تعیین میزان نیاز لایزین در جیره بچه فیل ماهیان Huso huso و تأثیر آن بر روند رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

10.22124/janb.2023.24069.1188

چکیده

میزان لایزین مورد نیاز در جیره بچه فیل ماهیان با متوسط وزن اولیه 45/2 گرم بر اساس پاسخ رشد، در 12 اکواریوم مجهز به هواده در چهار تیمار و سه تکرار برای هر تیمار در مدت 40 روز بررسی شد. چهار جیره بر پایه آرد ماهی با پروتئین (32/39%)، چربی (78/15%) و کربوهیدرات (19/21%) یکسان با سطوح مختلف لایزین (صفر، 75/0، 5/1 و 25/2 % وزن خشک) تهیه شد که جیره فاقد لایزین به عنوان جیره شاهد در نظر گرفته شد. هر جیره به نسبت 4­% وزن بدن، در سه وعده مساوی، به گروه های سه تایی با 10 ماهی در هر تکرار داده شد. متوسط دمای آب، اکسیژن محلول و pH در طی دوره آزمایش 8/23 درجه سانتی گراد، 27/6 میلی­گرم در لیتر و 32/7 بود. نتایج نشان داد که اختلاف معنی­داری در روند رشد بین تیمارها وجود دارد. بیشینه وزن به­دست آمده (84/0 ± 95/31) و سرعت رشد ویژه (09/0 ± 01/7 درصد/روز) در تیمار دارای 25/2% لایزین مشاهده شد. به­غیر از کاهش رشد در ماهیانی که از جیره فاقد لایزین تغذیه کردند، در دیگر ماهیان علائم کمبود رشد مشاهده نشد. ضریب چاقی (فاکتور وضعیت)، ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده پروتئین و میزان بقا در بین تیمارها اختلاف معنی­دار نداشت. در نهایت میزان بهینه لایزین برای این وزن از بچه فیل ماهیان 25/2 گرم در 100 گرم از وزن خشک جیره برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the amount of lysine required in the diet of Huso huso juvenile and its effect on growth performance

نویسندگان [English]

  • Javid Imanpour Namin
  • Gunay Goug
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
چکیده [English]

The amount of lysine required in the diet of juvenile Beluga Huso huso with an average initial weight of 2.45 g was evaluated based on growth response in 12 aerated aquariums in four treatments each with three replications for 40 days. Four diets were prepared based on fish meal with the same protein (39.32%), fat (15.78%) and carbohydrate (21.19%) with different levels of lysine (0, 0.75, 1.5 and 2.25% of dry weight). The diet without lysine was considered as the control diet. Each ration was given in proportion to 4% of body weight, in three equal portions, to groups of three with 10 fish in each replicate. The mean water temperature, dissolved oxygen and pH during the test period were 23.8 ºC, 6.27 mg/L and 7.32, respectively. The results showed a significant difference in the growth performance between the treatments. The maximum weight obtained (31.95 ± 0.84 g) and specific growth rate (7.01 ± 0.09%/day) were observed in the treatment with 2.25% lysine. Apart from the decreased growth in the fish fed the lysine-deficient diet, no signs of growth deficiency were observed in the other fish. Codition factor, food conversion ratio, protein efficiency ratio and survival rate were not significantly different among treatments. Finally, the optimal amount of lysine for this weight group of juvenile Beluga was estimated to be 2.25 g per 100 g of the dry weight of the diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sturgeon juvenile
  • Lysine
  • Huso huso
  • Diet