تأثیر مکمل نوکلئوتیدی درجیره غذایی بر عملکرد رشد، ترکیب بافت عضله و برخی ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون ماهی ازون‌برون (Acipenser stellatus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان

2 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت، گیلان

چکیده

اثر مکمل نوکلئوتیدی بر رشد، برخی ترکیبات بیوشیمیایی سرم و ترکیب عضله ماهی ازون‌برون با استفاده از 240 عدد ماهی با میانگین وزنی 03/206 گرم به مدت 52 روز بررسی شد. آزمایش با چهار تیمار شامل مقادیر صفر، 1، 2 و 3 گرم مکمل نوکلئوتیدی در کیلوگرم جیره و در سه تکرار اجرا شد. زیست‌سنجی در روزهای صفر، 26 و 52 آزمایش انجام و شاخصهای رشد اندازه‌گیری شد. در پایان آزمایش برخی از ترکیبات بیوشیمیایی سرم و همچنین، ترکیب بافت عضله ماهیان آزمایشی اندازهگیری شد. نتایج  نشان داد که در روز 26 مقادیر شاخصهای وزن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه در تیمار 2 گرم و در روز 52 در تیمارهای 1، 2 و 3 گرم مکمل نوکلئوتیدی بهطور معنیدار بیش از گروه شاهد بود (05/0p<). با وجود این، تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای 1، 2 و 3 گرم مکمل نوکلئوتیدی از لحاظ شاخص‌های یاد شده، مشاهده نشد (05/0p>).  نتایج آزمایش در روز 52  نشان داد که تیمارهای مورد استفاده تأثیری بر مقادیر پروتئین کل و گلوکز سرم نسبت به شاهد نداشته (05/0p>)، ولی مقادیر کلسترول و تریگلیسرید سرمی در تیمارهای 2 و 3 گرم بیش از گروه شاهد بود (05/0p<). مقدار پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر بافت عضله ماهیان آزمایشی در پایان دوره آزمایش تفاوت معنیداری را نشان نداد (05/0p>). با توجه به نتایج این آزمایش، استفاده از غلظت 2 گرم مکمل نوکلئوتیدی د رکیلوگرم غذا در شرایط پرورش ماهی ازونبرون توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary nucleotide supplementation on growth performance, muscle proximate composition, and some serum biochemical compounds of stellate sturgeon (Acipenser stellatus)

نویسندگان [English]

  • Soraya Khani-Miankuh 1
  • Barzan Bahrami Kamangar 1
  • Alireza Alipour-Jorshari 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran
2 International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Guilan, Iran
چکیده [English]

The effects of dietary nucleotide supplementation on growth performance, some serum biochemical parameters, and muscle proximate composition of 240 stellate sturgeons with an average weight of 206.03 g were evaluated during 52 days. Four levels of nucleotide (0, 1, 2, and 3 g/kg diet; T0-T3) were used in three replications. Body weight and length were measured on days 0, 26, and 52 of the experiment in order to evaluate growth performance. Some serum biochemical parameters and muscle proximate composition were also measured at the end of the experiment. The results showed that nucleotide supplementation influenced the growth performance and enhanced some serum biochemical compounds in stellate sturgeon. Body weight, weight gain, and specific growth rate in 26th day were significantly higher in T2 than in T0. At the end of the experiment, these parameters were also higher in all treatments than in control group (p<0.05). However, there was no significant difference between the T1, T2, and T3 groups (p>0.05). The total serum protein and glucose levels were not significantly different (p>0.05) in T1-T3 than in T0 at the end of the experiment. Serum triglyceride and cholesterol levels were higher in the T2 and T3 than in T0 (p<0.05). The results of comparing the mean percentage of protein, fat, moisture, and ash in muscle tissue showed no significant difference at the end of the experiment (p>0.05). Based on the results, using 2 g dietary nucleotide supplement per kg is recommended in the stellate sturgeon farming conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nucleotide
  • supplement
  • Growth
  • Muscle
  • Serum biochemical
  • Stellate sturgeon