اثر مصرف جیره های غذایی حاوی درصدهای متفاوت پروتئین گیاهی و حیوانی در پرورش لاروهای قورباغه Rana ridibunda تا تبدیل شدن به فراگلت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، البرز

چکیده

با توجه به مصرف جهانی قورباغه‌ها و تامین 95% پای قورباغه‌ها در سطح بین المللی از طریق صید از محیط طبیعی، نگرانی‌های زیست محیطی بیش از پیش ورد توجه قرار گرفته است. لذا، در جهت توسعه تکثیر قورباغه در محیط های مصنوعی، پژوهشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی راه­اندازی شد و تاثیر پنج جیره غذایی حاوی درصد های مختلف پروتیین گیاهی و جانوری شامل 1- حاوی 100% پروتئین حیوانی 2- حاوی 100% پروتئین گیاهی3- 50% پروتئین حیوانی و 50% پروتئین گیاهی 4-  70% پروتئین حیوانی و 30% پروتئین گیاهی 5-30% پروتئین حیوانی و 70% پروتئین گیاهی، بر شاخص های رشد نوزادان قورباغه Rana ridibunda بررسی شد. داده­های حاصل از آزمایش اختلاف معنی­داری را در افزایش وزن انفرادی نوزادان در طول دوره پرورش در بین تیمارها نشان داد (05/0>p). افزایش وزن انفرادی بین تیمار اول با تیمار دوم و پنجم معنی‌دار (05/0>p) بود، اما اختلاف موجود بین تیمارهای سوم و چهارم معنی‌دار نبود (05/0<p). بیشترین کاهش وزن نیز در هفته دهم پرورش به­ترتیب در تیمارهای چهارم، سوم و اول رخ داد. در تیمار پنجم در هفته دوازدهم و در تیمار دوم در هفته سیزدهم بیشینه کاهش وزن دیده شد. با توجه به نتایج شاخص افزایش وزن نوزادان، مقایسه فرایند دگردیسی و زیتوده نوزادان، تیمار سوم با 50% پروتئین جانوری و 50% پروتئین گیاهی بهینه­ترین تیمار برای پرورش نوزادان قورباغه R. ridibunda تا رسیدن به مرحله کامل دگردیسی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of using different levels of animal and plant proteins in the diets of frog larvae (Rana ridibunda) during metamorphism (tadpole to froglet

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rafiee
  • Farzaneh Shoghali Niri
  • Arash Javanshir
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Considering the global consumption of frogs and providing 95% of frogs' legs at the international level through fishing from the natural environment, environmental concerns have been given more attention. Therefore, with the aim of developing the artificial reproduction of frog, the effects of using different dietary- animal and plant proteins on metamorphism of frog (Rana ridibunda) were investigated. The experimental diets were: (i) a diet containing 100% animal protein, (ii) a diet containing 100% plant protein, (iii) a diet containing 50% plant and 50% animal proteins, (iv) a diet containing 30% plant and 70% animal proteins, and (v) a diet containing 70% plant and 30% animal proteins. The tadpole fed the experimental diets in a 90-day period. The individual weight was significantly different among the treatments during the experimental period (p<0.05). The highest weight loss occurred in the 10th week of rearing in the 3, 3 and 1 treatments, respectively. Maximum weight loss was observed in the treatment 5 in the 12 week and in the treatment 2 in the week 13. Given the individual weight, and also the metamorphism process and biomass of froglets, the diet containing 50% plant and 50% animal proteins nominated more capable diet for production of froglets (Rana ridibunda).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frog culture
  • Metamorphism
  • Diet
  • Protein