مطالعه امکان تزریق اسپرم به درون تخمدان به منظور القاء تکثیر در ماهی کوی (Cyprinus carpio var. Koi)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستان

چکیده

از جمله محدودیت­ها در تکثیر ماهیان طول مدت زمان تحرک اسپرم است. یکی از فرضیات در این زمینه امکان زنده ماندن اسپرم به مدت نسبتا طولانی­تر در بدن جنس ماده است. از این جهت در این تحقیق امکان تکثیر ماهی کوی از طریق تزریق مستقیم اسپرم به داخل تخمدان ماهی ماده مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، سه گروه آزمایشی شامل گروه شاهد که لقاح مطابق روش مرسوم انجام شد، گروه دوم 12 ساعت قبل از تخم­کشی و در گروه سوم 2 ساعت قبل از تخم­کشی تزریق مستقیم اسپرم به داخل تخمدان انجام شد. در هر یک از گروه­ها  2 ماهی نر و 3 ماهی ماده استفاده شد. لقاح به روش لقاح خشک انجام ­شد و برای از بین رفتن چسبندگی از مخلوط شیر گاو و آب (10:1) استفاده شد. نتایج نشان داد در گروه­های 2 و 3 که به­ترتیب 2 و 12 ساعت قبل از تخم­کشی تزریق مستقیم اسپرم به داخل تخمدان صورت گرفته بود، درصد لقاح اختلاف معنی­داری با یکدیگر نداشتند (05/0<p) اما درصد لقاح در گروه شاهد به­طور معنی­داری (05/0>p) بیشتر از گروه 2 و 3 گزارش شد. همچنین، درصد تفریخ و درصد بازماندگی اختلاف معنی­داری بین گروه شـاهد و گروه­های 2 و 3 نشان ندادند (05/0<p). نتایج نشان داد که مایع تخمدانی در ماهی کوی نمی­تواند سبب فعال کردن اسپرم برای تحرک شود. در مجموع می­توان بیان داشت که اسپرم ماهی کوی می­تواند حداقل به مدت 12 ساعت قابلیت لقاح خود را در داخل تخمدان ماهی ماده حفظ کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on feasibility of sperm injection in ovarian for induced propagation of Koi carp (Cyprinus carpio var. Koi)

نویسندگان [English]

  • Ali Hajibeglou
  • Mohammad Sudagar
  • Mohammad Mazandarani
  • Masoumeh Machanlou
Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran
چکیده [English]

One of the limitations in fish reproduction is the duration of sperm motility. One of the hypotheses related is the possibility that sperm survive relatively long in the female body. Therefore, in this study, the reproductive ability of koi carp (Cyprinus carpio var. Koi fish) was investigated by direct injection of sperm into the female ovaries. Three experimental groups were investigated in this study. In the control group, fertilization was performed by the conventional method. In the second group, sperm was injected directly into the ovaries 12 hours before ovulation, and in the third group, sperm were injected 2 hours before ovulation. In each group, 2 males and 3 females were used. Fertilization was performed by the dry fertilization method, using a mixture of cow's milk and water in a 1:10 ratio to eliminate adhesion. The results showed that in groups 2 and 3, which were injected directly into the ovary 2 and 12 hours before ovulation, respectively, the percentage of fertilization did not show a significant difference (p<0.05), but the percentage of fertilization in the control group was significantly (p<0.05) higher than groups 2 and 3. The percentage of hatching and survival showed no significant difference between control group and groups 2 and 3 (p<0.05). The results showed that ovarian fluid in carp could not activate sperm for motility. In general, it can be said koi carp sperm can maintain their fertilization ability in the ovaries of female for at least 12 hours.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertilization
  • Ovary
  • Injection
  • Sperm
  • koi carp