اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت تغذیه با کنجاله بذر کتان بر فراسنجه های بیوشیمیایی و آنزیم‌های پلاسمایی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان

چکیده

مطالعه حاضر به‌منظور بررسی اثر کنجاله بذر کتان بر تغییرات فراسنجه­های بیوشیمیایی و آنزیم‌های پلاسمایی تاسماهی سیبری Acipenser baerii انجام شد. 32 ماهی با میانگین وزنی 38/53 ± 06/955 گرم انتخاب و به صورت تصادفی در 8 مخزن (500 لیتری) توزیع و با جیره‌هایی حاوی صفر (شاهد)، 50 (50F)، 100 (100F) و 150 (150F) گرم کنجاله بذر کتان در کیلوگرم جیره به مدت 180 روز تغذیه شدند. شاخص‌های بیوشیمیایی و آنزیم‌های پلاسمایی در 30 و 180 روز پس از شروع آزمایش اندازه‌گیری شدند. ماهیان شاهد افزایش معنی‌داری در گلوکز و کلسترول نسبت به دیگر گروه‌ها در روز 30 و 180 نشان دادند. تفاوت معنی‌داری در اثر مصرف کنجاله بذر کتان بر تری‌گلیسرید مشاهده نشد، اما در همه تیمارهای تغذیه شده با این کنجاله، تری‌گلیسرید در روز 180 نسبت به روز 30 کاهش یافت. کلسیم، پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین تفاوت معنی‌داری بین تیمارها نداشتند، اما در گروه شاهد نسبت آلبومین: گلوبولین در روز 180 در مقایسه با روز 30 کاهش یافت. آلکالین فسفاتاز در تیمارهای 100F و 150F در روز 180 کاهش یافت. آسپارتات آمینوترانسفراز در روز 30 در تیمار 150F و در روز 180 در همه تیمارهای تغذیه شده با کنجاله بذر کتان کاهش معنی‌دار داشت. بالاترین و پایین ترین سطح آنزیم لاکتات دهیدروژناز و آلانین آمینوترانسفراز به ترتیب در گروه شاهد و تیمار 150F و در روز 180 مشاهده شد.  نتایج این تحقیق بیان می‌کند که امکان استفاده از کنجاله بذر کتان در جیره تاسماهی سیبری در دوران رشد تا سطح 150 گرم در کیلوگرم جیره بدون تأثیر منفی بر آنزیم‌های پلاسمایی و فراسنجه­های بیوشیمیایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Short- and long-term effect of feeding with flaxseed meal on biochemical parameters and plasma enzymes in cultured Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

نویسندگان [English]

  • Sareh Ghiasi
  • Bahram Falahatkar
  • Mirmasood Sajjadi
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effects of dietary flaxseed meal on biochemical parameters and plasma enzymes in Siberian sturgeon Acipenser baerii, 32 individuals, 955.06 ± 53.38 g in average weight were selected and randomly distributed in eight 500-L tanks and fed with different levels of dietary flaxseed meal including 0 (control), 50 (F50), 100 (F100) and 150 (F150) g kg-1 diet for 180 days. Biochemical indices and plasma enzymes were determined on the 30th and 180th days. The fish in control group showed significantly higher glucose and cholesterol levels than the other groups. Flaxseed meal exhibited no significant difference in triglyceride, however, triglyceride reduced in all of the flaxseed meal treatments on the 180th day compared to the 30th day. Calcium, total protein, albumin and globulin levels displayed no significant difference in all treatments, while the albumin:globulin ratio increased in control on 180th day compared to 30th day. Alkaline phosphatase activity decreased in F100 and F150 on 180th day. Aspartate aminotransferase decreased in F150 on 30th day and in all the flaxseed meal treatments on 180th day. The highest and lowest levels of lactate dehydrogenase and alanine aminotransferase activities were found in control and F150 on 180th day, respectively. Results of this study indicate that it is possible to use flaxseed meal in the diet of Siberian sturgeon during the growth period up to 15% without negative effect on plasma enzymes and biochemical parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoestrogen Feeding
  • Liver
  • Essential fatty acid
  • Sturgeon