اثرات خیساندن میوه بلوط (Quercus brantii) در آب بر حذف ترکیبات فنولی و قابلیت هضم آن برای کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، خوزستان

10.22124/janb.2023.23462.1178

چکیده

میوه بلوط به­دلیل قیمت پایین به­طور گسترده به­عنوان غذای انسان و خوراک دام مصرف می­شود. این میوه حاوی مقادیر زیادی تانن است. مقدار زیاد تانن سبب اختلال در فرآیند هضم می­شود. هدف از این پژوهش کاهش میزان تانن قبل از مصرف بلوط در جیره غذایی بود. میوه خشک و فاقد پوسته بلوط به نسبت وزنی-حجمی یک به پنج در آب معمولی به­مدت 24، 48 و 72 ساعت (به­ترتیب تیمارهای 1، 2 و 3 بدون تعویض آب و تیمارهای 4، 5 و 6 با تعویض آب هر 12 ساعت یک­بار) در دمای 50 درجه سانتی­گراد خیسانده شد. سپس بلوط در دمای 60 درجه سانتی­گراد به­مدت 24 ساعت خشک، بعد آسیاب و با الک 250 میکرون غربال شد. بیشترین میزان اتلاف کل ترکیبات فنولی (34/93%)، ترکیبات فنولی غیر­تاننی (83/95%) و تانن­های متراکم (92/96%) و بیشترین افزایش قابلیت هضم پروتئین در تیمار 6 مشاهده شد (05/0>p). قابلیت هضم کربوهیدرات تنها در تیمار 2 بیش از شاهد بود و افزایش مدت خیساندن از 48 به 72 ساعت سبب کاهش معنی­دار قابلیت هضم کربوهیدرات شد. خیساندن بلوط سبب افزایش معنی­دار pH آن در تیمار 6 شد. مقدار pH بلوط هضم شده در صورت عدم تعویض آب، تفاوتی با شاهد نداشت، اما در صورت تعویض آب، بیش از شاهد بود. در مجموع، تیمار 6 به­عنوان بهترین تیمار در فرآوری میوه بلوط با آب معمولی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of soaking oak acorn, Quercus brantii in water on the removal of phenolic compounds and its digestibility for common carp, Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • Arash Nadri
  • Hojjatollah Alamdari
Department of Fishery, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

Oak acorn is widely used as human food and animal feed. This fruit contains considerable amounts of tannin. A large amount of tannin causes a disturbance in the digestion process. The aim of this study was to reduce the amount of tannin before consuming oak acorn in the diet. Dry and de-hulled acorns were soaked in tap water (1:5; w/v) for 24, 48 and 72 h (treatments 1, 2 and 3 without water exchange and treatments 4, 5 and 6 with water change every 12 h, respectively) at 50 °C. Then acorns were dried at 60 °C for 24 h, milled and sieved with a 250-micron sieve. The highest loss of total phenolic compounds (93.34%), non-tannin phenolic compounds (95.83%) and condensed tannins (96.92%) and the highest increase in protein digestibility were observed in treatment 6 (p<0.05). Carbohydrate digestibility only in treatment 2 was higher than the control, and the increased soaking time from 48 to 72 h caused a significant decrease in the digestibility of the carbohydrate. Acorn soaking caused a significant elevation in pH in treatment 6. The pH value of digested acorn was not different from the control when water was not changed, however, it was higher than the control when water was changed. In general, treatment 6 is recommended as the best treatment in acorn processing with tap water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbohydrate digestion
  • Common carp
  • Oak acorn
  • Phenolic compounds Protein digestion