تأثیر مکمل غذایی بوتیرات سدیم بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

2 بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، مازندران

چکیده

در مطالعه حاضر، اثر بوتیرات سدیم به‌عنوان مکمل غذایی بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ماهی (Huso huso) ارزیابی شد. تعداد 360 قطعه فیل ماهیان جوان (59/0 ± 15 گرم) پس از یک هفته سازگاری با شرایط پرورشی و تغذیه با جیره پایه، با پنج جیره آزمایشی حاوی صفر، 1/0، 2/0، 3/0، 4/0 و 5/0 درصد بوتیرات سدیم (T0, T0.1, T0.2, T0.3, T0.4 , T0.5) برای 8 هفته تغذیه شدند. فیل‌ماهیان مورد مطالعه به‌طور تصادفی به  18 حوضچه‌ آزمایشی به حجم 3200 لیتر و حجم آبگیری 1000 لیتر انتقال داده ‌شدند (هر حوضچه 20 قطعه ماهی). در انتهای دوره، عملکرد رشد (وزن نهایی، افزایش وزن، درصد افزایش وزن، شاخص وضعیت، نرخ رشد ویژه، ضریب کارایی پروتئین)، درصد بقا و ترکیب لاشه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که مکمل بوتیرات سدیم بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب لاشه ماهیان مورد آزمایش تأثیر گذاشت و بهترین عملکرد رشد و درصد بقا مربوط تیمار T0.3 بود (05/0>p). همچنین، مقادیر ضریب تبدیل غذایی و کارایی غذا در تیمار T0.3 در مقایسه با گروه شاهد به‌طور معنی‌دار بهتر بود (05/0>p). پروتئین لاشه تیمار T0.3 نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌دار بالاتر و چربی لاشه به‌طور معنی‌دار کمتر بود (05/0>p). در مجموع، این مطالعه نشان داد که مکمل بوتیرات سدیم به میزان 3/0 درصد در جیره غذایی می‌تواند به بهبود عملکرد رشد و بقا و ترکیب لاشه فیل ماهیان جوان کمک کند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary supplementation of sodium butyrate on growth performance, survival rate and carcass composition of beluga, Huso huso

نویسندگان [English]

  • Hossein Panahi 1
  • Hossein Ouraji 1
  • Farid Firuzbakhsh 1
  • Maryam Ghiyasi 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari University of Agriculture and Natural Resources, Sari, Mazandaran, Iran
2 Iranian Fisheries Research Institute (IFSRI), Caspian Sea Ecology Research Center (CSERC), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

In the present study, the effects of sodium butyrate as a dietary supplement on growth performance, survival rate and carcass composition of beluga, Huso huso were evaluated. After acclimatizing to the rearing conditions feeding with the basal diet for a week, five experimental diets containing 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5% (T0, T0.1, T0.2, T0.3, T0.4 and T0.5) sodium butyrate were examined on 360 juvenile beluga (average weight 15 ± 0.59 g) for 8 weeks. The studied fish were randomly transferred to 18 experimental 3200-L tanks and a dewatering volume of 1000 L (20 fish per tank). At the end of the trial, growth indices (final weight, weight gain, weight gain percentage, condition factor, specific growth rate, protein efficiency ratio), survival rate (%) and carcass composition were measured. The results showed that sodium butyrate supplementation influenced the growth performance, survival rate and carcass composition of the examined fish. The best growth performance and survival rate were observed in T0.3 (p<0.05). In addition, feed conversion ratio and feed efficiency in T0.3 were significantly better than the control group (p<0.05). Carcass protein of fish in T0.3 was significantly higher, while carcass fat was significantly lower than the control group (p<0.05). Overall, this study showed that 0.3% sodium butyrate supplement in the diet can enhance the growth performance, survival rate and carcass composition in juvenile beluga.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beluga
  • Sodium butyrate
  • Growth
  • Carcass composition
  • Survival