بررسی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و ضدباکتریایی فیلم‌ ژلاتینی حاصل از ضایعات ماهی سارم دهان بزرگ (Scomberoides commersonnianus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، فارس.

2 بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، فارس.

10.22124/janb.2023.24038.1186

چکیده

در این تحقیق، استخراج ژلاتین از زایدات ماهی شیر بندر انجام شد و بعد از ارزیابی ویژگی های آن، فیلم زیست تخریب پذیر از آن تهیه شد. نتایج نشان داد بازده استخراج ژلاتین از زایدات ماهی شیر بندر حدود 12%، pHحدود 5، درجه سختی ژل 100 گرم، دما و زمان بسته و باز شدن ژل به ترتیب 18 درجه سانتی‌گراد در 175 ثانیه و 25 درجه‌سانتی‌گراد در 161 ثانیه بود. ارزیابی خصوصیات مکانیکی فیلم خوراکی حاصل از ژلاتین ماهی نشان داد استحکام کششی و ازدیاد طول در نقطه شکست به ترتیب 6/3 مگاپاسکال و 2/27% بود. خصوصیات فیزیکی ضخامت، رطوبت، حلالیت و نفوذپذیری به ترتیب، 08/0 میلیمتر، 2/5%، 3/21% و g mm/h mm2kpa×10-6 8/5 گزارش گردید. تصاویر حاصل از SEM در فیلم، ساختاری صاف و بدون ترک خوردگی نشان داد. همچنین فیلم ژلاتین ماهی خواص آنتی باکتریایی علیه باکتری های ایکلای، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سابتیلیس و باسیلوس سرئوس نشان نداد. با توجه به خصوصیات حاصل از ژلاتین ماهی شیر بندر و ارزیابی خصوصیات فیلم حاصل از آن می توان آن را کاندیدای مناسبی در تهیه فیلم های ترکیبی با بیوپلیمرهای دیگر معرفی نمود، همچنین افزودن ترکیبات ضدباکتریایی طبیعی و مصنوعی می تواند سبب ارتقا این فیلم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the physical, mechanical, and antibacterial properties of the gelatin film obtained from the waste of Talang queenfish (Scomberoides commersonnianus)

نویسندگان [English]

  • Maryam Mobaraei 1
  • Sedigheh Babaei 1
  • Mahmood Naseri 1
  • Marzieh Moosavi-Nasab 2
1 Department of Natural Resources and Environmental Engineering, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Department of Food Science and Technology, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

In this research, gelatin was extracted from the waste of Scomberoides commersonnianus, and after evaluating its characteristics, a biodegradable film was prepared based on it. The results showed that the yield of extracting gelatin, pH and were 12%, 5, and 100 grams, respectively. The gellation time and temperature were 18℃ in 175 seconds. Evaluation of the mechanical properties of the edible film based on fish gelatin showed that the tensile strength and elongation at the break point were 3.6 MPa and 27.2%, respectively. The physical properties of thickness, humidity, solubility, and water vapor permeability were reported as 0.08 mm, 5.2%, 21.3%, and 5.8 g mm/h mm2kpa×10-6, respectively. SEM images showed a smooth structure without pores. Moreover, gelatin film did not show antibacterial properties against E. coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, and Bacillus cereus. However, based on the results of the fish gelatin film can be introduced as a suitable candidate for the preparation of composite films with other biopolymers, and the addition of antibacterial compounds can improve their antibacterial property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talang queenfish
  • Fish gelatin
  • Biodegradable film
  • Antibacterial film