بررسی عملکرد سه نوع سازگان مدار بسته پرورش ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) مبتنی بر به کارگیری زیست پالاهای مختلف و مصرف مواد مغذی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، البرز

چکیده

در این پژوهش با به ­کارگیری عوامل زیستی مختلف، برای بهینه ­سازی کیفیت آب در سازگان پرورشی مداربسته تولید ماهی، عملکرد چند سازگان پرورش ماهی در یک دوره دو ماهه ارزیابی شد. عوامل زیستی مورد استفاده را پالایش­گر باکتریایی با دو بخش مجزا (هوازی و بی‌هوازی)، گیاه عدسک آبی برای گیاه‌پالایی و به­کارگیری باکتری­ های هتروترف با تنظیم نسبت کربن به نیتروژن (بیوفلاک) تشکیل دادند. بنابراین، تیمارهای آزمایش 1- دارای گیاه P، 2- دارای گیاه P و پالایشگر باکتریایی B (PB)، 3- دارای گیاه P و پالایشگر باکتریایی B و بیوفلاک F (FBP) و 4- سازگان بدون هر یک از بخش­ها با ساختار فیزیکی یکسان به عنوان شاهد (C) تشکیل دادند. به هر سازگان پرورشی تعداد20 قطعه ماهی تیلاپیا Oreochromis niloticus با میانگین وزنی 5/0 ± 10 گرم معرفی شد. نتایج نشان داد که کارایی سازگان FBP در افزایش رشد ماهی، رشد ویژه، بهبود ضریب تیدیل غذایی و درصد بقا به­ طور معنی ­دار بیش از دیگر تیمارهاست (05/0>p) و در گروه شاهد همه ماهی ­ها تا روز 23 آزمایش تلف شدند. میزان رشد عدسک آبی به­ طور معنی­ دار در تیمار P بیش از دیگر تیمارها بود(05/0>p). میزان غلظت یون­های کلسیم، فسفر، آمونیوم، نیتریت و نیترات و عدد pH در پایان آزمایش اختلاف معنی ­دار در بین تیمارها نشان داد (05/0>p). میزان غلظت یون ­ها در آب در تیمار (FBP) کمتر از دیگر تیمارها در پایان آزمایش بود. این پژوهش نشان داد که به ­کارگیری روش­ های زیستی مختلف با هم می ­تواند اثر بهتری را در افزایش کارایی یک سازگان پروش ماهی و گیاه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of three Different Recirculating Tilapia Culture Systems Using Biological Filters and Mineral Nutrient

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rafiee
  • Fariborz Narimani Rad
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Alborz, Iran
چکیده [English]

In this study, using different biological factors, we tried to remove the fish metabolites and improve the water quality in the culture system. Therefore, operation of some recirculating system were investigated during a 2-month culture period. The biological factors were bacterial (aerobic and none aerobic bacteria, in two separate departments), Lemnea plant and hetrotrophic bacteria for formation of biofloc with adjusting the ratio of C/N. The treatments included 1- a system consisted of the plant (P), 2- a system comprised the plant and biofilter (PB), a system containing of the plant, biofilter and biofloc (FBP) and finally, a system without biological compartment just physical section as control. Twenty tilapia fingerlings (10 ± 0.5 g) were introduced in each experimental unit. The results indicated that efficiency of FBP system based on food conversion ratio, specific growth rate and survival was significantly higher than other culture systems (p<0.05). The fish were died at the 23th day of initiation of the study in the control system. The rate of Lemnea plant in the treatment P was significantly higher than in other treatments (p<0.05). The concentrations of Ca, P, nitrate, ammonia, nitrite and pH were significantly different among treatments. So that, these minerals in treatment FBP were lower than those in the other treatments at the end of the study. The results indicated that using different biological methods (together) in a tilapia culture system could be more efficient in the removal of fish metabolites, in addition to the improvement of fish growth and plant in an integrated fish and plant culture system. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofloc
  • Lemna
  • Tilapia
  • Bacterial biofilter
  • water quality
  • Recirculating system