تغییرات ساختار بافتی غدد جنسی ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) و سطوح هورمون های استروژن و پروژسترون خون پس از تجویز خوراکی عصاره سیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، خوزستان

2 گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، مازندران

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، خوزستان

10.22124/janb.2023.23692.1182

چکیده

در این تحقیق، تأثیر عصاره گیاه فیتواستروژن سیر بر بلوغ غدد جنسی و سطوح هورمون­های استروژن و پروژسترون در ماهی شانک زردباله بررسی شد. به این منظور، 60 عدد ماهی شانک زرد باله از تالاب ناصری در استان خوزستان صید و به آزمایشگاه منتقل شدند. ماهیان در چهار گروه شامل یک گروه کنترل و سه گروه دریافت کننده عصاره سیر با دوزهای 5/0، 1 و 2% وزن غذا تیمار­بندی شدند. هر تیمار شامل سه تکرار بود. ماهیان به مدت 14 روز به میزان 3­% وزن بدنشان و دو بار در روز غذادهی شدند. برای بررسی بافت شناسی، نمونه­برداری از غدد جنسی و برای بررسی سطوح هورمون ها، نمونه­برداری از سیاهرگ دمی ماهیان در روزهای صفر، 7، 10 و 14 انجام شد. نتایج بررسی بافت­شناسی نشان داد که عصاره سیر در کمترین دوز سبب کاهش میزان زرده سازی شد، اما در دوزهای بالاتر سبب افزایش میزان زرده سازی و گرایش غدد جنسی این ماهی هرمافرودیت به سمت ماده بودن شد. بیشترین میزان زرده­سازی در دوز 1 در روز دهم گزارش شد. در مجموع، افزایش میزان این عصاره در ابتدا سبب افزایش تعداد فولیکول­ها در مرحله زرده­سازی و پیشبرد بلوغ تخمدان شد، اما دوزهای بالاتر و همچنین، افزایش زمان تجویز عصاره، نتیجه عکس داشت. اندازه­گیری سطوح هورمون­ها تغییر معنی­داری را در سطوح پلاسمایی آن­ها در طی آزمایش نشان داد، به­طوری که افزایش سطح هورمون استروژن در هر سه دوز تجویزی و افزایش سطح هورمون پروژسترون در دوزهای بالاتر (1% و 2%) مشاهده شد (05/0>p). نتایج مطالعه حاضر حاکی از تأثیر عصاره فیتواستروژن سیر بر رشد و بلوغ تخمدان­هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alterations in histological structure, blood estrogen and progesterone levels after oral administration of garlic extract in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus)

نویسندگان [English]

  • Solmaz Kakeshian 1
  • Solmaz Shirali 1
  • Ahmad Savari 1
  • Hossein Najafzadehvarzi 2
  • Mohammad Zakeri 3
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Khuzestan, Iran
2 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Mazandaran, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

In this study, the effects of garlic phytoestrogen extract on gonad maturation along with estrogen and progesterone levels in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) were investigated. A total of 60 yellowfin seabreams were caught from Naseri pond in Khuzestan Province, Southwest Iran and transported to the laboratory. Fish were treated in four groups receiving garlic extract with doses of 0 (control), 0.5, 1 and 2 % of diet (T1, T2 and T3, respectively). Each treatment consisted of three replicates. The fish were fed twice a day at 3% of body weight for 14 days. For histological study, samples were taken from the gonads. In order to assay the hormone levels, samples were taken from the caudal vein of the fish on days 0, 7, 10 and 14. The histological results showed that garlic extract in the lowest dose caused a decrease in vitellogenesis, however, in higher doses an elevation in vitellogenesis and also the tendency of this hermaphrodite fish gonads to be female. The highest amount of vitellogenesis was reported in T1 on 10th day. In total, elevating in the amount of this extract initially upraised the number of vitellogenic follicles and promotion of ovarian maturation. However, higher doses and also increasing the administration time of the extract exhibited inverse results. Measuring the levels of hormones showed a significant change in their plasma levels during the experiment, so that an increase in level of estrogen was observed in all three prescribed doses and an increase in level of progesterone was observed in higher doses (T2 and T3; p<0.05). The results of the present study indicate the effect of garlic phytoestrogen extract on growth and maturation of ovaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoestrogen
  • Ovary
  • Testis
  • Estrogen
  • Progesterone