اثرات تغذیه ای افزودنی حاوی اسیدهای آلی، سینامالدهید و نفوذپذیر کننده بر برخی از شاخص‌های رشد و بافت روده میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر

2 پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر

3 پژوهشکده آبزی‌پروری آبهای جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، اهواز، خوزستان

10.22124/janb.2023.24057.1187

چکیده

در این مطالعه تأثیر جیره­های غذایی حاوی سطوح مختلف افزودنی حاوی اسید­های آلی، سینامالدهید و نفوذپذیر­کننده بر برخی از شاخص­های رشد و بافت روده میگو­ی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) بررسی شد. برای این منظور، پنج جیره با پروتئین یکسان (38%) حاوی سطوح مختلف 3، 6، 9 و 12 گرم افزودنی تجاری بایوترونیک تاپ 3 در کیلوگرم غذا فرموله، و یک جیره غذایی فاقد افزودنی نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. میگو­ها به صورت تصادفی در 15 مخزن فایبرگلاس 300 لیتری حاوی آب دریا (20 میگو در هر مخزن) و هر تیمار آزمایشی در سه تکرار قرار گرفتند. غذادهی میگو­­ها به میزان 7% وزن بدن سه وعده در روز انجام شد. در پایان آزمایش میانگین وزن نهایی در میگو­های تغذیه شده با جیره­های حاوی افزودنی به­طور معنی­دار بالاتر از گروه شاهد بود (05/0>p). بالاترین میانگین وزن نهایی در تیمار حاوی 3 گرم افزودنی مشاهده شد، اما افزودن سطوح بالاتر این افزودنی اثر معنی­دار بر وزن نهایی میگوها نشان نداد (05/0p>). ضریب تبدیل غذایی گروه های تغذیه شده با جیره­های حاوی افزودنی بجز گروه تغذیه شده با 9 گرم افزودنـی نسبت به گـروه شاهد بـه­طور معنی دار پایین­تر بود (05/0>p). بـررسی ساختـار بافـتی روده نشـان داد که به­کارگیری این افزودنی در خوراک میگو باعث افزایش ارتفاع پرزهای روده می­شود. در مجموع، با توجه به یافته­های این تحقیق، گنجاندن 3 گرم در کیلوگرم افزودنی بایوترونیک تاپ 3 در خوراک می­تواند موجب بهبود رشد و ساختار بافتی روده میگوی سفید غربی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nutritional effects of additives containing organic acids, cinnamaldehyde and permeabilizer on some growth indices and intestinal structure of whiteleg shrimp, Litopenaeus vannamei

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Afshari 1
  • Ebrahim Sotoudeh 1
  • Ahmad Ghasemi 2
  • Mansour Torfi Mozanzadeh 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Nano and Bio Science and Technology, Persian Gulf University, Bushehr, Bushehr, Iran
2 Persian Gulf Research Center, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 South Iran Aquaculture Research Centre, Iranian Fisheries Science Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and Extension organization (AREEO), Ahwaz, Khuzestan, IranKhuzestan, Iran
چکیده [English]

This study investigated the effects of feed additive containing organic acids, cinnamaldehyde and permeabilizers on growth rate and intestine structure of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei). So, five isoproteic (∼38%) diets containing different levels of 3, 6, 9 and 12 g/kg (T3, T6, T9 and T12, respectively) commercial additive Biotronic Top 3 were formulated and a diet without this additive were considered as a control. Shrimps (2.7 g in average weight) were randomly placed in fifteen 300-liter fiberglass tanks containing sea water (20 shrimps in each tank) and each experimental treatment was in triplicate. Shrimps were fed at the rate of 7% of their body weight three times a day. At the end of the experiment, the average final weight in shrimps fed with diets containing additives was significantly higher than the control group (p<0.05). The highest average final weight was observed in T3. However, the addition of higher levels of this additive did not show any significant effect on the final weight of shrimps (p>0.05). The food conversion ratio in the treatments fed with additives, (except for T9) was significantly lower than the control group (p<0.05). Examining the shrimp intestine showed that using this additive elevated the height of the intestinal villi. In general, according to the findings of this study, dietary supplementation of Biotronic Top 3 at 3 g/kg can enhance the growth rate and intestine histology of whiteleg shrimp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Whiteleg shrimp
  • Organic acid
  • Cinnamaldehyde
  • Feed conversion ratio
  • Intestinal Structure