تأثیر سطوح مختلف کولین کلراید بر فلور باکتریایی روده بچه ماهی قزلذآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستان

2 شرکت پارت پیش ساز پویا، آق قلا، گلستان

10.22124/janb.2023.24805.1209

چکیده

مطالعه حاضر برای بررسی تأثیر سطوح مختلف کولین کلراید بر فلور میکروبی روده بچه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) طراحی و اجرا شد. در ایـن آزمایش 750 قطـعه بچـه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان از زمان تغذیه آغازین در قالب یک گروه شاهد و 4 گروه آزمایشی با جیره غذایی حاوی 250 (Cho250)، 500 (Cho500)، 1000 (Cho1000) و 2000 (Cho2000) میلی­گرم کولین کلراید در کیلوگرم جیره به مدت 90 روز تغذیه شدند. برای ساخت جیره­های غذایی از خوراک شرکت 21 بیضاء استفاده شد. میزان فلور میکروبی روده و وزن نهایی در تیمار Cho1000 و Cho2000 به طور معنی­داری بالاتر از گروه شاهد بود (05/0>p). در نهایت، افزودن کولین کلراید به جیره شیوه­ای اثرگذار بوده و برای دستیابی به بهبود فلور میکروبی روده، مناسب­ترین مقدار کولین کلراید 1000 تا 2000 میلی­گرم در کیلوگرم در جیره غذایی ماهی قزل­آلای رنگین کمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of choline chloride on intestinal bacterial flora in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry

نویسندگان [English]

  • Ali Hajibeglou 1
  • Abdolrahman Mokhmi 1
  • Abdolmajid Hajimoradlou 1
  • Hossein Rahmani 2
1 Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran
2 Part Pishsaz Poya Company, Aq-Qala County, Golestan, Iran
چکیده [English]

The present study was designed and conducted to investigate the effects of varying levels of choline chloride on the microbial flora of the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss fry. A total of 750 fish were fed with diets containing 0 (control), 250 (Cho250), 500 (Cho500), 1000 (Cho1000), and 2000 (Cho2000) mg of choline chloride per kg of feed for 90 days. The required feed was obtained from the 21 Bayza Company. The amount of microbial flora and final weight was significantly higher in the Cho1000 and Cho2000 than in the control group. The addition of choline to the diet effectively improved the microbial flora. The most suitable amount of choline chloride was between 1000 and 2000 mg/kg in the diet of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • زholine chloride
  • Oncorhynchus mykiss
  • Fingerling
  • Intestinal microbial flora