بررسی تأثیر افزودن Lactobacillus plantarum بر بهبود عملکرد کنجاله سویا در جیره قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss از طریق ارزیابی شاخص‌های خونی و ایمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ساری، مازندران

10.22124/janb.2023.22385.1169

چکیده

در مطالعه کنونی اثرات پروبیوتیک در قزل­آلای رنگین­کمان تغذیه­شده با سطوح مختلف سویا (صفر، 20 و 40%) بر فراسنجه­های خونی و ایمنی بررسی شد. 300 بچه­ماهی (2/0 ± 05/20 گرم) با تراکم 25 عدد در 12 مخزن به مدت 90 روز ذخیره­سازی شدند. در روزهای صفر، 45 و 90 خون­گیری از ماهیان انجام و شاخص­های خونی و ایمنی ارزیابی شدند. طبق نتایج شاخص­های خونی در روز 45، ماهیان تغذیه ­شده با جیره فاقد سویا بیشترین تعداد گلبول سفید و درصد هماتوکریت را نشان دادند (05/0p<). در روز 90، بیشترین تعداد گلبول قرمز در جیره­های فاقد سویا و 20% سویا حاوی پروبیوتیک به­دست آمد (05/0p<). تعداد گلبول سفید با افزودن پروبیوتیک به سطوح مختلف سویا به­طور معنی­دار افزایش یافت (05/0p<). غلظت­های هماتوکریت و هموگلوبین در ماهیان تغذیه­شده با 40% سویا کاهش یافت (05/0p<). همچنین، در روز 90 اثرات متقابلی بین سویا × پروبیوتیک در تعداد گلبول­های سفید مشاهده شد (05/0p<). طبق نتایج شاخص‌های ایمنی در روز 45، انفجار تنفسی نوتروفیل (NBT) با افزودن پروبیوتیک به درصدهای مختلف سویا افزایش یافت (05/0p<). مقادیر IgM و C3 با افزودن پروبیوتیک به سویای صفر و 20% به­طور معنی­دار ارتقا یافتند (05/0p<). در روز 90، NBT در تیمارهای فاقد سویا (پروبیوتیک صفر و 1) و سویای 20% حاوی پروبیوتیک به­طور معنی­دار بالاتر از دیگر تیمارهای آزمایشی بود (05/0p<). افزودن پروبیوتیک به جیره سویای صفر و 20% سبب افزایش مقادیر لیزوزیم، IgM، C3 و C4 شد (05/0p<). علاوه بر این، اثرات متقابل بین سطوح سویا و پروبیوتیک بر شاخص­های ایمنی نشان­دهنده تأثیر معنی­دار بر NBT در روز 90 بود (05/0p<). با توجه به نتایج می­توان بیان کرد که L. plantarum با تحریک ایمنی به جبران تأثیرات منفی جایگزینی سویا بر شاخص­های خونی و ایمنی کمک کرده و لذا جایگزینی مقادیر بالای سویا بدون استفاده از پروبیوتیک توصیه نمی­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of adding dietary Lactobacillus plantarum on efficient performance of soybean meal in the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) hematological and immune indices

نویسندگان [English]

  • Asal Dabbagh 1
  • Hossein Ouraji 1
  • Abdolsamad Keramat Amirkolaie 1
  • Zarbakht Ansari 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

In the present study, the effects of probiotic (0 and 1) in rainbow trout fed with different levels of soybean meal (SBM; 0, 20 and 40%) were evaluated on hematological and immune indices. A total of 300 fry with average initial weight of 20.05 ± 0.20 g by density of 25 fish per tank assigned to 12 tanks for 90 days. Blood was taken from fish on days 0, 45 and 90, afterward hematological and immune indices were estimated. According to hematological results in day 45, fish fed with SBM 0 demonstrated greatest number of white blood cells and hematocrit among treatments (p < 0.05). In day 90, the highest number of red blood cells was found in SBM 0 and SBM 20% containing probiotic (p < 0.05). Number of white blood cells significantly increased by adding probiotic to different SBM levels (p < 0.05). Hematocrit and hemoglobin concentrations decreased in fish fed with SBM 40% (p < 0.05). In addition, there were interaction between SBM × probiotic in white blood cells on day 90 (p < 0.05). According to immunological results in day 45, neutrophil burst activity (NBT) was elevated by adding probiotic to SBM levels (p < 0.05). The IgM and C3 levels were significantly enhanced by adding probiotic to SBM 0 and SBM 20%. In day 90, the highest NBT value was observed in SBM 0 (probiotic 0 and 1) and SBM 20% containing probiotic among groups (p < 0.05). Addition of probiotic to SBM 0 and SBM 20% caused the elevated lysozyme, IgM, C3 and C4 values (p < 0.05). Furthermore, interaction between SBM levels and probiotic indicated significant effects on NBT after 90 days (p < 0.05). It could be revealed from the current study that L. plantarum compensated some adverse effects of SBM replacement on blood and immune indices by enhancing immunity, hence higher replacement of SBM is not suggested without using probiotic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • soybean meal
  • Lactobacillus plantarum
  • neutrophil burst activity
  • blood indices
  • immunology