تأثیر ریزجلبک های Nannochloropsis oculata و Isochrysis galbana اضافه شده به بایوفلاک بر ترکیب بدنی و ارزیابی حسی فیله در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، تهران

10.22124/janb.2023.23646.1180

چکیده

فناوری بایوفلاک فناوری برای حفظ کیفیت آب از طریق جذب نیتروژن آب و تبدیل آن به پروتئین میکروبی است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر افزودن ریزجلبک­های Nannochloropsis oculata و Isochrysis galbana بر ترکیب بیوشیمیایی بایوفلاک تولیدی و ترکیب بدنی فیله ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) بود. این مطالعه با 5 تیمار شامل گروه شاهد، تیمار حاوی بایوفلاک، تیمار حاوی بایوفلاک و جلبک N. oculata، تیمار حاوی بایوفلاک و جلبک I. galbana و تیمار حاوی بایوفلاک و ترکیب هر دو جلبک بر ماهیان تیلاپیای انگشت قد با تراکم 15 قطعه در هر مخزن (با حجم آب­گیری 150 لیتر) و بدون تعویض آب برای تیمارها در مدت زمان 60 روز انجام شد. بر اساس نتایج، بالاترین مقادیر مربوط به چربی فیله ماهیان، در تیمارهای حاوی بایوفلاک به­دست آمد (05/0>p). تفاوت معنی­داری در مقادیر وزن خشک و پروتئین لاشه در بین تیمارهای حاوی بایوفلاک مشاهده نشد (05/0<p)، ولی نسبت به گروه شاهد به­طور معنی­دار بیشتر بودند (05/0>p). میزان خاکستر در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی­دار نشان نداد (05/0<p). همچنین، بالاترین مقدار کربوهیدرات در تیمار شاهد مشاهده شد (05/0>p). بر اساس ارزیابی حسی فیله ماهیان تیلاپیا پرورش یافته در سازگان بایوفلاک و گروه شاهد، رنگ فیله، مزه، بافت، قابلیت جویدن و پذیرش کلی در بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی­دار نشان نداد (05/0<p). استفاده از 75­% جیره مورد نیاز برای تغذیه ماهیان تیلاپیا، در سازگان بایوفلاک سبب افزایش میزان پروتئین بدن نسبت به گروه شاهد شد. همچنین مقدار چربی نیز در اثر استفاده از این سازگان افزایش یافت. استفاده از جلبک­های تک سلولی سبب افزایش میزان حجم بایوفلاک شده و بر ترکیب فیله ماهی تیلاپیای نیل مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Nannochloropsis oculata and Isochrysis galbana microalgae added in biofloc system on body composition and sensory evaluation of fillets in Nile tilapia, Oreochromis niloticus

نویسندگان [English]

  • Mohsen Asghari 1
  • Sakineh Yeganeh 1
  • Mahmoud Hafezieh 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, Iran
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Biofloc technology is a technique to maintain water quality by absorbing water nitrogen and converting it into the microbial protein. The purpose of this study was to investigate the effects of adding Nannochloropsis oculata and Isochrysis galbana on biochemical composition of biofloc and Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fillet. This study was carried out using 5 treatments including control (T1), biofloc group (T2), treatments containing biofloc and N. oculata (T3), biofloc and I. galbana (T4), and biofloc and combination of both algae (T5) on Nile tilapia with a density of 15 fish per tank (with water intake volume of 150 liters) and in the system without water exchange in a period of 60 days. According to the results, the highest values of fish fillet fat were obtained in the treatments containing biofloc (p<0.05). No significant difference was observed in the dry weight and carcass protein values among the treatments containing biofloc (p>0.05); however, significantly highest compared to the control (p<0.05). The amount of ash did not show a significant difference among experimental treatments (p>0.05). Also, the highest amount of carbohydrates was observed in the control group (p<0.05). Based on organoleptic properties of tilapia fillets raised in the biofloc system and control treatment, fillet color, taste, texture, chew ability, and general acceptability did not exhibit any significant differences among different treatments (p>0.05). Using 75% of the feeding required for tilapia in the biofloc system caused an elevation in body protein compared to the control treatment. In addition, the amount of fat also upraised due to the employment of this system. Using single-celled algae resulted in an increase in the amount of biofloc and an effect on the composition of Nile tilapia fish fillets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protein
  • Biofloc
  • Water physicochemical parameters