تأثیر رژیم های غذایی حاوی مکمل های روی (Zn) و ویتامین E بر نرخ سوخت و ساز و برخی شاخص های رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با کمبود مزمن اکسیژن محلول در آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان

2 گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان

10.22124/janb.2023.24089.1192

چکیده

غلظت اکسیژن به عنوان یکی از فراسنجه­های فیزیکوشیمیایی آب همواره یکی از عوامل محدود کننده در تولیدات آبزی پروری بوده است. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر استفاده از ویتامین E و روی (Zn) بر نرخ سوخت و ساز و برخی از شاخص­های رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با کمبود مزمن اکسیژن بود. برای این منظور، 495 قطعه ماهی انگشت قد با میانگین وزنی 23/1 ± 38/15 گرم به روش کاملاً تصادفی انتخاب، و در دو گروه مستقل تقسیم شدند و با جیره­های حاوی مقادیر مختلف ویتامین E و Zn به مدت 8 هفته تغذیه شدند. غلظت ویتامین E و Zn (E:Zn) برابر 0:0، 60:0، 0:20، 60:20 mg/kg برای گروه شاهد (C1-C4) و 0:0، 60:0، 0:20، 60:20، 0:40، 120:0 و 120:40 mg/kg جیره برای گروه تیمار (T1-T7) بود. تمام شاخص­های فیزیکوشیمیایی آب بجز اکسیژن برای هر دو گروه شاهد و تیمار یکسان بود. غلظت اکسیژن برای گروه شاهد و تیمار به ترتیب 43/0 ± 7/8 و 38/­0 ± 1/4 میلی­گرم در لیتر بود. نرخ سوخت و ساز و فراسنجه­های رشد در پایان دوره ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که کمبود مزمن اکسیژن منجر به کاهش معنی­دار شاخص­های رشد از قبیل وزن نهایی و درازای بدن شد (05/0>p). هم­چنین، سطح نرخ سوخت و ساز پایه ماهی و بیشینه نرخ سوخت و ساز ماهی، دامنه یا افق سوخت و ساز هوازی ماهی در شرایط کمبود اکسیژن به شکل معنی­دار کمتر از گروه شاهد بود (05/0>p). با وجود این، استفاده از مکمل­های خوراکی مورد اشاره در رژیم غذایی ماهی منجر به بهبود معنی­دار شاخص­های مورد مطالعه در گروه تیمار شد (05/0>p). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از مکمل­های خوراکی علاوه بر بهبود نرخ سوخت و ساز ماهی در شرایط کمبود مزمن اکسیژن، منجر به افزایش کارایی تغذیه و رشد ماهی در این شرایط می­شود که ارتباط مستقیم با بازده تولید تأسیسات آبزی پروری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary vitamin E and Zn on growth performance and metabolism rate of common carp (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758) during exposure to chronic hypoxia

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mohamadi Yalsuyi 1
  • Abdolmajid Hajimoradlou 1
  • Hamed Paknejad 1
  • Seyed Aliakbar Hedayati 2
  • Rasoul Ghorbani 2
1 Department of Aquaculture, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran
2 Department of Production and Utilization Aquatics, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran
چکیده [English]

Oxygen concentration is known as one of the limiting factors in aquaculture production. The present study aimed to evaluate the effects of vitamin E and zinc (Zn) on the metabolic rate and some growth indices in common carp Cyprinus carpio exposed to chronic low oxygen levels. So, 495 fingerling fish with an average weight of 15.38 ± 1.23 g were randomly selected and divided into two independent groups and fed with diets containing different amounts of vitamin E and Zn for 8 weeks. The vitamin E and Zn (E:Zn) concentrations were 0:0, 60:0, 0:20, 60:20 mg/kg for the control groups (C1-C4) and 0:0, 60:0, 0:20, 60:20, 0:40, 120:0 and 120:40 mg/kg for the treatment groups (T1-T4), respectively. All the physicochemical parameters of water except oxygen were the same for both control and treatment groups. Oxygen concentration for the control and the treatment groups were 8.7 ± 0.43 and 4.1 ± 0.38 mg/L, respectively. Chronic hypoxia led to a significant decrease in growth indices such as final weight and body length (p<0.05). In addition, the level of fish basic metabolic rate and maximum fish metabolic rate, aerobic metabolism scope in chronic hypoxia conditions were significantly lower than the control group (p<0.05). Nevertheless, using dietary supplements in the fish diet led to a significant improvement in the examined parameters in the treatment groups (p<0.05). The results of the present study showed that using food supplements, in addition to improving the metabolic rate of fish under chronic hypoxia condition, lead to an elevated efficiency of feeding and growth, which is directly related to the production efficiency of aquaculture systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dietary supplements
  • Freshwater fish
  • Oxidative stress
  • Metabolic rate
  • Production efficiency