اثر پروتئین آبکافتی اندرونه ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در جیره بر فراسنجه‌های خونی، ایمنی، بیوشیمیایی سرم و آنزیم‌های‌ ضد اکسایشی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

2 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، تهران

10.22124/janb.2022.23264.1176

چکیده

در این مطالعه، اثر پروتئین آبکافتی ضایعات ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در جیره بر فراسنجه‌های خونی، ایمنی، بیوشیمیایی سرم و آنزیم‌های‌ ضد اکسایشی تاسماهی سیبری جوان (Acipenser baerii) بررسی شد. تعداد 300 عدد تاسماهی سیبری با وزن اولیه 3 ± 67 گرم در 12 مخزن با حجم 2000 لیتر توزیع شده و به مدت 56 روز با سطوح مختلف پروتئین آبکافتی (PH) در چهار تیمار شامل سطوح صفر (شاهد)، 5 (5PH)، 10 (10PH) و 20 (20PH) گرم به ازای هر کیلوگرم جیره غذادهی شدند. بیشترین تعداد گلبول­های سفید خون و درصد هماتوکریت در تیمار 10PH و 20PH مشاهده شد که با تیمارهای 5PH و شاهد تفاوت معنی­دار داشت (05/0p<). بیشترین مقدار گلوکز و کمترین مقدار تری­گلیسرید در تیمارهای 10PH و 20PH به دست آمد (05/0p<). ماهیان تغذیه شده با جیره­های 10PH و 20PH از میزان فعالیت آنزیم‌های AST و ALP کمتری نسبت به گروه شاهد برخوردار بودند (05/0p<). ارزیابی شاخص‌های ایمنی سرم نشان داد که میزان IgM، C3، ACH50 و میزان فعالیت انفجار تنفسی سرم تاسماهیان تغذیه شده با جیره 10PH با دیگر تیمارها تفاوت معنی­داری داشت (05/0p<)، C4 و فعالیت لایزوزیم سرم، در تیمارهای 10PH و 20PH اختلاف معنی­دار با تیمارهای 5PH و شاهد داشت (05/0p<). در این بررسی میزان شاخص‌های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز سرم در تیمارهای 10PH و 20PH اختلاف معنی­داری با دیگر تیمارها نشان داد (05/0p<). میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در تیمار 10PH تفاوت معنی­داری با دیگر تیمارها نشان ‌داد (05/0p<). در مجموع، تأثیر پروتئین آبکافتی ضایعات ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان به­خصوص در تیمار 10PH بر روی شاخص­های مورد بررسی در تاسماهی سیبری جوان کاملاً مثبت و معنی­دار ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary rainbow trout visceral protein hydrolysate on hematological, immunological and biochemical serum parameters and antioxidant enzymes of juvenile Siberian sturgeon, Acipenser baerii

نویسندگان [English]

  • Sakineh Yeganeh 1
  • Milad Adel 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, Iran
2 Department of Aquatic Animal Health and Diseases, Iranian Fisheries Research Organization, Agriculture Research Education and Extension Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study evaluated the effect of different levels of dietary rainbow trout by-product protein hydrolysate on hematological, immunological and biochemical serum parameters and antioxidant enzymes of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii). For this purpose, 300 fish with an average weight of 67 ± 3 g were distributed in 12 tanks and were fed for 56 days with different levels of by-product protein hydrolysate (PH) in 4 treatments including 0 (control), 5g (5PH), 10g (10PH) and 20g (20PH per kg of feed. The highest white blood cell count and hematocrit percentage were observed in the treatments of 10PH and 20PH which was significantly different from those fed with 5PH and control (p<0.05). The highest amount of the serum glucose and the lowest amount of triglyceride were obtained in 10PH and 20PH. Fish fed 10PH and 20PH exhibited lower levels of AST and ALP enzymes than the control group (p<0.05). Evaluation of serum immune indices showed that there was a significant difference in IgM, C3, ACH50 and serum respiratory burst activity of fish fed 10PH compared to other treatments (p<0.05). Also, lysozyme activity, total protein content, complement component C4 in fish fed with 10PH and 20PH displayed a significant difference with 5PH and control group (p<0.05). In this study, serum superoxide dismutase and catalase indices in 10PH and 20PH revealed a significant difference with other treatments (p<0.05), in addition to the activity of the glutathione peroxidase (p<0.05). Overall, effects of PH, especially 10PH on the examined indices in Siberian Sturgeon were positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siberian Sturgeon
  • Protein hydrolysate
  • Immune parameters
  • Antioxidant enzymes