اثرات جایگزینی روغن ماهی با روغن کانولا در جیره غذایی بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، گیلان

2 گروه شیلات، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

3 گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران

4 دانشگاه مهرآئین واحد بندر انزلی، بندر انزلی، ایران

5 پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، گیلان

10.22124/janb.2023.24918.1211

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر جایگزینی نسبی روغن کانولا با روغن ماهی بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرداخت. برای این منظور، تعداد 180 عدد بچه ماهی انگشت قد با میانگین وزنی 7/0 ± 07/4 گرم و میانگین درازای کل 3 ± 7 سانتی­متر در 12 مخزن 100 لیتری با تراکم 15 عدد در هر مخزن توزیع شدند. چهار جیره غذایی با سطوح یکسان پروتئین، چربی و انرژی فرموله شدند. روغن کانولا در چهار سطح صفر، 25، 50 و 75% جایگزین روغن ماهی شد. بچه ماهیان سه بار در روز به میزان 3% وزن بدن و به مدت 8 هفته تغذیه شدند. نتایج نشان داد که در تیمارهای مختلف از نقطه نظر شاخص­های ضریب تبدیل غذایی، ضریب بازده پروتئین، نرخ رشد ویژه، افزایش وزن، افزایش طول، میانگین رشد روزانه، ضریب چاقی، درصد بازماندگی، طول نهایی و وزن نهایی اختلاف معنی­دار وجود نداشت (05/0<p). همچنین، در بررسی ترکیب لاشه بچه ماهیان از نظر میزان رطوبت لاشه اختلاف معنی­دار مشاهده نشد (05/0<p)، ولی اختلافات معنی­دار از نظر مقادیر خاکستر، پروتئین و چربی لاشه بین کلیه تیمارها ثبت شد (05/0>p). با توجه به یافته های به­دست آمده، سطوح متفاوت روغن کانولا در جیره غذایی تأثیری بر عملکرد رشد و ترکیب لاشه بچه­ماهیان کپور معمولی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of replacing dietary fish oil with canola oil on the growth performance and carcass biochemical composition in common carp, Cyprinus carpio fingerlings

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Salavatian 1
 • Reza Rajabinejad 2
 • Babak Pourshfihi Sigalani 2
 • Reza Taati 3
 • Seyed Reza Salavatian 4
 • Seyed Afshin Amiri Sendesi 1
 • Maryam Hasani Mogaddam 5
1 Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agriculture Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, Iran
2 Department of Fisheries, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran
3 Department of Fisheries, Talesh Branch, Islamic Azad University, Talesh, Iran
4 Mehrayin University, Bandar Anzali Branch, Bandar Anzali, Iran
5 Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agriculture Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effect of replacing fish oil with canola oil in the diet on the growth performance and biochemical composition of common carp fingerlings. To carry out this study, a total number of 180 common carp fingerlings were introduced in twelve 100-L fiberglass tanks with an average weight of 4.07 ± 0.7 g and an average total length of 7 ± 3 cm. Four diets with the same protein, fat and energy levels were formulated. Canola oil was replaced with fish oil at four levels of 0, 25, 50 and 75%. Fingerlings were fed three times a day for 8 weeks based on 3% of body weight. At the end of the experiment, growth indices, and carcass biochemical composition was measured. Based on the obtained results, no significant differences were observed among the treatments in terms of food conversion ratio, protein efficiency ratio, specific growth rate, body weight gain, total length increase, average daily growth, condition factor, survival rate, final length, and final weight (p>0.05). The results of carcass composition also showed that there was no significant difference in the carcass moisture content between the treatments (p>0.05). However, significant differences were recorded in the contents of protein, ash and fat (p<0.05). According to the findings, different levels of canola oil in the diet did not affect the growth performance and carcass composition in the common carp fingerlings. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Canola Oil
 • Replacement
 • Growth
 • Common carp