اثر غذای جایگزین خون کازئینه بر رشد، بقا و زادآوری زالوی طبی بومی ایران، Hirudo orientalis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

2 مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری، یاسوج، کهگیلویه و بویراحمد

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر غذای جایگزین خون کازئینه بر رشد، بقا و تولید­مثل زالوی اورینتالیس (Hirudo orientalis) انجام شد. ابتدا 100 زالو با میانگین وزن 3 گرم تکثیر شدند. از نوزادان حاصل شده (با وزن اولیه 012/0 ± 038/0 گرم)، عوامل رشد برای 200 زالو در طی 10 ماه و مشخصات زادآوری برای 50 زالو در طی ماه­ های 8 تا 10 اندازه­ گیری شد. زالوها در دو تیمار استفاده از خون تازه (T1) و استفاده از غذای جایگزین خون (T2) در فواصل 30 روز یک بار تغذیه شدند. در طی دوره پرورش، رشد زالوهای تیمار T1 نسبت به T2 به­ طور معنی ­دار (05/0p<) سریع ­تر بود و در ماه دهم، دو تیمار با یکدیگر 18% اختلاف وزن داشتند. اگرچه مقدار وزن، درازا، قطر و تعداد پیله تولیدی در T1 از  T2 بیشتر بود، ولی از نظر آماری تفاوت معنی­ داری (05/0p<) نداشتند. میزان بقا در T1 در طی دوره رشد و تولیدمثل بیشتر بود. باروری تقریباً در همه زالوهای بالغ T1 (98%) و غالب زالوهای T2 (91%) تشخیص داده شد. تعداد نوزادان در T1 به­ طور معنی­ دار (05/0p<) بیش از تیمار T2 بود. می­توان نتیجه گرفت که غذای جایگزین خون کازئینه (T2) در مقایسه با استفاده از خون تازه (T1)، سبب تولید کمتر عـوامل رشد، تولیدمثـل و بقای کمتر (05/0p<) در زالـوی اورینتـالیس می­ شود، اما با توجه به مشکلات بهداشتی و پرورشی، کاربرد خون تازه از یک طرف و نزدیکی نتایج دو تیمار تغذیه ­ای از سوی دیگر، می­توان نتیجه گرفت که استفاده از غذای جایگزین خون سبب کاهش هزینه تولید، تسهیل غذادهی به زالوها و تولید زالوی بهداشتی می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of casein blood substitute feed on growth, survival and reproduction of native Iranian medical leech, Hirudo orientalis

نویسندگان [English]

  • Abbas Torabiyan 1
  • Majidreza Khoshkholgh 1
  • Sajad Nazari 2
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
2 Shahid Motahary Cold-water Fishes Genetic and Breeding Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Yasouj, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effects of casein blood substitute feed on the growth, survival and reproduction of Hirudo orientalis. At first, 100 leeches with an average weight of 3 g were reproduced. The growth indices of 200 leeches (with an initial weight of 0.038 ± 0.012 g) were measured during 10 months and also reproductive characteristics of 50 leeches during the 8th to 10th months. Leeches were fed at 30-day intervals under two treatments: using fresh blood (T1) or blood substitute feed (T2). During the rearing period, the growth of blood-fed leeches (T1) was significantly (p<0.05) faster than the blood substitutes-fed group (T2). In the 10th month, the two groups exhibited an 18% weight difference with each other. Although the amount of weight, length, diameter and number of cocoons produced in T1 were higher than T2, however the differences were not statistically significant (p<0.05). Survival rate was higher in T1 during growth and reproduction. Fertility was diagnosed in almost all adults in T1 (98%) and in most leeches of T2 (91%). The number of infants in T1 was significantly (p<0.05) higher than T2. It can be concluded that casein blood substitute feed causes less growth, reproduction and survival rate compared to fresh blood (p<0.05) in H. orientalis. However, due to health and breeding problems, using fresh blood in the reproduction and breeding time intervals of the leeches on the one hand, and the proximity of the results of the two treatments on the other hand, it can be concluded that the blood substitute feed reduces production costs, facilitates feeding of leeches and producing hygienic leeches, hence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal leech
  • Nutrition
  • Casein
  • Growth factors
  • Hirudo orientalis