پرورش متراکم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) با استفاده از فناوری بایوفلاک در محیط بسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیلات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، گلستان

10.22124/janb.2023.23893.1185

چکیده

فناوری بایوفلاک یک سازگان آبزی­پروری سازگار با محیط زیست است که در آن مواد مغذی به طور مداوم بازیافت و مجدداً استفاده می­شوند. در این سازگان، عملکرد رشد، کیفیت آب و هزینه­های تولید باید در نظر گرفته شوند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی پرورش متراکم ماهی کپور معمولی با استفاده از فناوری بایوفلاک در محیط بسته بود. یک تیمار بایوفلاک با حداقل تعویض آب و یک گروه شاهد با 30% تعویض آب روزانه در 3 تکرار انتخاب شد. بچه­ماهیان (40 گرمی) با تراکم 2 کیلوگرم در مترمکعب در مخازن حاوی 400 لیتر آب ذخیره­سازی و به مدت 18 هفته پرورش داده شدند. ملاس با نسبت کربن به نیتروژن 1:20 به مخزن بایوفلاک اضافه شد. در این مطالعه، در تیمار بایوفلاک در مقایسه با گروه شاهد آمونیاک کل، نیتریت، نیترات و کل جامدات معلق افزایش معنی­دار (05/0>p) و pH کاهش معنی­دار (05/0>p) داشت. عملکرد رشد و زی­توده نهایی بین تیمار بایوفلاک و شاهد تفاوت معنی‌دار نداشتند (05/0>p). ضریب تبدیل غذایی در گروه شاهد بالاتر از تیمار بایوفلاک بود (05/0>p). مصرف آب به ازای هر کیلوگرم ماهی کپور تولید شده در گروه شاهد 12 برابر بیشتر از گروه بایوفلاک بود. می­توان نتیجه­گیری کرد پرورش ماهی کپور معمولی در سازگان بایوفلاک مقرون به صرفه بوده و باعث صرفه­جویی در مصرف آب و غذا با کمینه تخلیه پساب می­شود، بدون اینکه روی رشد و بازماندگی ماهی تأثیر منفی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An intensive culture of common carp, Cyprinus carpio in indoor biofloc system

نویسنده [English]

  • Reza Akrami
Department of Fisheries, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Golestan, Iran
چکیده [English]

Biofloc technology is an environmentally aquaculture production system in which nutrients are continuously recycled and reused. In this technology, growth performance, water quality and production costs need to be considered. The objective of this study was to evaluate intensive culture of common carp (Cyprinus carpio) in indoor biofloc system (BFT). One biofloc treatment with minimum water exchange and one control with 30% renewal water in triplicates were managed. Fish (40 g in weight) were stocked in 400 L fiberglass tanks at a density of 2 kg/m3 and 18-week experiment was conducted. Mollasses was added to the biofloc tanks at a C:N ratio of 20:1. In this study, biofloc treatment exhibited significantly higher mean total ammonia, nitrite, nitrate, alkalinity, total suspended solid and lower pH than the control (p<0.05). Growth parameters and final biomass did not differ significantly between BFT and control. Feed conversion ratio was higher (p<0.05) in the control than in the BFT treatment. Water consumption/kg common carp produced in the control was 12 times higher than in the BFT group. It can be concluded that farming common carp in BFT system is more economic in saving great amount of feed and water with minimal discharge of pollutants without negative effects on carp growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofloc
  • Indoor system
  • Growth
  • Water consumption
  • Common carp