تأثیر پروبیوتیک های Lactobacillus acidophilus و Candida utilis بر شاخص های ایمنی موکوس،آنزیم های کبدی و رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی

2 - گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی - پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی

3 گروه اکولوژی و بیوتکنولوزی آبزیان، پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی

4 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی

10.22124/janb.2023.24077.1190

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات پروبیوتیک­هایLactobacillus acidophilus  و Candida utilis بر ایمنی موکوس، شاخص­های رشد و آنزیم­های کبدی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بود. این پژوهش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار  شامل: 1- جیره تجاری (control)، 2- جیره تجاری + باکتری (23/1 گرم در کیلوگرم غذا (control + bacteria)، 3- جیره پایه + مخمر (67/0 گرم در کیلوگرم غذا) (control + yeast) و 4- جیره پایه + باکتری (625/0 گرم) و مخمر (333/0 گرم) در کیلوگرم غذا (control + bacteria + yeast) در مدت زمان 60 روز انجام شد. تعداد 300 ماهی با میانگین وزن  33/0 ± 12 گرم به­طور تصادفی در 12 مخزن 300 لیتری با تراکم 25 عدد ماهی در هر مخزن توزیع شدند. بر اساس نتایج، به لحاظ شاخص­های رشد بین تیمارها بجز نسبت کارایی پروتئین تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (05/0<p). به لحاظ شاخص­های ایمنی موکوس، فعالیت لیزوزیم، ایمونوگلوبولین کل و پروتئین کل بین تیمارها تفاوت معنی­دار وجود داشت (05/0>p). آنزیم­های کبدی شاملAST  و  ALPبین تیمارها تفاوت معنی­داری نشـان دادند (05/0>p). بر اساس نتـایج کلی مطالعه حاضر، استـفاده از پروبیوتیک­های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و کاندیدا اوتیلیس بیشترین اثر را بر دستگاه ایمنی ماهی داشته و سبب تقویت و بهبود دستگاه ایمنی ماهی مورد نظر می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of probiotic Lactobacillus acidophilus and Candida utilis on mucus immunity indices, liver enzymes, and growth of common carp, Cyprinius carpio

نویسندگان [English]

  • Tayeb Weisi 1
  • Nasrollah Ahmadifard 2
  • Behrooz Atashbar Kangarloei 3
  • Amir Tukmechi 4
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran
2 -Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran -Artemia & Aquaculture Research Institute, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran
3 Department of Ecology and Resource Assessment, Artemia, Artemia & Aquaculture Research Institute, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran
4 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effects of Lactobacillus acidophilus and Candida utilis probiotics on mucus immunity, growth indices and liver enzymes of common carp (Cyprinus carpio). This study was in the form of a completely randomized design with 4 treatments and 3 repetitions including: 1- basic diet, 2- basic diet + bacteria (1.23 g), 3- basic diet + yeast (0.67 g) and 4- basic ration + bacteria (0.625 g) and yeast (0.333 g) per kg of diet in 60 days. A number of 300 fish with an average weight of 12 ± 0.33 g were randomly distributed in 12 tanks (300 L) with a density of 25 fish in each tank. Based on the results, no significant difference was observed in terms of growth indices between the treatments except for the protein efficiency ratio (p>0.05). However, significant differences were found between the treatments (p<0.05) in terms of mucus immune parameters, lysozyme activity, total immunoglobulin and total protein. It was also true for AST and ALP which exhibited significant differences between the treatments (p<0.05). Based on the general results of this study, using Lactobacillus acidophilus and Candida utilis as probiotics displayed the highest enhancement on the fish immune system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotics
  • Mucus immunity
  • Liver enzymes
  • Growth
  • Common carp