تاثیر رژیم‌های غذایی حاوی مکمل‌های روی (Zn) و ویتامین E بر نرخ متابولیسم و برخی شاخصه‌های رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با کمبود مزمن اکسیژن محلول در آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش ، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیئت علمی گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

5 گروه تولید و بهره برداری، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22124/janb.2023.24089.1192

چکیده

غلظت اکسیژن بعنوان یکی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب همواره یکی از عوامل محدود کننده در تولیدات آبزی پروری بوده است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر استفاده از ویتامین E و روی (Zn) بر نرخ متابولیسم و برخی از شاخصه‌های رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با کمبود مزمن اکسیژن بود. برای این منظور 495 قطعه ماهی انگشت قد با میانگین وزنی 23/1±38/15 گرم به روش کاملا تصادفی انتخاب و در دو گروه مستقل تقسیم شدند و با جیره-های حاوی مقادیر مختلف ویتامین E و Zn به مدت 8 هفته تغذیه شدند. غلظت ویتامین E و Zn (E:Zn) برابر 0:0، 60:0، 0:20، 60:20 mg/kg برای گروه شاهد (C1-C4) و 0:0، 60:0، 0:20، 60:20، 0:40، 120:0 و 120:40 mg/kg جیره برای گروه تیمار (T1-T7) بود. تمام شاخصه‌های فیزیکوشیمیایی آب بجز اکسیژن برای هر دو گروه شاهد و تیمار یکسان بود؛ غلظت اکسیژن برای گروه شاهد و تیمار به ترتیب 43/0±7/8 و 38/0±1/4 میلی گرم در لیتر بود. نرخ متابولیسم و پارامترهای رشد در پایان دوره ارزیابی شد. تجزیه تحلیل داده‌ها نشان داد که کمبود مزمن اکسیژن منجر به کاهش معنادار شاخصه‌های رشد از قبیل وزن نهایی (FW) و طول بدن شد (05/0>p). همچنین، سطح نرخ متابولیسم پایه ماهی (SMR) و بیشینه نرخ متابولیسم ماهی (MMR)، دامنه یا افق متابولیسم هوازی ماهی (AMS) در شرایط کمبود اکسیژن به شکل معناداری کمتر از گروه شاهد بود (05/0>p). با این وجود، استفاده از مکمل‌های خوراکی مورد اشاره در رژیم غذایی ماهی منجر به بهبود معنادار شاخصه‌های مورد مطالعه در گروه تیمار شد (05/0>p). نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از مکمل‌های خوراکی علاوه بر بهبود نرخ متابولیسم ماهی در شرایط کمبود مزمن اکسیژن منجر به افزایش کارایی تغذیه و رشد ماهی در این شرایط می‌گردد که ارتباط مستقیم با بازده تولید سیستم‌های آبزی پروری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation effects of dietary vitamin E and Zn on growth performance and metabolism rate of common carp (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758) in exposed to chronic hypoxia

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mohamadi Yalsuyi 1
  • Abdolmajid Hajimoradlou 2
  • Hamed Paknejad 3
  • Seyed Aliakbar Hedayati 4
  • Rasoul Ghorbani 5
1 PhD of aquaculture, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resource, Golestan, Iran.
2 The univercity of agriculture sciences and natural resourses
3 Department of Aquaculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Department of Production and Utilization Aquatics, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran.
5 Department of Production and Utilization Aquatics, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran.
چکیده [English]

Oxygen concentration is known as one of the limiting factors in aquaculture production. The present study aimed to evaluate the effect of vitamin E and zinc (Zn) on the metabolic rate and some growth indicators of common carp (Cyprinus carpio) exposed to chronic oxygen deficiency. For these purposes, 495 fingerling fish with an average weight of 15.38 ± 1.23 g were randomly selected and divided into two independent groups and fed with diets containing different amounts of vitamin E and Zn for 8 weeks. The concentration of vitamin E and Zn (E:Zn) is equal to 0:0, 60:0, 0:20, 60:20 mg/kg for the control group (C1-C4) and 0:0, 60:0, 0:20, 60:20, 0:40, 120:0 and 120:40 mg/kg for the treatment group (T1-T4). All the physicochemical parameters of water except oxygen were the same for both control and treatment groups; oxygen concentration for the control and the treatment group was 8.7±0.43 and 4.1±0.38 mg/liter, respectively. Metabolic rate and growth parameters were evaluated at the end of the test. Data analysis showed that chronic hypoxia led to a significant decrease in growth parameters such as final weight (FW) and body length (p<0.05). Also, the level of fish basic metabolic rate (SMR) and maximum fish metabolic rate (MMR), aerobic metabolism scope (AMS) in chronic hypoxia conditions was significantly lower than the control group (p<0.05). Nevertheless, the use of dietary supplements in the fish diet led to a significant improvement in the studied parameters in the treatment group (p<0.05). The results of the present study showed that the use of food supplements, in addition to improving the metabolic rate of fish under chronic hypoxia condition, leads to an increase in the efficiency of feeding and growth of fish in this condition, which is directly related to the production efficiency of aquaculture systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dietary supplements
  • freshwater fish
  • oxidative stress
  • metabolic rate
  • production efficiency