مقایسه عصاره گیاه خولنجان (Alpinia officinarum) و داروی لتروزول در نرسازی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی‌و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، تهران

چکیده

توانایی کنترل جنسی یکی از مهمترین عوامل تجاری و کارآمد در صنعت آبزی پروری است. تغییر جنسیت و کنترل بلوغ جنسی از مهمترین اهداف القای هورمون در آبزیان است. خولنجان Alpinia officinarum گیاهی از خانواده زنجبیل و بومی چین است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر عصاره ریزوم گیاه A. officinarum با دوز‌های مختلف بر نرسازی بچه ماهی تیلاپیای نیل و مقایسه آن با داروی شیمیایی لتروزول بود. تعداد 2760 قطعه نوزاد تیلاپیای نیل هفت روز پس از لقاح با میانگین وزنی 002/0 ± 026/0 گرم در 24 آکواریوم 200 لیتری به طور مساوی و کاملاً تصادفی ر‌ها شدند. نوزادان به مدت 30 روز آزمایش شدند. نرسازی نوزادان با استفاده از یک ترکیب بازدارنده آروماتاز (لتروزول) و عصاره اتانولی ریزوم A. officinarum در هشت تیمار شامل دو گروه شاهد (شاهد، خوراک بدون افزودنی و حلال، خوراک آغشته به اتانول) و 3 تیمار آزمایشی لتروزول شامل 200 ،300 و 400 میلی گرم در کیلوگرم خوراک و عصاره اتانولی ریزوم A. officinarum در 3 تیمار آزمایشی شامل غذای آغشته به 200، 300 و 400 میلی گرم عصاره اتانولی A. officinarum در هر کیلوگرم خوراک و هر تیمار با 3 تکرار انجام شد. برای اندازه‌گیری هورمون تستوسترون از طریق whole-body و روش ELISA استفاده شد. برای تعیین جنسیت نوزاد ماهی از روش اسکواش استفاده شد. اندازه‌گیری فراسنجه­های رشد، بقا، تعیین جنسیت و شاخص گنادوسوماتیک انجام شد. برای بررسی معنی‌داری از آزمون واریانس یکطرفه و آزمون دانکن در سطح 05/0 استفاده شد. بر اساس نتایج، کمترین سطح تستوسترون در تیمار شاهد (116/0 نانوگرم در گرم) و بیشترین میزان در تیمار 400 میلی گرم (475/0 نانوگرم در گرم) عصاره خولنجان مشاهده شد (05/0>p). بیشترین و کمترین درصد نر و ماده در لتروزول (400 میلی گرم بر کیلوگرم) به طور معنی­داری مشاهده شد (05/0p<). بر اساس نتایج، کمترین وزن نهایی و نرخ رشد ویژه در پایان 30 روز در تیمار شاهد و حلال و بیشترین در تیمار‌های حاوی A. officinarum مشاهده شد (05/0p<). کمترین و بیشترین میزان FCR و شاخص گنادوسوماتیک در پایان آزمایش در تیمارهای A. officinarum به ترتیب با 300 وmg/kg 400 مشاهده شد (05/0p<). تفاوت معنی­داری در نرخ بقا در تمام گروه‌های آزمایشی مشاهده نشد (05/0p>). با توجه به پاسخ مثبت عصاره اتانولی ریزوم خولنجان با دوز 400 میلی‌گرم در کیلوگرم در ایجاد جنس نر در بچه ماهیان تیلاپیا در حدود 92% و برتری معنی­دار در شاخص‌های وزن، نرخ رشد ویژه و شاخص گنادوسوماتیک نسبت به تیمار لتروزول می‌توان از آن برای تولید ماهیان تک‌جنس نر تیلاپیای نیل در مراکز تکثیر و پرورش استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Lesser galangal, Alpinia officinarum extract and Letrozole in masculinization of Nile tilapia, Oreochromis niloticus

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Reza Taheri 1
  • Sakineh Yeganeh 1
  • Homayon Hoseinzadeh Sahafi 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU), Sari, Mazandaran, Iran
2 Iranian Fisheries Science Research Institute , Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The ability to control sex is one of the most important commercial and efficient factors of the aquaculture industry. Sex reversal and sexual maturity control are among the most important goals of hormone induction in aquatic animals. Plants can be used as a potential alternative to chemical compounds in aquaculture. Alpinia officinarum is a plant from the ginger family, which is native to China. Since the use of plant extracts in aquaculture is a new approach, there is no definite standardization in almost all aspects of plant extract administration and use. So, the purpose of the present study was to investigate the effects of different doses of the rhizome extract of A. officinarum on the sex reversal of Nile tilapia fry and compare it with the chemical drug, letrozole.
Materials and Methods: The number of 2760 pieces of Nile tilapia larvae seven days after fertilization with an average weight of 0.026 ± 0.002 g distributed in 24 aquaria (200-L in volume) equipped with aeration and filtration systems in equal and completely random released. Larvae were tested for 30 days. Masculinization of larvae using the combination of letrozole aromatase inhibitor and ethanolic extract of the rhizome of A. officinarum, in eight treatments including two control treatments (control, without additives and solvent, impregnated with ethanol); three experimental dietary treatments including  ethanol solution of 200, 300 and 400 mg/kg of letrozole followed by ethanolic extract of the A. officinarum rhizome in three experimental treatments including 200, 300 and 400 mg/kg, each with three repetitions. Whole-body and ELISA methods were used to measure the testosterone hormone. The squash method was used to determine the sex of fish larvae. The growth parameters, survival, sex determination and gonadosomatic index were measured. One-way analysis of variance and Duncan's test were used to investigate the significance of supplementing by additives at the 0.05% level.
Results and Discussion: According to the results, the lowest level of testosterone was observed in the control treatment (0.116 ng/g) while the highest in the 400 mg treatment (0.475 ng/g; p<0.05). The highest and lowest male and female percentages were revealed in Letrozole (400 mg/kg) (p<0.05). According to the results, the lowest final weight and specific growth rate at the end of 30 days were observed in the control and solvent treatments, while it was the highest in the treatments containing A. officinarum (p<0.05). The lowest and highest FCR and gonadosomatic index at the end of the experiment were observed in treatments with 300 mg/kg and 400 mg/kg, respectively (p<0.05). No significant difference was observed in survival rate among all experimental groups (p>0.05). In the present study, the percentage of males increased by elevating dose of A. officinarum and letrozole. The obtained results clearly showed that the A. officinarum has significant effects on reducing FCR and final weight. Based on the results, treatment of 400 mg/kg can upraise the testosterone level and the rate of masculinization in tilapia fry.
Conclusions: Given the positive response of the ethanolic extract of A. officinarum rhizome with a dose of 400 mg/kg in creating male in tilapia fry around 92% and significant superiority in weight indices, SGR, FCR and gonadosomatic index compared to letrozole treatment, it can be used to produce single-sex male Nile tilapia. In addition, it is possible to achieve a higher percentage of the male population using a dose of over 400 mg/kg, which was not available in the present study and requires further studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alpinia officinarum: Masculinization
  • Nile tilapia
  • Letrozole
  • Gonadosomatic index