اثر آب حاوی Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 بر بافت روده بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستان

چکیده

پروبیوتیک­ها به­عنوان جایگزینی برای مواد شیمیایی و آنتی­بیوتیک­ها ثابت کرده­اند که در ارتقای آبزی­پروری موفق مؤثر بوده­اند، زیرا دارای توان بالقوه بهبود کیفیت آب، افزایش تحمل به استرس و افزایش کیفیت ذخایر تولیدی هستند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر افزودن Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 به آب پرورش ماهی بر بافت روده بچه­ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) بود. این بررسی در سه گروه شامل 1: تخم­چشم­زده؛ 2: آلوین؛ و 3: بچه ماهی با غلظت­های­ 106×1 و 107×1 باکتری در میلی­لیتر آب پرورشی و شاهد (بدون دریافت باکتری) انجام شد. غلظت­های مذکور از باکتری، در گروه 1 در روزهای 1، 3 و 5؛ در گروه 2 به­صورت دو روز در میان و در گروه 3 از روز 1 تا 20 یک روز در میان، و از روز 20 تا 60 هر 4 روز یک بار به آب افزوده شد. نتایج نشان داد که بیشترین درازا (20/247 میکرومتر) و پهنای پرزهای روده (6/70 میکرومتر) مربوط به گروه تخم­های چشم­زده در روز 1 تا 60 و کمترین (پهنا: 2/59 و درازا: 08/201 میکرومتر) آن مربوط به گروه شاهد بود. تفاوت معنی­داری بین میانگین پهنا و درازای پرزهای روده در دیگر تیمارها با شاهد مشاهده نشد. در مجموع، استفاده از باکتری در گروه تخم­های چشم­زده (روز 1 تا 60 در غلظت CFU/mL  107) نسبت به گروه آلوین و بچه­ماهی نتیجه مطلوب‌تری را نشان داد. در نهایت، افزودن مستقیم پروبیوتیک به آب پرورشی شیوه­ای اثرگذار بود و موجب بهبود وضعیت ریخت­شناسی روده بچه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان ­شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of water containing Lactobacillus rhamnosus on intestinal tissue of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerling

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Machanlou
  • Ali Hajibeglou
  • Abdolmajid Hajimoradlou
Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Grogan, Golestan, Iran
چکیده [English]

Probiotics as alternatives to chemicals and antibiotics have proven to be effective in promoting successful aquaculture. They can improve water quality, increase tolerance to stress, generate high-quality livestock, etc. The present study aimed to investigate the effect of adding Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 to water on the intestinal tissue of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. This experiment was performed in three treatments including 1: days 1 to 7; 2: days 1 to 20; and 3: days 1 to 60, by adding the bacterium at 106-107 CFU/mL into the water and also a control group. The above mentioned concentrations of the bacterium in group 1 were added on days 1, 3, and 5; in group 2, at every two days; and in group 3, from 1 to 20 on every other day, then from 20 to 60, once in four days. At the end of the experiment, intestinal alteration was examined. The results showed that the highest length (247.2 µm) and width of intestinal villi (70.6 µm) were related to the hatched egg group from 1 to 60 days (hatched egg part), while the lowest in the control group. There was no significant difference between the average width and length of the intestinal villi in other treatments compared to the control group. In general, the use of bacteria in the eyed eggs group (days 1 to 60 at a concentration of 107 CFU/mL) showed a more favorable result than in the alevin and fry groups. Finally, the direct addition of probiotics to the water effectively improved intestinal morphology in O. mykiss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alvin
  • Fingerling
  • Bacteria
  • Probiotic
  • Hatched egg Intestinal