بررسی عملکرد رشد و کارایی تغذیه قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در قفس های شناور منطقه جنوب دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تکثیر و پرورش آبزیان، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، مازندران

چکیده

دامنه اطلاعات مربوط به آبزی پروری قزل­آلای رنگین­کمان در آب لب­شور دریای خزر بسیار محدود است. در این تحقیق عملکرد رشد و کارایی تغذیه قزل­آلای رنگین کمان در محیط محصور (5 قفس شناور) در یک مزرعه دریایی دور از ساحل (در فاصله 5 کیلومتری از ساحل) در منطقه جنوب دریای خزر بررسی شد. این بررسی در مزرعه مهران گستر دریای کاسپین در منطقه توسکاتوک شهرستان نوشهر در استان مازندران انجام شد. ماهیان با تراکم 21 عدد در متر مکعب و زی­توده 33/3 کیلوگرم در متر مکعب و اوزان 130 تا 180 گرم به قفس­ها معرفی شدند. مدت زمان دوره پرورش و میانگین نرخ زنده­مانی ماهیان به ترتیب 158-123 روز و 5/0 ± 8/95% بود. همچنین، ضریب تبدیل غذایی 01/0 ± 94/0 و نسبت کارایی پروتئین خوراک ماهی 01/0 ± 66/2 تعیین شد. در این مزرعه دریایی میانگین رشد روزانه ماهی 9/0±3/3 گرم و میانگین ضریب رشد ویژه ماهی 01/0 ± 07/1% در روز محاسبه شد. همچنین، میانگین وزنی برداشت محصول ماهی 55/0 ± 15/16 کیلوگرم در هر مترمکعب به­دست آمد. نتایج نشان داد که روند رشد ماهی قزل­آلای رنگین کمان در آب لب­شور دریای خزر در قفس­های شناور مناسب بود. بنابراین، معرفی ماهی قزل­آلای رنگین­کمان در اوزان و تراکم­های متفاوت به میزان 33/3 کیلوگرم در متر مکعب به قفس­های شناور و همچنین با مدیریت برداشت محصول به میزان 15 کیلوگرم در متر مکعب به صورت مرحله­ای یا صید واحد، در منطقه جنوب دریای خزر امکان­پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of growth performance and feeding efficiency of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in floating cages in the southern Caspian region

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Vahid Farabi
Agricultural Research, Education and Extension Organization, Iranian Fisheries Science Research Institute, Caspian Sea Ecology Research center, Aquaculture Department, Sari, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Information on the aquaculture of rainbow trout Oncorhynchus mykiss in brackish water, especially in the Caspian Sea, is very limited. In this study, the growth performance and feeding efficiency of rainbow trout in an enclosed environment (5 floating cages) in an offshore farm (5 km distance from the beach) in the southern Caspian Sea region were investigated. This study was performed in Mehrangostar Caspian Sea farm in the Tuskatok area of Nowshahr City, Mazandaran Province, Iran. The fish were introduced to the cages with a density of 21 fish/m3 and also biomass of 3.33 kg/m3 and weight of 110 to 180 g. The duration of the rearing period and the average survival rate of fish were 123-158 days and 95.8 ± 0.5%, respectively.  In addition, the feed conversion ratio and protein efficiency ratio were 0.94 ± 0.01 and 2.66 ± 0.01, respectively. In this brackish farm, the fish average daily growth rate and the average specific growth rate were 3.3 ± 0.9 g/day and 1.07 ± 0.01%/day. Moreover, the average weight of fish yield was 16 kg/m3. The results showed that the growth trend of rainbow trout in the brackish water of the Caspian Sea in floating cages was suitable. Therefore, the introduction of rainbow trout to floating cages in the southern Caspian Sea by different weights, density of 3.33 kg/m3 and also by managing the harvest of 15 kg/m3 in different times or in a whole single catch is quite possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish cage culture
  • Caspian Sea
  • Growth performance
  • Oncorhynchus mykiss