تاثیرآنزیم فیزایم (phyzime) جیره بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه و قابلیت هضم مواد مغذی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، گیلان، ایران

2 گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف آنزیم فیزایم (Smizyme phytase) بر شاخص­های رشد، ترکیب لاشه و قابلیت هضم مواد مغذی تاسماهی سیبری پرورشی (Acipenser baerii) انجام شد. تعداد 180 عدد تاسماهی سیبری (017/0 ± 19/1 کیلوگرم) با تراکم 20 قطعه در حوضچه‌های بتونی) با مساحت مفید 4 متر مربع و عمق 80 سانتی‌متر (شامل جیره‌های فاقد آنزیم (شاهد)، 1000 و 2000 واحد بین­المللی آنزیم فیزایم (تیمار‌هایF0 ، F1000 و F2000) تقسیم شدند. ماهیان به مدت 62 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که استفاده از آنزیم فیزایم به میزان 2000 واحد بین‌المللی در جیره تجاری ماهیان خاویاری حاوی 38% پروتئین و 5/12% چربی خام موجب افزایش معنی‌دار وزن نهایی، نرخ رشد روزانه، نرخ رشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذایی نسبت به دو گروه دیگر و افزایش معنی‌دار قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک در ماهیان تغذیه شده با آنزیم در مقایسه با جیره شاهد شد (05/0>p)، اما اختلاف معنی‌داری در قابلیت هضم چربی مشاهده نشد (05/0<p). پروتئین لاشه در تیمارهای F1000 و F2000 کاهش یافت، در صورتی که میزان چربی لاشه در F2000 بیشتر بود (05/0>p). بیشترین میزان کربوهیدرات لاشه در F1000 مشاهده شد (05/0>p)، در صورتی که اختلاف معنی‌داری در رطوبت لاشه تیمارهای مختلف مشاهده نشد (05/0<p). بر اساس نتایج به دست آمده از شاخص‌های رشد و ضریب قابلیت هضم، افزودن مقدار 2000 واحد از آنزیم مورد نظر به ازای هر کیلوگرم غذای مصرفی پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of phyzime enzyme in diet on growth performance, survival, digestibility, carcass composition and final production of farmed Siberian sturgeon, Acipenser baerii Brandt, 1869

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mohseni 1
  • Sohrab Soltani Toolarud 2
  • Hamid Abdollahpour Biria 2
1 International Sturgeon Research Institute, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Guilan, Iran
2 Department of Fisheries, Talesh Branch, Islamic Azad University, Talesh, Iran
چکیده [English]

An investigation was carried out to find the effects of different Smizyme phytase levels on growth indices, body composition and nutrient digestibility of farmed Siberian sturgeon, Acipenser baerii. One hundred and eighty fish (average weight 1.19 ± 0.017 kg) were distributed in nine concrete tanks (20 fish in each tank; area = 4 m2; depth = 80 cm) and divided to 3 treatments (F0, F1000 and F2000). Fish were fed for 62 days. Results showed that physaem addition in 2000 IU (F2000) to sturgeon commercial diet (38% protein and 12.5% crude fat) leads to significant increase in final weight, daily growth rate, specific growth rate and the decreased feed conversion ratio compared to the other two groups (p<0.05). Significant raises in protein and dry matter digestibility were observed in the enzyme-fed fish compared to control diet (p<0.05). However, no significant difference in fat digestibility was observed between experimental treatments (p>0.05). Body protein was declined in F1000 and F2000, while body lipid was elevated in F2000 (p<0.05). The highest body carbohydrates was observed in F1000 (p<0.05), while no significant difference was observed in the fish body moisture fed with different diets (p>0.05). Based on the results obtained from growth indices and digestibility coefficient, we suggest adding 2000 IU/kg Smizyme phytase in the fish diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physym enzyme
  • Growth
  • Digestibility
  • Body composition
  • Siberian sturgeon