تعیین میزان نیاز لایزین در جیره بچه فیل ماهیان Huso husoو تاثیر آن بر روند رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

10.22124/janb.2023.24069.1188

چکیده

چکیده
میزان لایزین مورد نیاز در جیره بچه فیل ماهیان با متوسط وزن اولیه 45/2 گرم بر اساس پاسخ رشد، در 12 اکواریوم مجهز به هواده در چهار تیمار و سه تکرار برای هر تیمار درمدت 40 روز مورد بررسی قرار گرفت. چهار جیره بر پایه آرد ماهی با پروتئین (32/39)، چربی (78/15) و کربوهیدرات (19/21) یکسان با سطوح مختلف لایزین (0، 75/0، 5/1، 25/2 درصد وزن خشک ) تهیه شد که جیره فاقد لایزین به عنوان جیره شاهد در نظر گرفته شد. هر جیره به نسبت 4 درصد وزن بدن، در سه وعده مساوی، به گروههای سه تایی با 10 ماهی در هر تکرار داده شد. متوسط دمای آب، اکسیژن محلول و pH در طی دوره آزمایش oC8/23، mg/L27/6 و 32/7 بود. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در روند رشد بین تیمارها وجود دارد. حداکثر وزن بدست آمده (84/0±95/31) و سرعت رشد ویژه (09/0±01/7) در تیمار دارای 25/2% لایزین مشاهده شد. به غیر از کاهش رشد در ماهیانی که از جیره فاقد لایزین تغذیه کردند در سایر ماهیان علائم کمبود رشد مشاهده نشد. ضریب چاقی (فاکتور وضعیت)، ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده پروتئین و میزان بقا در بین تیمارها اختلاف معنی داری نداشت. در نهایت میزان بهینه لایزین برای این وزن از بچه فیل ماهیان 25/2 گرم در 100 گرم از وزن خشک جیره برآورد شد.
کلمات کلیدی: بچه فیل ماهی، لایزین، Huso huso، جیره غذایی،

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the amount of lysine required in the diet of Huso huso juvenile and its effect on the growth performance

نویسندگان [English]

  • Javid Imanpour Namin 1
  • Gunay Goug 2
1 Associate prof. university of Guilan
2 dept. of Fishery, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
چکیده [English]

Abstract
The amount of lysine required in the diet of juvenile H. huso with an average initial weight of 2.45 g. was evaluated based on growth response in 12 aerated aquariums in four treatments each with three replications for 40 days. Four diets based on fish meal with the same protein (39.32), fat (15.78) and carbohydrate (21.19) with different levels of lysine (0, 0.75, 1.5, 2.25 percent of dry weight) were prepared. The diet without lysine was considered as the control diet. Each ration was given in proportion to 4% of body weight, in three equal portions, to groups of three with 10 fish in each replicate. The mean water temperature, dissolved oxygen (DO) and pH during the test period were 23.8 oC, 6.27 and 7.32 mg/L. The results showed a significant difference in the growth performance between the treatments. The maximum weight obtained (31.95±0.84) and specific growth rate (7.01±0.09) were observed in the treatment with 2.25% lysine. Apart from the decrease in growth in the fish fed the lysine-deficient diet, no signs of growth deficiency were observed in the other fish. Obesity factor, food conversion ratio, protein efficiency ratio and survival rate were not significantly different among treatments. Finally, the optimal amount of lysine for this weight group of juvenile H. huso sturgeon fish was estimated to be 2.25 g. per 100 g. of the dry weight of the diet.

Key words: sturgeon juvenile, lysine, Huso huso, diet,

کلیدواژه‌ها [English]

  • sturgeon juvenile
  • lysine
  • Huso huso
  • diet