مقایسه تجویز ادامه دار و ناپیوسته باکتری های پروبیوتیکی Lactobacillus sp.، Bacillus thuringiensis و B. cereus در جیره غذایی بر فراسنجه های بیوشیمیایی ماهی ‌باس دریایی (Lates calcarifer)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، خوزستان قطب بهداشت وبیماری های ماهیان گرمابی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، خوزستان

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، خوزستان

3 مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور، موسسه علوم شیلاتی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، خوزستان

10.22124/janb.2023.23679.1181

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین اثر تجویز مختلف پروبیوتیک­ها بر تغییرات فراسنجه­های بیوشیمیایی بچه ماهیان باس دریایی (Lates calcarifer) انجام شد. تعداد 420 بچه ماهی باس دریایی با میانگین وزن 5/4 ± 34 گرم تهیه و به طور تصادفی در قالب هفت گروه با سه تکرار (هر تکرار 20 عدد ماهی) تقسیم و به مدت 90 روز با جیره‏های آزمایشی تغذیه شدند. گروه‏ یک شامل سویه های مختلف لاکتوباسیلوس پلنتاروم؛ گروه دو شامل لاکتوباسیلوس پلنتاروم، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس رامنوسوس به­صورت ترکیبی (ترکیب لاکتوباسیلوس ها)؛ گروه سه شامل ترکیب جیره­های یک و دو و باسیلوس سرئوس و باسیلوس ترنجیئنسوس (دارای خواص کوئروم کوئنچینگ) که به­صورت دو هفته درمیان به ماهی ها تجویز شد. گروه 4 (شاهد) بدون پروبیوتیک بود. گروه­های پنج، شش و هفت مشابه گروه­های یک، دو و سه بودند که به صورت ادامه­دار به ماهی­ها تجویز شدند. نتایج نشان داد مقدار کلسترول سرم خون در انتهای آزمایش در تیمار هفت نسبت به گروه شاهد افزایش معنی­داری داشت. کلسیم در تیمار سه بیشترین مقدار را نسبت به دیگر تیمارها نشان داد. مقدار پروتئین تام در انتهای آزمایش در تمام تیمارها نسبت به گروه شاهد کاهش نشان داد. در مورد مقدار آلبومین سرم نیز بیشترین مقدار مربوط به گروه شش بود. گروه هفت بیشترین مقدار تری­گلیسرید و گلوکز را در انتهای آزمایش نشان داد. کمترین مقدار ALP مربوط به گروه یک و کمترین مقدار AST مربوط به گروه شش بودند، در حالی که مقدار ALT تفاوت معنی­دار نشان نداد. در سنجش مقدار Cpk و HDL کمترین مقدارها متعلق به گروه یک بودند. به طور کلی می­توان نتیجه گرفت که استفاده از مخلوط پروبیوتیک ها به صورت ناپیوسته می­تواند اثرات مثبتی  بر فراسنجه­های بیوشیمیایی خون اعمال کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of continuous and pulse administration of probiotic bacteria potency of Lactobacillus sp., Bacillus thuringiensis and B. cereus in the basal diet on biochemical parameters of Lates calcarifer

نویسندگان [English]

  • Takavar Mohammadian 1
  • Ghazal Oskooie nejad monfared 2
  • Mohammad Razi jalali 2
  • Mansour Torfi 3
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Khuzestan, Iran Excellence Center of Warm Water Fish Health, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Khuzestan, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Khuzestan, Iran
3 South Iran Aquaculture Research Centre, Iranian Fisheries Science Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and Extension organization (AREEO), Ahwaz, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of determining the effect of different probiotics administration on alterations in biochemical parameters of juvenile sea bass (Lates calcarifer). Four hundred and twenty sea bass with an average weight of 34 ± 4.5 g were prepared and randomly divided into seven groups with three replications (40 fish in each replication) and fed with experimental diets for 90 days. The experimental treatments included: group 1 (T1): different Lactobacillus plantarum sp.; group 2 (T2): L. plantarum sp., L. bulgaricus, L. acidophilus and L. rhamnosus in a combined form (combination of lactobacilli); group 3 (T3): the combination of diets 1 and 2 as well as Bacillus cereus and B. thuringiensis which was administered to fish every two weeks; group 4 was the control group without probiotics (C4). In addition, groups 5, 6 and 7 (T5, T6 and T7) were similar to groups 1, 2 and 3 which were continuously fed to fish. The results showed that there was a significant increase in blood serum cholesterol at the end of the experiment in T7 compared to the control group. The calcium level in T3 showed the highest amount compared to other treatments. All treatments showed a decreased amount of total protein at the end of the experiment compared to the control (C4). Moreover, the highest value was related to T6. T7 exhibited the highest amount of triglycerides and glucose at the end of the experiment. In case of liver enzymes, the lowest serum ALP level was found in T1 and the lowest AST in T6, while serum ALT level did not display any significant difference in any group. In cases of Cpk and HDL, the lowest values belonged to T1. In general, it can be concluded that the use of a mixture of probiotics in a pulse administration can cause positive effects on the blood biochemical parameters of L. calcarifer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding strategy
  • Lactobacillus
  • Bacillus Cereus
  • Bacillus Thuringiensis
  • Biochemical factors