اثر متقابل نور و جیره‌های حاوی کاروتنوئید بر میزان رشد و رنگ‌پذیری ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

نویسندگان

1 بخش شیلات، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، گیلان، ایران

2 مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق به‌ منظور بررسی اثرات متقابل رنگ‌دانه‌های آستازانتین و بتاکاروتن در نورهای سفید و قرمز بر عملکرد رشد و رنگ‌پذیری ماهی دم شمشیری انجام شد. تعداد 180 ماهی دم شمشیری با میانگین وزن 1/0 ± 4/1 گرم به مدت 8 هفته با سه جیره حاوی mg/kg 150 آستــازانتین، mg/kg 150 بتاکاروتن و جیره فاقد رنگ‌دانه افزودنی و در تقابل با دو نور سفید و قرمز با شدت نور lux 1200 در 6 تیمار و 3 تکرار تغذیه شدند. در پایان، شاخص­های رشد شامل افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و نرخ ماندگاری تعیین شد. به‌منظور تعیین میزان تغییرات شدت و وضوح رنگ، ضرایبHue  و Chroma پس از عکس‌برداری و سنجش رنگ‌های به‌دست‌آمده به کمک ضرایب a وb  با نرم‌افزار فتوشاپ در هفته چهارم و هشتم، تعیین شدند. نتایج، نشان‌دهنده عدم وجود اثر متقابل بین جیره‌های مصرفی و نور محیط بود، ولی ماهیانی که در نور سفید پرورش‌یافته بودند به لحاظ کلیه شاخص­های رشد و بقا وضعیت برتری داشتند (05/0p<). همچنین، این نتایج نشان داد که اثر شدت وضوح رنگ (Hue) و شاخص ایجاد رنگ قرمز (Chroma) در جیره‌های حاوی رنگ‌دانه‌ای که در معرض نور سفید بودند، بیشتر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of light and diets containing carotenoids on growth rate and coloration of green swordtail, Xiphophorus helleri Heckel 1848

نویسندگان [English]

  • Babak Tizkar 1
  • Afshar Zoughi Shalmani 1
  • Mohsen Abedi 2
  • Mohammad Rahanandeh 1
1 Aquatics and Fisheries Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Guilan, Iran
2 Institute of Agricultural Education and Extension, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was performed to investigate the interaction effects of astaxanthin and beta-carotene pigments in white and red lights on growth performance and coloration of swordtail, Xiphophorus helleri. A total of 180 swordtail with an average weight of 1.4 ± 0.1 g with three diets containing 150 mg/kg astaxanthin, 150 mg/kg beta-carotene and a diet without additive pigment and treatments in contrast to white and red lights with light intensity of 1200 lux was fed in 6 treatments and 3 replications for 8 weeks. Finally, growth indices including body weight gain, specific growth rate, feed conversion ratio and survival rate were determined. In order to determine the number of changes in color intensity and sharpness, Hue and Chroma coefficients were determined after shooting and analyzing the obtained colors using coefficients a and b with Photoshop software in the fourth and eighth weeks. The results revealed that there was no interaction between diets and ambient light, but fish raised in white light were superior in terms of all growth and survival indices (p<0.05). These results also exhibited that the effects of color sharpness (Hue) and red color index (Chroma) were greater in diets containing pigments exposed to white light.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Swordtail (Xiphophorus helleri)
  • Astaxanthin
  • β-carotene
  • Light
  • Growth
  • Coloration