقد مکمل‌های مذکور) تغذیه شدند. در پایان دوره پرورش برای بررسی آنزیم‌های کبدی و شاخص‌های دستگاه ایمنی از ماهیان نمونه خون تهیه شد. اختلاف معنی‌داری در رشد، ضریب تبدیل غذایی و نسبت بازده پروتئین ماهیان مشاهده نشد (05/0<p). کمترین فعالیت ALT و AST در ماهیان تغذیه‌شده با تیمارهای A و B بود (05/0<p). مقادیر ایمونوگلوبولین IgM و کمپلمان ACH50 به‌ ترتیب در تیمارهای  Bو A به­طور معنی‌داری از جیره شاهد بیشتر بود (05/0>p). نتایج نشان داد که افزودن مخلوطی از ریزمغذی‌های نانوسلنیوم، ویتامین­های  Cو E در سطوح 1/0، 30 و 100 میلی‌گرم در کیلوگرم و همچنین، 2/0، 60 و 200 میلی‌گرم در کیلوگرم (تیمار‌های  A و B) موجب بهبود شاخص‌های دستگاه ایمنی غیر اختصاصی در فیل­ماهی جوان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of a mixture of nano selenium, vitamin C and E on growth indices, liver enzymes and nonspecific immune response in juvenile Huso huso

نویسندگان [English]

  • Tooraj Sohrabi 1
  • Mir Hamed Sayed Hassani 1
  • Ali Hosseinpour Zelti 1
  • Hossein Adineh 2
1 International Caspian Sturgeon Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Guilan, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Golestan, Iran
چکیده [English]

In this study, the effects of mixture of dietary nano-selenium, vitamin C and E on growth indices, liver enzymes and nonspecific immune response of juvenile Huso huso were investigated. One hundred and twenty individuals juvenile Huso huso with average weight of 77.77 ± 2.3 g were fed with four diets including treatment A (TA by adding 0.1, 30 and 100 mg/kg), treatment B (TB by 0.2, 60 and 200 mg/kg), treatment C (TC by 0.3, 90 and 300 mg/kg) and control group (without adding nano-selenium, vitamin C and E) for 10 weeks. At the end of the rearing period, blood samples were taken from fish to evaluate liver enzymes and immune system indices. No significant differences were observed in growth indices, feed conversion ratio and protein efficiency ratio (p>0.05). The lowest activities of ALT and AST were found in TA and TB (p>0.05). However, IgM and ACH50 levels were significantly higher in TB and TA than in control group, respectively (p<0.05). The results of this study indicated that the addition of a mixture of nano-selenium, vitamin C and E in TA and TB enhanced nonspecific immune system in juvenile Huso huso.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Huso huso
  • Nanoselnium
  • Vitamins C and E
  • Growth indices
  • Immune system
  • Liver enzymes