تاثیر پروبیوتیک‌های Lactobacillus acidophilus و Candida utilis بر فاکتورهای ایمنی موکوسی، آنزیم‌های کبدی و رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات - دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه ارومیه- ارومیه – ایران

2 عضوء هیات علمی دانشگاه ارومیه

3 گروه اکولوژی و بیوتکنولوزی آبزیان-پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری - دانشگاه ارومیه- ارومیه – ایران

4 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه- ایران

10.22124/janb.2023.24077.1190

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اثرات پروبیوتیک‌های Lactobacillus acidophilus و Candida utilis بر ایمنی موکوسی، فاکتورهای رشد و آنزیم‌های کبدی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بود. این پژوهش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار شامل 1- جیره تجاری (control) ، 2-جیره تجاری + باکتری (23/1 گرم بر کیلو گرم غذا) (control+bacteria) ،3- جیره پایه+ مخمر (67/0 گرم بر کیلو گرم غذا) (control+yeast) و 4- جیره پایه + باکتری (625/0) و مخمر(333/0) گرم بر کیلو گرم غذا (control+ bacteria+yeast) در مدت زمان 60 روز انجام شد. تعداد 300 ماهی با میانگین وزن 33/0 ± 12 گرم به صورت تصادفی در 12 تانک 300 لیتری با تراکم 25 عدد ماهی در هر تانک توزیع شدند. بر اساس نتایج، به لحاظ فاکتورهای رشد بین تیمارها به جزء نسبت کارایی پروتئین تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). به لحاظ پارامترهای ایمنی موکوس، فعالیت لیزوزیم، ایمنوگلوبولین کل و پروتئین کل بین تیمارها تفاوت معنی دار وجود داشت (p<0/05). آنزیم‌های کبدی شامل AST ، ALPبین تیمارها تفاوت معنی داری نشان دادند (p<0/05). بر اساس نتایج کلی تحقیق حاضر استفاده از پروبیوتیک‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و کاندیدا اوتیلیس بیشترین اثر را بر سیستم ایمنی ماهی داشته و سبب تقویت و بهبود سیستم ایمنی گونه ماهی مورد نظر می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of probiotic Lactobacillus acidophilus and Candida utilis on mucus immunity parameters, liver enzymes and growth of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Tayeb Weisi 1
  • Nasrollah Ahmadifard 2
  • Behrooz Atashbar Kangarloei 3
  • Amir Tukmechi 4
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, P.O. Box: 57153-165, Urmia, Iran.
2 Department of fisheries, Faculty of Natural Resource, Urmia University
3 Department of Ecology and Resource Assessment, Artemia, Artemia &amp; Aquaculture Research Institute, Urmia University, P.O. Box: 57153-165, Urmia, Iran
4 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, West Azerbaijan, Urmia, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to evaluate the effects of Lactobacillus acidophilus and Candida utilis probiotics on mucus immunity, growth factors and liver enzymes of common carp (Cyprinus carpio). This research is in the form of a completely randomized design with 4 treatments and 3 repetitions including 1- basic diet, 2- basic diet + bacteria (1.23 g/kg of food), 3- basic diet + yeast (0.67 g/kg of food) and 4-basic ration + bacteria (0.625) and yeast (0.333) gr per kg of food were done in a period of 60 days. A number of 300 fish with an average weight of 12 ± 0.33 g were randomly distributed in 12 tanks (300L) with a density of 25 fish in each tank. Based on the results, no significant difference was observed in terms of growth factors between the treatments except for the protein efficiency ratio (P>0.05). In terms of mucus immune parameters, lysozyme activity, total immunoglobulin and total protein showed significant differences between treatments (p<0.05). In terms of liver enzymes, AST and ALP parameters showed significant differences between treatments (p<0.05). Based on the general results of the current research, the use of Lactobacillus acidophilus and Candida utilis probiotics has the greatest effect on the immune system of fish and strengthens and improves the immune system of the fish species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • probiotics
  • mucus immunity
  • liver enzymes
  • growth
  • common carp