اثرات گرسنگی و راهبرد‌های تغذیه ای بر شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی تاسماهی روسی (Acipenser gueldenstaedtii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

چکیده

در این تحقیق اثر راهبرد­های تغذیه­ ای بر شاخص ­های خونی و بیوشیمیایی خون بچه تاسماهی روسی بررسی شد. به این منظور، تعداد 180 قطعه تاسماهی روسی (33/0 ± 77 گرم) در 3 تیمار و هر یک با 3 تکرار به تعداد 20 عدد در هر مخزن تقسیم شدند. تیمارها شامل تیمار گرسنگی، غذادهی محدود و تغذیه تاحد سیری بودند. طول دوره تحقیق 8 هفته بود. در ابتدا، میان دوره و پایان دوره برای بررسی شاخص های خونی نمونه گیری انجام شد. نتایج شاخص­ های خون شناختی نشان داد که اعمـال گرسنـگی سبب کاهش معنی ­دار مقادیر WBC و MCV و افـزایش معنی ­دار مقـادیر RBC،  Hb و MCHC می ­شود (05/0p<). همچنین، بین تیمار گرسنگی و دیگر تیمارها اختلاف معنی­داری از نظر شاخص­های WBC،  RBCو Hct وجود داشت (05/0p<). اما شاخص­های Hb، MCV، MCH و MCHC با دیگر تیمارها اختلافات معنی ­داری نداشتند (05/0<p). نتایج حـاصل نشان داد که اعمال راهبردهای مختلف تغذیه ­ای، کاهش معنی­ داری را در شاخص­ های بیوشیمیایی پلاسما شامل گلوکز و پروتئین کـل و همچنین افزایش معـنی ­داری در شاخـص ­های کـلسترول و تری­ گلیسرید پلاسمای خون در تیمار گرسنگی نسبت به دیگر تیمارها ایجاد مـی­ کند (05/0p<). با توجه به نتایج، دوره های گرسنگی اثرات نامطلوبی بر روی شاخص­ های خونی داشت. می ­توان بیان کرد که تاسماهی روسی نتوانسته با دوره های گرسنگی طولانی سازش پیدا کند و با افزایش طول دوره­ گرسنگی اثرات منفی آن بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of starvation and feeding strategies on hematological and biochemical indices in Russian sturgeon Acipenser gueldenstaedtii

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Alizadeh Afshar 1
  • Hossein Khara 1
  • Bahram Falahatkar 2
1 Department of Fishery, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan,, Iran
2 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
چکیده [English]

The effects of feeding strategies on cytological and biochemical indices in juvenile Russian sturgeon were studied. For this, 180 Russian sturgeons (77 ± 0.33 g) were stocked in three treatments with 20 fish in each tank and three replicates. Different feeding strategies including starvation, restricted feeding and feeding to satiation were assessed. At the beginning, middle and at the end of experiment, blood samples were collected to assay the blood indices. The results showed that at the end of the experimental period, starvation caused a significant decrease in the number of white blood cells (WBC) and mean corpuscular volume (MCV; p<0.05), while significant elevations were observed in the red blood cell count (RBC), hemoglobin (Hb) and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) compared to the other sampling times (p<0.05). The results also showed that there is significant difference between starvation and the other groups in case of WBC, RBC and Hct (p<0.05) after 8 weeks, while no significant differences were found among treatments in terms of Hb, MCV, MCH and MCHC (p>0.05). Moreover, the results exhibited that starvation leads to a significant decrease in the plasma glucose and total protein, while a significant increase in cholesterol and triglycerides compared to the other treatments (p<0.05). This study displayed some adverse effects of starvation on hematological and biochemical indices of Russian sturgeon, so that most of hematological and biochemical indices in starvation were significantly different from the other groups. Therefore, this study indicates that Russian sturgeon is unable to acclimate to long-term starvation period and adverse effects of starvation will increase over time. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russian sturgeon
  • Feeding
  • Starvation
  • Blood factors