اثرات عصاره های پودری سرخارگل (Echinacea purpurea) و سیر (Allium sativum) بر شاخص های رشد، بازماندگی و آنزیم های کبدی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران

10.22124/janb.2023.21942.1164

چکیده

این تحقیق برای ارزیابی اثرات دو نوع عصاره پودری سرخارگل (Echinacea purpurea) و سیر (Allium sativum) بر شاخص­های رشد و میزان بازماندگی بچه فیل­ماهی (Huso huso)، طی دوره پرورش دو ماهه انجام شد. به این منظور، 210 عدد فیل­ماهی با میانگین وزنی 26/0 ± 74/27 گرم به طور تصادفی در 21 مخزن فایبرگلاس نیم تنی در 7 تیمار مختلف با سه تکرار شامل یک گروه شاهد و 3 گروه آزمایشی از مقادیر مختلف عصاره پودری سرخارگل (250، 500 و 1000 میلی­گرم) و 3 گروه آزمایشی از مقادیر مختف عصاره پودری سیر (250، 500 و 1000 میلی گرم) در یک کیلوگرم غذا توزیع شدند. در پایان دوره پرورش در میانگین وزن نهایی، میانگین درازای نهایی، زی­توده نهایی، تولید نهایی، افزایش وزن ماهی، میانگین رشد روزانه، درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه فیل­ماهیان بین تیمارها و شاهد اختلاف معنی­دار آماری مشاهده شد (05/0>p) و این شاخص­ها در تیمار­ها نسبت به شاهد روند افزایشی داشت و در تیمار 6 (1000 میلی گرم عصاره پودری سرخارگل در کیلوگرم غذا) به شکل معنی­داری بیش از دیگر تیمار­ها بود و ضریب تبدیل غذایی نیز در این تیمار به شکل معنی­داری نسبت به دیگر تیمار­ها کاهش داشت(05/0>p). در میزان آنزیم­های ALP و LDH نیز اختلاف معنی­داری بین تیمارها و گروه شاهد مشاهده شد (05/0>p). بیشترین میزان آنزیم ALP در گروه شاهد و تیمار 6 و کمترین میزان آن در تیمار 4 (250 میلی­گرم عصاره پودری سرخارگل در یک کیلوگرم غذا) وجود داشت (05/0>p). بیشترین میزان آنزیم LDH نیز در گروه شاهد و تیمار 6 مشاهده شد، اما میزان آنزیم­های ALT و AST بین تیمارها و گروه شاهد اختلاف معنی­دار نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن 1000 میلی­گرم عصاره پودری سرخارگل در کیلوگرم غذا بهترین عملکرد را در بهبود شاخص­های رشد و آنزیم­های کبدی فیل­ماهی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Echinacea purpurea and Allium sativum powdered extracts on growth indices, survival rate and liver enzymes in farmed Huso huso

نویسندگان [English]

  • Soheil Bazari Moghaddam
  • Forouzan Bagherzadeh Lakani
  • Jalil Jalilpour
  • Mehdi Masoumzadeh
  • Alireza Shenavar Masouleh
International Sturgeon Research Institute, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht-Iran
چکیده [English]

This study was performed to evaluate the effects of two types of powdered extract Echinacea purpurea and Allium sativum on growth indices and survival rate of Huso huso during a two-month period. For this purpose, 210 juvenile with an average weight of 27.74 ± 0.26 g were randomly placed in 21 half-ton fiberglass tanks in seven different treatments with three replications, including a control group and three experimental groups of different amounts of E. purpurea powder extract (T1, T2 and T3: 250, 500 and 1000 mg kg-1) and three experimental groups of different amounts of garlic powder extract (T4, T5 and T6: 250, 500 and 1000 mg kg-1). At the end of the experiment, a statistically significant difference was observed between the treatments in the mean final weight, mean final length, final biomass, final production, fish weight gain, mean daily growth, body weight gain increase, specific growth rate and daily growth rate (p<0.05). These indices in the treatments had an increasing trend compared to the control and in T6 (1000 mg of E. purpurea powder extract per kg of food) which was significantly higher than in the other treatments (p<0.05). The feed conversion ratio in this treatment was also decreased significantly compared to other treatments (p<0.05). There was a significant difference in levels of ALP and LDH enzymes between treatments and control group (p<0.05). The highest level of ALP enzyme was in control group and T6, while the lowest level was in T4 (250 mg of E. purpurea powder extract per kg of food) (p<0.05). The highest level of LDH enzyme was observed in the control group and T6, however, the levels of ALT and AST enzymes were not significantly different between treatments and control group (p>0.05). The results showed that addition of 1000 mg turmeric powder extract per kg of food is more effective in improving growth indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Huso huso
  • Echinacea purpurea
  • Allium sativum
  • Growth
  • Liver enzymes